Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U SARAJEVU ODRŽAN 25. SUSRET OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA IZ REGIONA - SORS 2014. GODINE: • Susret održan u svetlu poslednjih katastrofalnih šteta izazvanih ledenom kišom na teritoriji Hrvatske i Slovenije i poplavama na teritoriji BIH i Srbije •


25. Susret osiguravajućih i reosiguravajućih društava iz regiona - SorS 2014. godine - Sarajevo, 11. do 13. juna 2014. godine, hotel Bristol, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Glavna tema konferencije je bila "Unapređenje efikasnosti poslovanja osiguravajućih društava - izazovi i mogućnosti".

Tema je bila obrađena na plenarnoj sednici kroz dve prezentacije:

1. "Pristup i upravljanje troškovima poslovanja u osiguranju" - Uroš Ivanc, Triglav osiguranje, Ljubljana,

2. "Transformacija marketinga i kanala prodaje u osiguranju" - Hrvoje Odak, Kroacija osiguranje, Zagreb.

Ostali prijavljeni radovi, uz radove prezentirane na plenarnoj sjednici, objavljeni su u službenom Zborniku radova SorS 2014.

Na SorS-u 2014 su održana i dva okrugla stola:

1. "Liberalizacija cijena osiguranja automobilske odgovornosti" pod vođstvom prof. dr. sc. Marijana Ćurkovića i

2. "Reosiguranje", kojeg je vodio Zlatan Filipović, član Uprave i Izvršni direktor za reosiguranje Bosna RE.

Takođe, predstavnici zemalja članica: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije predstavili su kratke prezentacije postignutih rezultata sektora za osiguranje i reosiguranje svojih zemalja.

Jubilarni 25. susret osiguravača i reosiguravača je održan u svetlu katastrofalnih šteta, koje su se dogodile ove godine, najpre u Hrvatskoj i Sloveniji štete od ledenih kiša, a zatim i u Srbiji i BIH od katastrofalnih poplava.

Prvog dana rada najpre su predstavljeni rezultati sektora za osiguranje i reosiguranje svake zemlje posebno od strane predstavnika Udruženja osiguravača.

Drugog dana susreta organizovana su dva okrugla stola:

1) Liberalizacija cijena osiguranja automobilske odgovornosti i

2) Reosiguranje.

Reosiguranje

Okrugli sto "Reosiguranje" vodio je Zlatan Filipović, član Uprave i Izvršni direktor za reosiguranje Bosna RE.

Okrugli sto je održan u svetlu poslednjih katastrofalnih šteta koje su se najpre dogodile na teritoriji Hrvatske i Slovenije izazvane ledenom kišom, a zatim i na teritoriji BIH i Srbije izazvane poplavama.

Postavljana su sledeća pitanja:

1) Da li osiguranje od poplave treba uvrstiti u prvi (osnovni) rizik?

2) Da li treba razmišljati o obaveznom osiguranju od elementarnih nepogoda?

3) Kakve proizvode imamo u osiguranju?

4) Šta je za sada osnovni, a šta dopunski rizik i da li je vreme da se naprave novi proizvodi?

5) Da li treba uključiti državu?

6) Da li treba organizovati reosigaravujući pul na nivou jedne države ili celog regiona?

7) Kakva su iskustva Turske i Rumunije i da li nam njihova iskustva mogu pomoći prilikom našeg opredeljenja po ovom pitanju?

Nakon jednočasovne diskusije predstavnika reosiguravajućih kompanija i brokerskih kuća okrugli sto je završen sa zaključkom da ideja o formiranju regionalnog pula postoji a na koji način, kada i kako će se realizovati ostaje i dalje otvoreno pitanje.

Agenda seminara i sadržaj predavanja

Nakon otvaranja konferencije najpre su predstavljeni rezultati u 2013. godini:

Sektor osiguranja i reosiguranja BiH:

• Na tržištu BiH delatnost su obavljala 23 društva za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje.

• Ukupni rast u 2013. godini iznosi 4,36%. Ovaj rast je uglavnom baziran na rastu životnih osiguranja, dok se kod neživotnih osiguranja primećuje blaga stagnacija.

• U premiji neživotnog osiguranja i dalje najveće učešće ima premija osiguranja od odgovornosti

• U toku 2013. godine Agencija za nadzor osiguranja FBiH i Agencija za osiguranje RS usvojile su niz podzakonskih akata kojima se uređuju i unapređuju aktivnosti u pogledu nadzora i izveštavanja u sektoru osiguranja.

• Što se tiče liberalizacije tržišta obaveznog osiguranja od autoodgovornosti BiH će morati isto liberalizovati ako želi postati članica EU.

• Skoro dve godine su u toku aktivnosti oko nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti požara i vatrogasaca u FBiH, koji bi sa odredbom o izdvajanju finansijskih sredstava za zaštitu požara i vatrogastvo 6 posto na ukupnu premiju neživotnih osiguranja i 1 posto od ukupnog iznosa premije za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila doveo društva za osiguranje u neravnopravan položaj a primena bi se odrazila na finansijsku stabilnost osiguravajućih društava u Federaciji BiH.

Sektor osiguranja i reosiguranja u Crnoj Gori:

• U 2013. godini nije bilo značajnih promena na tržištu osiguranja i reosiguranja u odnosu na prethodnu godinu.

• U strukturi premije i dalje dominiraju neživotna osiguranja, i to obavezna, dok su životna osiguranja i dalje nedovoljno zastupljena.

• Primećuje se blagi trend rasta svih vrsta osiguranja u odnosu na prethodni period

• I dalje u strukturi kapitala preovlađuje inostrani kapital

• Najznačajnija promena je uvođenje novog poreza na premije neživotnih osiguranja i to 9 posto na sve vrste neživotnog osiguranja osim za: osiguranje od nezgode, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i osiguranje poljoprivrede.

• Od avgusta 2013. godine su u primeni novi limiti osiguranja AO, koji će se primenjivati do avgusta 2014. godine kada stupaju na snagu novi, veći limiti.

• Bez obzira na relativno malu penetraciju tržišta u odnosu na zemlje okruženja, tržište je ipak pokazalo relativnu stabilnost, jer je sektor osiguranja ostvario profit.

 Hrvatsko tržište osiguranja i reosiguranja:

• Na tržištu osiguranja nakon četiri uzastopne godine pada ukupne premije, 2013. godine je ipak bio blagi rast ukupne obračunate bruto premije od 0,42 posto.

• Prosečna stopa rasta je smanjena sa 6,08 posto na 5,64 posto za period od 2000. do 2013. godine.

• Na tržištu postoji sedam društava, koja se isključivo bave poslovima životnih osiguranja učestvuju sa 17,61 posto u obračunatoj bruto premiji životnih osiguranja i deset društava, koja se isključivo bave poslovima neživotnih osiguranja učestvuju sa 33,74 posto u obračunatoj bruto premiji neživotnih osiguranja, dok i dalje najveći deo tržišta otpada na kompozitna društva, koja učestvuju sa 83,39 posto u premiji životnih osiguranja i 66,26 posto u premiji neživotnih osiguranja.

• Prosečna stopa rasta u poslednjih trinaest godina premije životnih osiguranja smanjena je i iznosi 10,14 posto a za premiju neživotnih osiguranja 4,46 posto.

Tržište osiguranja i reosiguranja u Makedoniji:

• U uslovima evropske ekonomske i finansijske krize, koja traje već nekoliko godina, sektor osiguranja u Republici Makedoniji beleži rast do nivoa BDP-a.

• U određenim vrstama osiguranja rast je daleko iznad BDP-a i verovatno najveći u regionu i šire.

• Tržište osiguranja u Makedoniji zakonski je uređeno i finansijski stabilno, naročito nakon osnivanja Agencije za superviziju osiguranja ASO (2009. godine).

• U 2013. godini sektor osiguranja beleži porast od 2,6 posto, odnosno kod neživotnog osiguranja 1 posto, a u osiguranju života 22 posto.

• Osiguravajuća društva u Makedoniji su u dominantnoj svojini stranih akcionara (84 posto).

• U narednom periodu sektor osiguranja očekuje rešavanje krupnih pitanja: implementacija Solvency II i izbor modela liberalizacije TPL-a.

Tržište osiguranja i reosiguranja Slovenije:

• U 2013. godini nije bilo mnogo promena na tržištu osiguranja u Sloveniji.

• Na tržištu su i dalje prisutna 22 društva, 20 za osiguranje i dva za reosiguranje.

• Rast premije u prošlih nekoliko godina bio je usporen, dok sada već treću godinu zaredom beleži pad premije, koji je pre svega izazvala negativna stopa premije životnog osiguranja (-7,37 posto)

• Nova vlada početkom 2013. godine započela je stabilizaciju privrede.

• Rasprava o novom Zakonu o osiguranju u kojem je najvažnija implemntacija direktive Solvency II.

• Pojačane aktivnosti na edukaciji stanovništva, kako bi se održala relativno visoko poverenje stanovništva u osiguranje, što je bilo i osnova za uspešan rast osiguranja u poslednjih 20 godina.

Tržište osiguranja i reosiguranja Srbije:

• U 2013. godini na tržištu Republike Srbije poslovalo je 28 društava za osiguranje, što predstavlja nepromenjen broj u odnosu na prethodnu godinu.

• Tri četvrtine od ukupnog broja društava se nalazi u većinskom stranom vlasništvu.

• Stepen razvijenosti tržišta osiguranja Republike Srbije meren pokazateljima penetracije tržišta i gustine tržišta i dalje je nizak, međutim beleži kontinuiran rast iz godine u godinu.

• Ukupna premija sektora iznosi 566 miliona evra i većinski deo potiče iz grupe neživotnih osiguranja.

• Rast ukupne premije zabeležen u 2013. godini posledica je rasta premije životnih osiguranja, dok je premija neživotnih osiguranja u stagnaciji i u okviru iste je visoko i češće premije obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, što je i karakteristično za nerazvijena tržišta. Međutim, i u ovom delu beleži se napredak i to u kontinuiranom smanjenju učešća obaveznih osiguranja na račun rasta osiguranja života.

• Karakteristika tržišta osiguranja je i dalje izrazito visoko učešće premije osiguranja motornih vozila (AO i kasko) od čak 40 posto.

• Veliki potencijal za rast pružaju pre svega životna osiguranja, osiguranje od posledica nezgode i naročito dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

• Društva za osiguranje, koja su bila lideri na tržištu ostaju nepromenjena, uz zabeležen neznatan pad tržišnog učešća na račun uslovno manjih osiguravajućih kompanija.

• Tržište osiguranja u Srbiji u protekloj godini je blago raslo i pored i daljeg znatnog zaostajanja za razvijenim zemljama u oblasti osiguranja, primetan je umeren i kontinuiran napredak.

Zaključak

Jun mesec za osiguravače i reosiguravače ima posebno značenje, jer se tradicionalno održava Susret osiguravajućih i reosiguravajućih društava iz regiona (SorS), na kome se po pravilu okupi oko 200 učesnika, uglavnom predsednika i članova uprava osiguravajućih i reosiguravajućih društava, s namerom da razmene postojeća iskustva i međusobno se upoznaju sa novim kretanjima u osiguravajućoj struci. Ovaj susret je bio i jubilaran, s obzirom da je tačno 25. godina od prvog okupljanja. SorS je postao mesto za razmenu mišljenja i iskustava, susret teorije i prakse, ali i dogovora o temama od zajedničkog interesa. Ovaj jubilarni susret je održan u svetlu poslednjih katastrofalnih šteta koje su se najpre dogodile na teritoriji Hrvatske i Slovenije izazvane ledenom kišom, a zatim i na teritoriji BIH i Srbije izazvane poplavama.

Izvor: Redakcija, 19.6.2014.