Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2016. GODINU: Usklađivanje obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredba će se primenjivati od 1. januara 2016. godine


Vlada Republike Srbije je na sednici 19. novembra 2015. godine usvojila Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu (u daljem tekstu: CT2016).

Pravni osnov za donošenje CT2016 je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009 - dalje: Zakon), prema kome Vlada Republike Srbije uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim Zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima i to usklađivanje obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom.

U CT2015 je pored redovnog, godišnjeg usaglašavanja nacionalne nomenklature sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2016. godinu, izvršeno i prenošenje preferencijalnih stopa za 2016. godinu u skladu sa svim važećim sporazumima o slobodnoj trgovini (SSP, CEFTA, EFTA, Turska, Ruska Federacija, Belorusija i Kazahstan).

CT2016 sadrži Prilog koji se sastoji iz četiri dela:

  • Deo I - Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife i Pregled oznaka, skraćenica i simbola,
  • Deo II - Carinska tarifa za 2016. godinu,
  • Deo III - Korelaciona tabela CT2015-CT2016 i
  • Deo IV - Tabele sa kvotama.

CT2016 stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 19.11.2015.