Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Zaštitnik građana uputio preporuke da se izmenama i dopunama člana 98. Zakona bliže uredi pojam nacionalne ravnopravnosti, odnosno da Zakon preciznije uredi koja su to pitanja koja Saveti za međunacionalne odnose razmatraju i pojasni šta podrazumeva ostvarivanje, zaštita i unapređivanje nacionalne ravnopravnosti


Saveti za međunacionalne odnose ne funkcionišu ni deset godina od donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon - dalje: Zakon) koji uređuje uslove njihovog obaveznog osnivanja i rad u nacionalno mešovitim lokalnim samoupravama. Kako bi sagledao realno stanje u toj oblasti i utvrdio razloge nefunkcionisanja saveta, Zaštitnik građana izradio je Poseban izveštaj o savetima za međunacionalne odnose.

Osnivanje saveta za međunacionalne odnose je u interesu svih, smatra Zaštitnik građana, jer se obezbeđuje mehanizam koji na lokalnom nivou omogućava svim nacionalnim zajednicama da zajedno razmatraju pitanja međuetničkih odnosa i ostvarivanja prava nacionalnih manjina. Takođe, zauzimanje zajedničkog mišljenja i predloga svih nacionalnih zajednica o nekoj odluci skupštinskih i izvršnih organa doprinosi njenom kvalitetu, toleranciji i stanju ljudskih i manjinskih prava na lokalnom nivou, gde ih građani neposredno ostvaruju.

Podaci prikupljeni za potrebe ovog izveštaja ukazuju da je osnovni uzrok nefunkcionisanju ovih tela, nepreciznost Zakona. U cilju otklanjanja utvrđenih problema i nepravilnosti u praksi, kao i unapređenja položaja i funkcionisanja saveta za međunacionalne odnose, Zaštitnik građana je uputio preporuke Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da, pre svega, izmenama i dopunama odredbe člana 98. navedenog Zakona bliže uredi pojam nacionalne ravnopravnosti, odnosno da Zakon preciznije uredi koja su to pitanja koja ova tela razmatraju i pojasni šta podrazumeva ostvarivanje, zaštita i unapređivanje nacionalne ravnopravnosti.

Zaštitnik građana smatra da je potrebno razmotriti i ostala otvorena pitanja na koja ukazuje ovaj izveštaj kako bi se donela odluka o tome da li se njihovo rešavanje može obezbediti izmenama i dopunama Zakona, ili je unapređenje stanja moguće postići organizovanjem obuka za predstavnike lokalnih samouprava i za članove saveta za međunacionalne odnose.

Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23. Republika Srbija je preuzela obavezu da sprovede aktivnost i da promoviše uspostavljanje i delotvorno funkcionisanje saveta za međunacionalne odnose na lokalnom nivou u svim opštinama sa etnički mešovitim stanovništvom. Takođe, preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope je data i u pogledu podsticanja osnivanja i delotvornog funkcionisanja saveta.

Poseban izveštaj o savetima za međunacionalne odnose je pripremljen uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon i 101/2016 - dr. zakon)

Član 98

U nacionalno mešovitim jedinicama lokalne samouprave osniva se savet za međunacionalne odnose, kao samostalno radno telo, koje čine predstavnici srpskog naroda i nacionalnih manjina, u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Nacionalno mešovitim jedinicama lokalne samouprave, u smislu ovog zakona, smatraju se jedinice lokalne samouprave u kojima pripadnici jedne nacionalne manjine čine više od 5% od ukupnog broja stanovnika ili svih nacionalnih manjina čine više od 10% od ukupnog broja stanovnika prema poslednjem popisu stanovništva u Republici Srbiji.

Predstavnike u savetu za međunacionalne odnose mogu imati pripadnici srpskog naroda i nacionalnih manjina sa više od 1% učešća u ukupnom stanovništvu jedinice lokalne samouprave.

Savet razmatra pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti, u skladu sa zakonom i statutom.

Delokrug, sastav, izbor članova i način rada saveta za međunacionalne odnose uređuje se odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, koja se donosi većinom glasova od ukupnog broja odbornika u skladu sa statutom.

Način predlaganja i izbora članova saveta za međunacionalne odnose treba da obezbedi ravnomernu zastupljenost predstavnika srpskog naroda i nacionalnih manjina, s tim da niti srpski narod, niti jedna nacionalna manjina ne može imati većinu članova saveta.

U slučaju nacionalnih manjina koje imaju svoje izabrane nacionalne savete, predstavnici nacionalnih manjina u savetu se biraju na predlog nacionalnog saveta.

Odluke saveta za međunacionalne odnose donose se konsenzusom članova saveta.

Savet o svojim stavovima i predlozima obaveštava skupštinu jedinice lokalne samouprave koja je dužna da se o njima izjasni na prvoj narednoj sednici, a najkasnije u roku od 30 dana.

Skupština i izvršni organi jedinice lokalne samouprave su dužni da predloge svih odluka koji se tiču nacionalne ravnopravnosti prethodno dostave na mišljenje savetu.

Savet za međunacionalne odnose ima pravo da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog opšteg akta skupštine jedinice lokalne samouprave ako smatra da su njime neposredno povređena prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina predstavljenih u savetu za međunacionalne odnose i pravo da pod istim uslovima pred Vrhovnim sudom Srbije pokrene postupak za ocenu saglasnosti odluke ili drugog opšteg akta skupštine jedinice lokalne samouprave sa statutom.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 17.07.2017.
Naslov: Redakcija