Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Stvoreni uslovi za transformaciju Poreske uprave. Prema novom rešenju oni će raditi pružanje poreske usluge, poresku kontrolu i drugo u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela


Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji donosi niz novina. Poreski obveznici dobiće grejs period za plaćanje svojih obaveza. Kontrola menjačnica i njihovo poslovanja će u celosti preuzeti Narodna banka Srbije, zajedno s delom zaposlenih u Poreskoj upravi. Doneti su i propisi koji omogućavaju slobodniji protok kapitala, odnosno usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

Prema tom Zakonu, obveznicima u Srbiji se omogućava da, ukoliko im plaćanje poreza predstavlja neprimereno veliko opterećenje, dobiju prava na odlaganje plaćanja obaveze na rok do12 meseci. Duži period odgode, do 24 meseca, moći će da imaju poreski obveznici koji primenjuju plan reorganizacije i finansijskog restrukturiranja.

Dužnicima koji su se našli u težoj finansijskoj situaciji će biti znatno olakšano izmirivanje starih obaveza jer, pored mogućnosti da odlože početak izmirivanja, tu je plaćanje na rate. Prema propisima, koji se kod nas primenjuju, poreski dužnik ima pravo da reprogramira dug i staru obavezu isplati u ratama do 60 meseci. Kada se sve sabere, poreski dužnici će moći da dobiju odgodu i do sedam godina da plate sve zaostale obaveze.

O tome koliko će najavljene novine pomoći da se stare poreske obaveze izmire poreski stručnjak Đerđ Pap kaže:

- Ukoliko poreski obveznik ima poslovne aktivnosti, odnosno priliv novca, onda grej period može da pomogne da konsoliduje poslovanje, te da izmiri stare obaveze. Ovo posebno može biti od pomoći preduzećima i preduzetnicima koji posluju u oblastima gde se na priliv novca čeka duže, kao što je, recimo, građevinarstvo. Međutim, ukoliko nema poslovnih aktivnosti, pa ni priliva novca na račun izvesno je da ni ova olakšica neće dati rezultate.

Grejs period, na koji će obveznici moći da računaju, nije jedina novina koju donose poreski zakoni. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji po tumačenju Vlade Republike Srbije stvaraju se uslovi za transformaciju Poreske uprave. Ta služba prema starom zakonskom rešenju u postupku poreske kontrole obavlja kancelarijsku kontrolu, terensku kontrolu radi otkrivanja poreskih krivičnih dela. Prema novom rešenju oni će raditi pružanje poreske usluge, poresku kontrolu i drugo u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Jedna od novina, koja je do sada izazvala prilično pažnje, odnosi se na mogućnost naplate sa štednih računa obveznika. Predložena je i izmena predmeta i sredstava prinudne naplate poreskog duga. Ta dugovanja moći da se naplate i iz štednih uloga i drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika. Koliko će to biti izvodljivo i koliko će banke želeti da sarađuju tek ostaje da se vidi.

Deo izmena odnosi se i na menjačnice. NBS će od 1. januara 2019. godine preuzeti nadležnosti Poreske uprave za obavljanje menjačkih poslova. To se odnosi na oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja sertifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova i deviznog poslovanja. Zato će deo zaposlenih u Poreskoj upravi koji su se bavili tim poslovima preuzeti centralna banka. Takođe, predviđene si u izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju, kojim se rešava pitanje ispunjavanja obaveza Srbije koje su preuzete na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. One se odnose na slobodno kretanje kapitala po osnovu portfolia investicija i finansijskih zajmova i kredita s rokom dospeća kraćim od godinu dana.

Cilj donošenja zakona je stvaranje uslova za slobodno kretanje kapitala. To važi za državljane Srbije koji će moći da ulažu u kratkoročne hartije od vrednosti izdavaoca iz Evropske unije. Izmene se odnosi i na ulaganja stranaca koji imaju sedište, odnosno prebivalište u državama članicama EU, te njihova ulaganja u kratkoročne hartije od vrednosti u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. V., 17.04.2018.
Naslov: Redakcija