Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Doneta Odluka maksimalnom broju zaposlenih u Državnom veću tužilaca za 2018. godinu


Na osnovu člana 13. alineja 25. Zakona o Državnom veću tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015) i člana 5. stav 1. tačka 4) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US), Državno veće tužilaca, na sednici održanoj dana 10. jula 2018. godine, donosi

Odluku o maksimalnom broju zaposlenih u Državnom veću tužilaca za 2018. godinu

I

Ovom odlukom utvrđuje se maksimalan broj zaposlenih u Državnom veću tužilaca za 2018. godinu:

- Izborni članovi Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca 6

- Administrativna kancelarija Državnog veća tužilaca 29

- Žalbena komisija javnog tužilaštva - predsednik komisije 1

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i biće objavljena internet prezentaciji Državnog veća tužilaca.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 3. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, propisano je da se će maksimalan broj zaposlenih u javnom sektoru odrediti uz primenu načela odgovornog fiskalnog upravljanja, racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti, kao i načela propisanih posebnim zakonom.

Članom 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, propisano je da se aktom Vlade, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu autonomne pokrajine i sistemu lokalne samouprave, na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, uz pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Članom 5. stav 1. tačka 4) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, propisano je da se, izuzetno od člana 4. stav 1. ovog zakona, maksimalan broj zaposlenih u Državnom veću tužilaca i za nosioce javnotužilačke funkcije - utvrđuje se odlukom Državnog veća tužilaca.

Članom 10. stav 1. Zakona o Državnom veću tužilaca, propisano je da izborni članovi Državnog veća iz reda zamenika javnih tužilaca za vreme obavljanja funkcije u Državnom veću ostvaruju prava iz radnog odnosa u Državnom veću tužilaca.

Članom 151. stav 2. Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), propisano je da predsednika i članove Žalbene komisije javnog tužilaštva imenuje Državno veće tužilaca, među državnim službenicima iz javnih tužilaštava.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Administrativnoj kancelariji Državnog veća tužilaca, A br. 333/18 od 14. juna 2018. godine, sistematizovano je 28 radnih mesta, sa 22 državna službenika i 7 nameštenika (ukupno 29 zaposlenih na neodređeno vreme).

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u Državnom veću tužilaca za 2018. godinu, doneta u skladu sa Kadrovskim planom Državnog veća tužilaca, A broj 18/18 od 16.04.2018. godine, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija, Broj: 119-01-26/2018-03 od 05. aprila 2018. godine, uzimajući u obzir da su za planirani broj zaposlenih obezbeđena sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017).

Izvor: Vebsajt Držanog veća tužilaca, 19.07.2018.
Naslov: Redakcija