Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Da li se po Zakonu o ozakonjenju objekata plaća naknada za građevinsko zemljište?

- Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta se ne plaća, već se plaća samo taksa za ozakonjenje, čija visina zavisi od klase i namene objekta. Odredbe o taksi za ozakonjenje sadržane su u članu 33 Zakona.

* Kupila sam 2003. garažu u zgradi koja je izgrađena 1980. godine. Garaža je bila preuređena u stan tako što je ispred dograđeno kupatilo, trem i predsoblje, a iza je probijen zid i u suterenu su napravljene sobe. Taj suteren ničemu nije služio, to su bile vakuumske prostorije u zgradama, bez prozora. Da li da čekam građevinsku inspekciju ili da se sama prijavim i šta treba od dokumentacije?

- Ako ranije niste podnosili zahtev za legalizaciju, tada će objekat biti popisan u skladu sa odredbama Zakona. Ako, kako sami navodite, objekat nije "vidljiv", možete i sami obavestiti nadležnu građevinsku inspekciju da imate nezakonito izgrađen objekat, u cilju njegovog evidentiranja u skladu sa Zakonom.

* Upisala sam stan po tzv. Veljinoj legalizaciji, koja me je koštala 25.000 dinara, sa zabranom prometa u roku od 3 godine. Šta sad treba da podnesem kod Gradskog sekretarijata za legalizaciju i koliko li će da me košta od 50 m2 i posle u Katastru brisanje zabeležbe zabrane prometa?

- Rok za podnošenje zahteva za ozakonjenje u navedenom slučaju je istekao 27. maja 2016. godine.

* U Zemunu sam napravila objekat - kuću od 78 m2 u porodičnim dvorištu, kuća je stavljena pod krov, postavljen je PVC i sav vodovod i električne instalacije su završene unutar objekta, ali ne i dovedene do objekta. Interesuje me šta, kako i kojim redom treba da preduzmem da bih legalizovala objekat?

- Prema vašim navodima, predmetni objekat jeste predmet ozakonjenja, a ispunjenje ovog uslova - stepena završenosti i izgrađenosti objekta utvrdiće u konkretnom slučaju nadležni organ za ozakonjenje.

* Šta je konkretno potrebno da uradi neko ko je vlasnik stana na trećem spratu u zgradi u Novom Beogradu (Gandijeva 130a), izgrađenoj 2004. godine, s obzirom na to da je prilikom izgradnje investitor, koji je sada u stečaju, odstupio od izdate građevinske dozvole i sazidao pet spratova umesto četiri? Da li je potrebno da vlasnik stana podnosi zahtev i kojim putem? Šta je od dokumentacije u ovom slučaju potrebno da vlasnik stana sam pribavi i da li je potrebno da vlasnik stana samoinicijativno nešto preduzima?

- Zakon je propisao obavezu da građevinska inspekcija ili posebna komisija izvrši evidentiranje svih objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole. Takođe, Zakon je propisao i mogućnost da vlasnik takve nepokretnosti sam obavesti građevinsku inspekciju da ima nezakonito izgrađeni objekat. Kompletan postupak se pokreće i vodi po službenoj dužnosti, te je potrebno da sačekate od nadležnog organa koja dokumentacija je potrebna za dalje vođenje postupka. Opreza radi, možete napisati obaveštenje nadležnoj građevinskoj inspekciji da imate nezakonito izgrađen objekat.

* Za izgradnju kuće posedujem građevinsku dozvolu, ali sam ulazno stepenište izgradio malo veće i sa stubovima na kojima je terasa za sprat, što nije po građevinskoj dozvoli, a time sam izašao iz dozvoljenog gabarita pokrivenosti placa.Takođe nisam izvršio prenamenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko. Interesuje me da li treba da podnesem zahtev za ozakonjenje i da li će mi u tom postupku kuća biti ozakonjena, odnosno upisana u katastar. Ovo pitam jer u Zakonu nema ni reči o slučajevima objekata koje tretira ovaj Zakon, a na zemljištu su za koje nije izvršena prenamena, ali je Planom proglašeno kao građevinska zona.

- Zakonom nije eksplicitno propisano da se mora platiti naknada za prenamenu poljoprivrednog zemljišta, ali se u tom slučaju primenjuje supsidijerno odredba člana 88 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) i o toj činjenici će vas obavestiti nadležni organ za ozakonjenje. Svi radovi kojima je odstupljeno od izdate građevinske dozvole jesu predmet ozakonjenja u skladu sa Zakonom.

* U našem malom gradiću nijedna ovlašćena geodetska radnja ne želi i ne sme da upiše i overi visinu slemena na kopiji plana, što je obaveza. To pravdaju time da po Zakonu o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015) ne smeju da menjaju originalni dokument jer će im biti napisane krivične prijave. Šta uraditi u toj situaciji?

- Zakonom je predviđena i situacija u kojoj investitor nije poznat ili nije dostupan, te neće biti smetnje da se utvrdi vaša legitimacija u postupku. Dokaz o odgovarajućem pravu će od vas zatražiti nadležni organ, ali tek kada utvrdi postojanje prethodnih uslova za ozakonjenje, po službenoj dužnosti. Ukoliko vaš objekat "pada" i na vodno zemljište, zavisno od zone zaštite, nadležni organ će službenim putem zatražiti saglasnost od upravljača tog javnog dobra, te zavisno od odgovora upravljača - zavisiće i dalji tok postupka ozakonjenja.

* Posedujem komercijalni objekat (radnju) površine 30 m2. Imam važeću građevinsku dozvolu iz 1998. godine za 20 m2, što znači da sam izvršio prekoračenje za 10 m2. Sada bih da legalizujem tih 10 m2 koje sam još te '98. godine u gradnji prekoračio, a nisam ih odmah legalizovao, ali me brine visina takse.

- Ukoliko predmetni objekat - radnju koristite za obavljanje neke delatnosti ličnim radom, tada ćete platiti taksu u iznosu od 5.000 dinara, u skladu sa Mišljenjem o primeni pojedinih odredaba Zakona o ozakonjenju objekata (člana 33 Zakona o ozakonjenju objekata).

* Proširio sam stan i zahvatio deo državne zemlje na opštini Palilula u Beogradu. Interesuje me šta mi je od papira potrebno za legalizaciju i gde da se prijavim?

- Ako u ranijem periodu niste podnosili zahtev za legalizaciju, tada će vaš objekat biti evidentiran kao nezakonito izgrađen, u skladu sa Zakonom, i nadležni organ će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti. Problem koji navodite je dostavljanje dokaza o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu, a dalji postupak za rešavanje ovog pitanja je da će nadležni organ za ozakonjenje, u drugoj fazi postupka - kada utvrdi ispunjenost prethodnih uslova - zaključkom prekinuti postupak i vama naložiti rešavanje ovog pitanja. Način rešavanja ovog pitanja sadržan je u članu 10 Zakona.

Izvor: Vebsajt Novosti, 17.06.2016.
Naslov: Redakcija