Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU


Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014),

Vlada donosi

UREDBU O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području ("Sl. glasnik RS", br. 144/2014 i 17/2015– u daljem tekstu: Uredba),u Državnom programu obnove privredne delatnosti na poplavljenom području, koji je odštampan uz Uredbu i čini njen sastavni deo, u Tački 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja, posle reči "rezerva" briše se tačka i dodaju se reči: "i u iznosu od RSD 100.000.000,00 iz sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014), Razdeo 3 - Vlada, Glava 3.20 - Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Program 1406 - Obnova zemlje od poplava, Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0001 - Organizacija i koordinacija poslova vezanih za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Izvor finansiranja 05 - Donacije od inostranih zemalja, aproprijacija ekonomska klasifikacija 484 - Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.".

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 18.07.2015.