Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVINE U SETU USVOJENIH FINANSIJSKIH ZAKONA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 19. aprila 2018. godine set finansijskih zakona i izabrala Duška Pejovića za predsednika Državne revizorske institucije (DRI).

Izmenama i dopunama Zakona o akcizama predviđeno je da se ta vrsta posebnog poreza ne plaća na tečni gas pod uslovom da se koristi kao energetsko gorivo ili reprodukcioni materijal.

Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) predviđeno je usaglašavanje tog zakona sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017).

Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom predviđeno je da pravo na refundaciju PDV na hranu i opremu za bebe može da se ostvari za bebe rođene do 30. juna ove godine.

Cilj izmene jeste da deca koja su rođena do tog datuma u potpunosti iskoriste pravo na refundaciju PDV-a.

Izmene zakona o kojima se nedavno najviše polemisalo u javnosti su i one koje se odnose na poresku administraciju. One bi trebalo da omoguće javno objavljivanje imena najboljih poreskih platiša, prinudnu naplatu poreza sa štednih naloga dužnika i uvođenje grejs perioda za najugroženije poreske obveznike.

Predložene novine se odnose i na to da Agencija za privredne registre (APR) neće moći da briše firme iz svog registra, sve dok Poreska policija potpuno ne završi sa kontrolom preduzeća i vrati mu PIB, te o tome obavesti APR.

Takođe, izmene ovog zakona predviđaju i da se radna mesta poreskih službenika razvrstaju po zvanjima u zavisnosti od toga koliko su poslovi složeni i odgovorni, a pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi doneće se u roku od godinu dana od dana kada ovaj zakon stupi na snagu.

Zakon o deviznom poslovanju je takođe pretrpeo brojne izmene, pa će tako od 1. januara naredne godine Narodna banka Srbije (NBS) preuzeti poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja.

Da bi Srbija dokazala da je napredovala u borbi protiv sprečavanja pranja novca, a u skladu sa preporukama MANIVAL-a (telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja para), usvojen je Zakon o računovodstvu.

Srbija je izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću usaglasila svoju zakonsku regulativu sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma Organizacije FATF.

Takođe, usvojen je i Zakon o faktoringu (finansijska transakcija gde preduzeće koje očekuje prihod - ima potraživanja prodaje ta potraživanja trećoj strani) koji predviđa da vlasnik preduzeća za faktoring ne sme biti ranije osuđivan.

Izvor: Vebsajt Vlade, 19.04.2018.
Naslov: Redakcija