Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: ŠKOLE BEZ SAGLASNOSTI UčENIKA I NJIHOVIH RODITELJA NE MOGU U LETOPISU ILI NJEGOVOJ PREZENTACIJI NA INTERNETU, DA OBJAVLJUJU FOTOGRAFIJE DECE


Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013) propisuje da je škola dužna da vodi letopis za svaku školsku godinu. Letopis sadrži pisane podatke o aktivnostima škole i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada, a u njemu se predstavlja program i organizacija, kao i prava i dužnosti učenika, pravila ponašanja, kućni red i drugi podaci od značaja za predstavljanje škole. Škola ovu publikaciju objavljuje na svojoj internet strani do 1. oktobra za tekuću školsku godinu, a može je podeliti učenicima i u štampanom obliku.

Međutim, Zakon o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje) propisuje da informacije iz privatnog života, odnosno lični zapisi, zapis lika i zapis glasa ne može biti objavljen bez pristanka lica čijeg se privatnog života tiče. Lik učenika, kao i svi drugi podaci o njemu, pripadaju sferi detetove privatnosti i podležu posebnoj zaštiti. Zbog toga, upozorava Zaštitnik građana Srbije, škole ne mogu bez saglasnosti učenika i njihovih roditelja u Letopisu ili njegovoj prezentaciji na internetu, da objavljuju fotografije dece.

- Objavljivanje ličnog podatka o detetu na internetu, uključujući i objavljivanje lika deteta, bez prethodno pribavljene saglasnosti, predstavlja posebno težak oblik kršenja prava deteta, jer od momenta objavljivanja na internetu ni dete, ni njegova porodica niti lice koje je objavilo nema nikakvu kontrolu nad daljim kretanjem ličnog podatka deteta.

Rizici kojima su deca izložena na internetu su brojna, a nivo znanja dece o njima i načinu zaštite nije dovoljan. Dužnost je ustanova obrazovanja i vaspitanja da decu obrazuju o rizicima od zloupotrebe i nasilja na internetu i zloupotrebe ličnih podatka. Posebna je obaveza na ustanovama obrazovanja i vaspitanja da poštuju pravo deteta na privatnost, ne pribavljaju i ne objavljuju lične podatke deteta, uključujući i detetov lik i glas, bez saglasnosti – ukazuje Zaštitnik građana.

Kako se približava "mala matura" sve škole o ovome moraju voditi računa. Bez obzira što imaju blagoslov Saveta roditelja da sklope ugovore sa određenim fotografima na osnovu sprovedene javne nabavke, ne smeju u letopisu ili školskom listu objavljivati fotografije maloletnih učenika bez njihove i saglasnosti roditelja.

Zaštitnik građana utvrdio je da je to učinila OŠ "Darinka Pavlović" iz Beograda, koja je imala i odluku Saveta roditelja i legalnog fotoreportera, ali nije pribavila saglasnost roditelja za objavljivanje fotografija sa proslave završetka osmogodišnjeg školovanja u školskom listu. Zbog objavljivanja fotografija bez traženja saglasnosti roditelja, jedan roditelj učenice zatražio je pomoć Zaštitnika građana, koji je utvrdio propuste ove osnovne škole i naložio joj da ih ispita i utvrdi ima li individualne odgovornosti.

Ono što je Zaštitnik građana utvrdio za ovu osnovnu školu i pozivanje na propise koji zabranjuju fotografisanje i objavljivanje istih u školskom listu i na internet stranici bez saglasnosti roditelja važi i za sve druge školske ustanove koje pohađaju maloletni učenici.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 17.04.2016.
Naslov: Redakcija