Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 144/20), u članu 11. stav 1. posle reči: “fiskalne kase” dodaju se reči: “i elektronske fiskalne uređaje”.

Član 2.

U članu 16. stav 1. na kraju tačke 4) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

Tačka 5) briše se.

Član 3.

U članu 34. stav 1. posle reči: “nalog za poresku kontrolu,” dodaju se reči: “poziv za poresku kontrolu,”.

Član 4.

Posle člana 41a dodaju se naslov iznad člana i član 41b, koji glase:

“Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Član 41b

Poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanim zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.”

Član 5.

U članu 74. posle stava 10. dodaje se novi stav 11, koji glasi:

“Izuzetno od stava 10. ovog člana, poreski obveznik koji svoje poreske obaveze izmiri u iznosu jednakom ili većem od zbira iznosa glavne poreske obaveze koja je bila predmet odlaganja i iznosa glavne poreske obaveze po drugim osnovama dospelih do dana plaćanja, može u roku od pet dana od dana plaćanja, podneti zahtev za odlaganje plaćanja preostale kamate koja se odnosi na izmirene obaveze, u skladu sa odredbama ovog zakona.”.

Dosadašnji stav 11. postaje stav 12.

U dosadašnjem stavu 12, koji postaje stav 13. reči: “st. 7, 9. i 11.” zamenjuju se rečima: “st. 7, 9. i 12.”.

Posle stava 13. dodaju se st. 14. i 15, koji glase:

“Izuzetno od odredaba ovog zakona, na zahtev poreskog obveznika kome je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, Poreska uprava može izvršiti zamenu sredstva obezbeđenja naplate u tom postupku, ako je novo sredstvo obezbeđenja iste vrste i veće vrednosti od postojećeg sredstva obezbeđenja i ako ispunjava uslove propisane odredbama ovog člana.

U slučaju iz stava 14. ovog člana, nakon pribavljanja dokaza da je obezbedio novo sredstvo obezbeđenja, u visini dugovanog poreza koji je predmet odlaganja plaćanja, Poreska uprava u propisanom postupku dozvoljava brisanje postojećeg sredstva obezbeđenja iz propisanog registra, odnosno vraća poreskom obvezniku dato sredstvo obezbeđenja.”.

Član 6.

U članu 76. stav 3. posle reči: “postupku poreske kontrole”, dodaju se zapeta i reči: “kao i u slučaju iz člana 74. stav 11. ovog zakona”.

Član 7.

U članu 114e posle reči: “naplatu i povraćaj” dodaju se zapeta i reči: “kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja”.

Član 8.

U članu 123. stav 3. posle reči: “na osnovu naloga za”, dodaje se reč: “poresku”, a posle reči: “odnosno poziva”, dodaju se reči: “za poresku kontrolu”.

Član 9.

U članu 124. stav 1. posle reči: “odnosno poziv”, dodaju se reči: “za poresku kontrolu”.

U stavu 2. posle reči: “fiskalnih kasa,” dodaju se reči: “elektronskih fiskalnih uređaja,”.

U stavu 3. posle reči: “poreskom obvezniku” dodaju se reči: “ukoliko poresku kontrolu vrši na osnovu naloga za poresku kontrolu”.

U stavu 4. posle reči: “odmah po prijemu naloga” dodaju se zapeta i reči: “odnosno poziva za poresku kontrolu”, a posle reči: “u roku od 24 časa od prijema naloga” dodaju se zapeta i reči: “odnosno poziva za poresku kontrolu”.

Član 10.

U članu 128. stav 4. posle reči: “fiskalne kase” dodaju se zapeta i reči: “elektronskog fiskalnog uređaja”.

U stavu 8. reči: “u roku od pet dana” zamenjuju se rečima: “u roku do 30 dana”.

Član 11.

U članu 131. stav 1. tačka 4) posle reči: “fiskalne kase” dodaju se zapeta i reči: “elektronskog fiskalnog uređaja”.

Član 12.

U članu 160. stav 1. tačka 6) posle reči: “fiskalne kase” dodaju se reči: “i elektronske fiskalne uređaje”.

Član 13.

Odredba člana 5. stav 1. ovog zakona, koja se odnosi na mogućnost odlaganja plaćanja kamate, primenjuje se i na dugovani porez koji je bio predmet postupka odlaganja plaćanja dugovanog poreza u kome je poništen sporazum, odnosno ukinuto rešenje pre stupanja na snagu ovog zakona.

Odredbe člana 5. stav 4. ovog zakona, koje se odnose na mogućnost zamene sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza, primenjuju se i na sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza koje je odobreno pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

- Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona kojim se vrše izmene i dopune odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RSˮ, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 144/20 - u daljem tekstu: ZPPPA), sadržani su u usklađivanju tog zakona sa odredbama zakona koji uređuje fiskalizaciju.

Naime, Zakonom o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RSˮ, broj 153/20) uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije i uređuju druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.

Pored navedenog, razlog za donošenje Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA (u daljem tekstu: Zakon) sastoji se i u tome što je pojedine odredbe ZPPPA neophodno precizirati, odnosno izvršiti pravnotehničko usaglašavanje, kako bi se primena ZPPPA realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u njegovoj primeni, i to:

-           dopuna odredaba ZPPPA koje se odnose na postupak odlaganja plaćanja dugovanog poreza u smislu olakšavanja ispunjenja obaveza poreskim obveznicima, tako što se omogućava odlaganje plaćanja kamate poreskim obveznicima koji isplate iznos glavne poreske obaveze u potpunosti, kao i omogućavanja poreskim obveznicima koji redovno izmiruju poreske obaveze u postupku odloženog plaćanja dugovanog poreza, da zamene dato sredstvo obezbeđenja;

-           preciziranje odredaba koje regulišu postupak poreske kontrole, u smislu terminološkog usklađivanja odredaba ZPPPA;

-           stvaranje pravnog osnova kojim se omogućuje Poreskoj upravi da po službenoj dužnosti podnosi poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, umesto poreskog obveznika koji je propustio tu radnju, i dr.

- Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

- Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Uređivanjem ove materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poresko-pravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1, član 9. stav 2, član 10. stav 1, čl. 11. i 12. ovog zakona – vrši se preciziranje odredaba radi usklađivanja sa Zakonom o fiskalizaciji.

Uz član 2. ovog zakona – propisuje se brisanje tačke 5) u članu 16. ZPPPA kojom je propisano da Poreska uprava, po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika osumnjičenom prilikom saslušanja zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna.

Uz čl 3. i 8, član 9. st. 1, 3. i 4. i član 10. stav 2. ovog zakona – propisuje se da je poreski akt poresko rešenje, zaključak, nalog za poresku kontrolu, poziv za poresku kontrolu, zapisnik o poreskoj kontroli i drugi akt kojim se pokreće, dopunjuje, menja ili dovršava neka radnja u poreskom postupku. U skladu sa navedenim vrši se usaglašavanje ostalih odredaba ZPPPA.

Takođe, propisuje se da se za sastavljanje dopunskog zapisnika odredi rok do 30 dana, imajući u vidu da je važeći rok od pet dana kratak za sačinjavanje dopunskih zapisnika.

Uz član 4. ovog zakona – dodaje se novi član 41b ZPPPA iz razloga propisivanja zakonskog osnova za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, koju po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanim zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Uz čl. 5, 6. i 13. ovog zakona - vrši se dopuna odredaba člana 74. ZPPPA tako što se omogućuje odlaganje plaćanja preostale dugovane kamate i zamena sredstva obezbeđenja naplate u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza.

Naime, poreski obveznik kome je poništen sporazum, odnosno ukinuto rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, a koji nakon toga svoje poreske obaveze izmiri u iznosu jednakom ili većem od zbira celokupnog iznosa glavnog poreskog duga koji je bio predmet odlaganja i celokupnog iznosa glavnog poreskog duga po drugim osnovama na dan plaćanja, može u roku od 30 dana od dana plaćanja, podneti zahtev za odlaganje plaćanja preostale kamate (bez mogućnosti otpisa 50% kamate) koja se odnosi na izmirene obaveze, u skladu sa odredbama ZPPPA.

Takođe, na zahtev poreskog obveznika kome je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, Poreska uprava može izvršiti zamenu sredstva obezbeđenja naplate u tom postupku, ako je novo sredstvo obezbeđenja iste vrste i veće vrednosti od postojećeg sredstva obezbeđenja i ako ispunjava propisane uslove. Nakon pribavljanja dokaza da je obezbedio novo sredstvo obezbeđenja, u visini dugovanog poreza koji je predmet odlaganja plaćanja, Poreska uprava u propisanom postupku dozvoljava brisanje postojećeg sredstva obezbeđenja iz propisanog registra, odnosno vraća poreskom obvezniku dato sredstvo obezbeđenja.

 U skladu sa navedenim propisuju se i prelazne odredbe kojima se utvrđuje da se odredbe Zakona koje se odnose na mogućnost odlaganja plaćanja kamate, primenjuju i na dugovani porez koji je bio predmet postupka odlaganja plaćanja dugovanog poreza koji je poništen, odnosno ukinut pre stupanja na snagu Zakona, odnosno da se odredbe Zakona koje se odnose na mogućnost zamene sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza, primenjuju se i na sredstva obezbeđenja u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza koje je odobreno pre stupanja na snagu Zakona.

Uz član 7. ovog zakona - dopunjuje se član 114e ZPPPA u smislu da, pored ostalog, ne zastareva i pravo na namirenje dospelih obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje putem preknjižavanja.

Naime, odredba člana 114a ZPPPA propisuje zastarelost prava poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja, te se u konkretnoj odredbi vrši preciziranje u pogledu zastarelosti prava na preknjižavanje.

Uz član 14. ovog zakona - propisuje se da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 17.09.2021.