Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA: Zakon obavezuje banke da besplatno izdaju "dina" karticu novim korisnicima, a ostalima po isteku važećih kartica


Od 17. avgusta 2018. godine banke u Srbiji su obavezne da svim novim korisnicima tekućih računa besplatno izdaju "dina" karticu. Na ovo ih obavezuje Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018 - dalje: Zakon), kojim banke svakom korisniku koji zahteva izdavanje platne kartice uz tekući račun, izdaju platnu karticu kod koje se transakcije obrađuju u platnom sistemu u Srbiji. Za sada jedino "dina" kartica ispunjava taj uslov.

- Pored toga, sve kartice koje ne ispunjavaju uslov domaće obrade transakcija, na svom isteku roka važnosti biće zamenjene karticama sa domaćom obradom transakcija - ističu u Narodnoj banci Srbije. - Na ovaj način, ostvaruje se još jedan važan cilj Zakona: upravljanje sistemskim rizikom u našem domaćem platnom sistemu, a u vezi sa kartičnim transakcijama.

Kako objašnjavaju u NBS, smisao ove odredbe jeste da se korisnicima omogući da uvek imaju najmanje jednu platnu karticu nad čijom obradom transakcija postoji efektivan nadzor domaće Zakonom odgovorne institucije, odnosno NBS, i time im se garantuje pristup sredstvima na njihovom tekućem računu u slučaju nedostupnosti ili problema u radu sistema nad kojima institucije Srbije nemaju nadzor, niti bilo kakvo pravo uvida u njihovo poslovanje.

- Ovaj član zakona ne propisuje obavezno izdavanje i korišćenje bilo kog određenog brenda platnih kartica - ukazuju u NBS. - Svaki kartični sistem plaćanja koji omogući da se obrada transakcija obavlja u platnom sistemu u Republici Srbiji, ispunjava uslov da se kartica njegovog brenda izdaje uz tekući račun u skladu sa članom 9. stav 1. Zakona.

ZAKON O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018)

Izdavanje platne kartice za izvršavanje domaćih platnih transakcija

Član 9

Ako korisniku platnih usluga izdaje platnu karticu koja se može koristiti za iniciranje platnih transakcija s tekućeg računa, izdavalac je dužan da tom korisniku bez naknade izda platnu karticu kod koje se u domaćim platnim transakcijama obrada, netiranje i poravnanje naloga za prenos izdatih na osnovu njene upotrebe obavljaju u platnom sistemu u Republici Srbiji. 

Platna kartica koja se može koristiti za iniciranje platnih transakcija s tekućeg računa a kod koje se u domaćim platnim transakcijama poslovi iz stava 1. ovog člana ne obavljaju u Republici Srbiji - može biti izdata samo na poseban zahtev korisnika platnih usluga dat u pismenoj formi, i to samo ako je tom korisniku za iniciranje platnih transakcija sa istog tekućeg računa već izdata i platna kartica iz stava 1. ovog člana. 

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na druge platne instrumente zasnovane na platnoj kartici.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K., 17.08.2018.
Naslov: Redakcija