Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBNAVLJANJE DOZVOLA ZA POSREDNIKE U REŠAVANJU SPOROVA


Ministarstvo pravde je izdalo prve dozvole za posredovanje u rešavanju sporova 15. aprila 2015. godine.

U skladu sa članom 38. stav 3. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 - dalje Zakon) dozvola za posredovanje izdaje se prvi put sa rokom važenja od tri godine, a prilikom obnavljanja izdaje se na rok od pet godina.

Član 7. Pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvole za posredovanje i obrascu dozvole za posredovanje ("Službeni glasnik RS", br. 146/2014) propisuje da se dozvola za posredovanje obnavlja na pismeni zahtev posrednika, pre isteka roka na koji je dozvola za posredovanje izdata, a uz koji se dostavljaju dokazi o ispunjenosti uslova popisanih Zakonom.

S obzirom na to da član 38. Zakona propisuje da posrednik za obnavljanje dozvole za posredovanje mora da ispunjava pored opštih uslova za obavljanje posredovanja i posebne uslove, ističemo i način dokazivanja tih uslova:

1. dokazi o najmanje deset časova stručnog usavršavanja posrednika u toku jedne godine važenja dozvole, odnosno za svaku godinu važenja dozvole računajući od datuma izdavanja dozvole:

- ukoliko je specijalizovana obuka organizovana od strane državnog organa, organizacije ili pravnog lica kojima je izdata dozvola Ministarstva pravde za sprovođenje obuke za posrednike - navesti naziv organizatora obuke, naziv obuke, dan održavanja i broj uverenja (nije potrebno dostaviti i uverenje);

- ukoliko je stručno usavršavanje organizovano na drugi način - navesti naziv organizatora obuke, naziv obuke, dan održavanja i broj uverenja i priložiti sve relevantne dokaze (sertifikat/potvrda o učešću itd.) i navesti broj sati koji predlažete da Vam se odobri.

2. dokaz o pet posredovanja za vreme važenja dozvole za posredovanje, bez obzira na to u kom periodu važenja dozvole su posredovanja izvršena:

- sporazumi o pristupanju posredovanju (sa zatamnjenim imenima stranaka)

- posrednici koji su vodili posredovanje pred Privrednom komorom Srbije u skladu sa Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015) treba da istaknu to u Zahtevu za obnavljanje dozvole sa datumima tih postupaka, a Ministarstvo pravde pribavlja dokaz o tome od institucionalnog posrednika, Privredne komore Srbije.

Vaš Zahtev za obnavljanje dozvole dostavite najkasnije mesec dana pre isteka važenja dozvole, uz navođenje broja i datuma dozvole.

Zahtev za obnavljanje dozvole za posredovanje tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama, tarifni brojevi 9. i to 520,00 dinara na ime rešenja u vezi sa podnetim zahtevom. Taksa se uplaćuje na broj žiro računa 840-742221843-57, model i poziv na broj 97 50-016, svrha uplate "Republička administrativna taksa", primalac: Budžet Republike Srbije.

Zahtev sa dokazima dostaviti na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: "Obnavljanje dozvole za posredovanje u rešavanju sporova".

Neispunjavanje uslova

Ukoliko ne ispunjavate uslove za obnavljanje dozvole u periodu isteka Vaše dozvole, a želite i dalje da se bavite posredovanjem, možete podneti novi zahtev za izdavanje dozvole za posredovanje i upis u Registar posrednika i tako održati kontinuitet u radu. Brisanjem iz Registra zbog isteka vremena na koji je dozvola izdata ne gubite pravo da ponovo budete upisani u Registar. U tom slučaju potrebno je da u novom zahtevu navedete broj i datum dozvole koja je istekla.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 19.04.2018.