Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O RADU: Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta otac može da koristi u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu


Tate u Srbiji još nisu spremne da preuzmu na sebe brigu o potomstvu, bar tako pokazuju nezvanični podaci. Tek oko 300 njih trenutno je posao zamenilo za promenu pelena, borbu sa grčevima i prvim zubićima. Kada stupi na snagu Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), znaće se tačan broj očeva koji će posle trećeg meseca, odnosno po isteku porodiljskog bolovanja majke, negovati svoje naslednike.

Nisu naši očevi zatrovani predrasudama, niti opterećeni stereotipima, već im u prilog ne ide procedura. Naime, da bi otac koristio svoja prava predviđena zakonom, on mora da bude u radnom odnosu, da je majka sprečena da se stara o detetu ili ga je napustila.

- Po dostupnim podacima, ali i prema rezultatima koji proizilaze iz našeg istraživanja o usklađivanju rada i roditeljstva, zaista mali broj očeva koristi zakonom omogućeno pravo na odsustvo radi nege deteta - kaže Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužena za demografiju u populacionu politiku. - Razlog leži, između ostalog i u kulturološkim obrascima koji u našoj zemlji preovlađuju, a po kojima je majka ta koja je odgovorna za brigu o detetu.

Cilj našeg kabineta jeste jačanje partnerskih odnosa unutar porodice i jačanje uloge oca u nezi, odgoju i vaspitanju deteta, a on je predviđen i novom Strategijom podsticanja rađanja ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018).

Novim zakonskim rešenjima odnos prema roditeljstvu se polako menja i postavlja muškarca u nove društvene okvire, ali su njegovi efekti još uvek veoma slabi.

- U 2017. godini, preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograda, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta koristilo je 79 očeva, što je za 10 više nego u 2016. godini, kada je ovo odsustvo koristilo 69 očeva - kaže Nataša Stanisavljević, gradski sekretar za socijalnu zaštitu. - Od početka 2018. do danas podneto je 10 zahteva.

Pravo na ovo odsustvo traje od isteka porodiljskog odsustva, odnosno od trećeg meseca do navršenih 365 dana od rođenja deteta, za prvo i drugo dete, ili dve godine za treće, četvrto i svako naredno dete. Ovo pravo može koristiti jedan od roditelja, na osnovu međusobnog dogovora. Kada otac preuzima odsustvo, podnosi poslodavcu zahtev uz koji prilaže izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (doznaku), međusobni dogovor supružnika u pisanoj formi i potvrdu izdatu od strane supruginog poslodavca u kojoj se navodi period u kojem je supruga koristila porodiljsko odsustvo i odsustvo s rada radi nege deteta i kada je počela da radi.

- Na osnovu podnetog zahteva i navedene dokumentacije, poslodavac donosi rešenje kojim odobrava zaposlenom odsustvo s rada u traženom periodu i dostavlja Sekretarijatu za socijalnu zaštitu zahtev za naknadu zarade, sa propisanom dokumentacijom - kaže Stanisavljevićeva. - Uslov za ostvarivanje prava na odsustvo radi nege deteta oca je da je majka deteta u radnom odnosu. Otac može da koristi pravo na ovo odsustvo i kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest...).

Roditelji odsustvo mogu da koriste naizmenično.

Postoje zemlje u kojima se blagonaklono gleda na one koji su se odlučili da uzmu porodiljsko odsustvo. Primera radi, u Švedskoj se to čak upisuje i u biografiju i uvažava kao prednost kada se traži neki drugi posao. Švedska je još 1974. godine uvela "roditeljsko" odsustvo umesto "materinskog". Smatra se da je muškarac koji provede više od 60 dana sam sa detetom idealan kandidat za rad pod pritiskom i stresom.

5. Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta

Član 94

Zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana.

Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.

Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva iz stava 2. ovog člana.

Otac deteta može da koristi pravo iz stava 3. ovog člana u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Otac deteta može da koristi pravo iz stava 4. ovog člana.

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta, ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 18.04.2018.
Naslov: Redakcija