Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA UPUTIO MIŠLJENJE SA PREPORUKOM CRVENOM KRSTU RADI SPREČAVANJA ŠTETNIH POSLEDICA KOJE PROISTIČU IZ NEDOVOLJNE OBAVEŠTENOSTI ILI PREKOMERNE DOSTUPNOSTI LIČNIH PODATAKA EVAKUISANIH LICA


Na osnovu čl. 24. st. 2. Zakona o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS br. 79/2005 i 54/2007), a u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zaštitnik građana upućuje Crvenom krstu Republike Srbije i drugim formalnim ili neformalnim organizacijama koje su uključene u zbrinjavanje ugroženog stanovništva:

MIŠLJENJE
SA PREPORUKOM

U aktuelnoj situaciji poplava u Republici Srbiji, polazeći od prekog interesa evakuisanih lica i njihovih porodica i najbližih osoba da budu upoznati sa činjenicom da je osoba evakuisana sa poplavljenog, odnosno ugroženog područja, a radi sprečavanja štetnih posledica koje proističu iz nedovoljne obaveštenosti ili prekomerne dostupnosti ličnih podataka:

1.         Crveni krst Republike Srbije (sa svojim područnim jedinicama) bez odlaganja učiniće javno dostupnim (preko internet prezentacija i na drugi pogodan način) odgovarajuće podatke iz evidencije koju vodi o evakuisanim licima, što obuhvata ime, prezime, godinu rođenja i mesto iz koga je evakuisana osoba.

2.         Sve organizacije u čijem prostoru borave evakuisani građani učiniće javno dostupnim (preko internet prezentacija i na drugi pogodan način) spisak građana koji su smešteni na tom mestu, sa podacima iz tačke 1.

Istovremeno, skreće se pažnja da javno objavljivanje drugih podataka iz evidencije o evakuisanima, posebno podataka o zdravstvenom stanju i drugih posebno osetljivih podataka jeste prekomerno, da prouzrokuje rizik po druga prava i interese građana i da je nezakonito, zabranjeno i kažnjivo.

Svi drugi podaci o ličnosti, koji nisu obuhvaćeni tačkom 1. ovog mišljenja, mogu se saopštiti tražiocima isključivo na nejavan način i to samo uz izričit pristanak osobe na koje se odnose.

Preporuke iz ovog mišljenja potrebno je primeniti bez odlaganja i o tome obavestiti Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i javnost.

O b r a z l o ž e nj e

U toku katastrofalnih poplava u delovima Republike Srbije, maja 2014. godine, uočeno je da u javnosti nedostaje informacija o tome koji su građani evakuisani iz najugroženijih područja, što tim građanima i članovima njihovih porodica i drugim bliskim licima otežava saznavanje činjenice da je život bliske osobe spasen i nanosi dodatan, nepotreban bol i patnju, pa i izaziva uznemirenje javnosti.

Uzevši u obzir da je Crveni krst Republike Srbije organizacija kojoj su Zakonom poverena javna ovlašćenja: 1) da pokreće, organizuje, sprovodi ili učestvuje u redovnim ili vanrednim akcijama solidarnosti u Republici Srbiji za pomoć ugroženim licima i žrtvama prirodnih, ekoloških i drugih nesreća i oružanih sukoba, kao i obezbeđenje, u skladu sa zakonom, obuke ljudi, materijalnih, finansijskih i drugih sredstava za te akcije; 2) osposobljavanje građana, dobrovoljno organizovanih za obavljanje poslova civilne zaštite na teritoriji Republike Srbije, za pružanje prve pomoći u slučaju prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao i oružanih sukoba; 3) organizovanje, obučavanje i pripremanje ekipa za prvu pomoć, higijensko-epidemiološku zaštitu, negu povređenih i obolelih, socijalni rad, psihološku pomoć stanovništvu i tehničku pomoć za izvršavanje zadataka u slučaju prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao i oružanih sukoba i 4) popularisanje dobrovoljnog davalaštva krvi i, u saradnji sa službama i zdravstvenim ustanovama za transfuziju krvi, učestvuju u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi;

Imajući u vidu i međunarodne dokumente koji obavezuju Crveni krst Republike Srbije;

Imajući u vidu različitu pravnu prirodu organizacija u kojima su smeštena evakuisana lica, ceneći da je priroda tog smeštaja vršenje posla od javnog interesa, pa i svojevrsnog javnog ovlašćenja koje proističe iz propisa o postupanju za slučaj vanredne situacije koja je proglašena u Republici Srbiji,

S obzirom da je u Republici Srbiji organizovano više centara za smeštaj evakuisanih, te da se u javnosti pojavljuju različite vrste podataka o evakuisanim osobama, pri čemu se u pojedinim slučajevima objavljuju i podaci koji ne bi smeli da budu javni, odnosno gde ne ne postoji opravdana potreba javnosti da zna i takvu vrtu podataka (podaci o zdravstvenom stanju, bolestima, terapiji, adresi na kojoj osoba živi i sl.), već objavljivanje tih podataka može naneti štetu osobama na koje se podaci odnose, potrebno je, a radi svih već navedenih razloga, uskladiti način obaveštavanja zainteresovanih građana uz istovremenu zaštitu prava i interesa evakuisanih građana na način opisan u Mišljenju sa preporukom.

Zaštitnik građana je obavio neophodne konsultacije sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 19. maja 2014. godine održao sastanak sa odgovornom predstavnicom Crvenog krsta Republike Srbije Ivanom Marisavljević Dašić i poverenikom Rodoljubom Šabićem, te dao mišljenje sa preporukom, kako stoji.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 19.5.2014.