Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA


Na osnovu člana 156. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 - autentično tumačenje), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

 

PRAVILNIK

o IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O kriterijumima i standardima

za finansiranje ustanove koja obavlja

delatnost OSNOVNOG obrazovanja i vaspitanja

 

Član 1.

            U Pravilniku o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, broj 36/15), u članu 12. stav 2. posle reči: “0,0313 izvršilaca” dodaju se reči: “a ne manje od 0,5 izvršilaca”.

 

Član 2.

            U članu 32. reči: “osim odredaba čl. 5-28. koje će se primenjivati od školske 2015/2016. godine”, zamenjuju se rečima: “osim odredaba čl. 5-11, člana 12. st. 3-6, čl. 13-16, člana 17. tač. 1)-8) i 11) i čl. 18-28. ovog pravilnika, koje će se primenjivati od školske 2016/2017. godine. “

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

“Do početka primene odredaba iz stava 1. ovog člana, u pogledu utvrđivanja broja zaposlenih, materijalnih troškova u školi i ostalih troškova, primenjivaće se pravila sadržana u propisu iz člana 31. ovog pravilnika, koji je prestao da važi.”.

 

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 19.08.2015.