Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK UNIVERZITETA U BEOGRADU O VREDNOVANJU VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I PRIZNAVANJU STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA: POčEV OD 25. APRILA 2016. GODINE, POSTUPAK VREDNOVANJA VISOKOšKOLSKIH ISPRAVA I PRIZNAVANJA STRANIH VISOKOšKOLSKIH ISPRAVA RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU, VODI SE DOSTAVLJANJEM NOVOG OBRASCA ZAHTEVA ZA PRIZNAVANJE, U SKLADU SA PRAVILNIKOM


Vrednovanje stranog studijskog programa je postupak procenjivanja vrste i nivoa postignutih znanja i veština ostvarenih na studijskom programu ili delu studijskog programa koji se izvodi na stranoj visokoškolskoj ustanovi.

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja je postupak kojim se imaocu strane visokoškolske isprave utvrđuje pravo u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu mogućnosti uključivanja u nivoe visokog obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu.

Novi postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja

Postupak vrednovanja visokoškolskih isprava i priznavanja stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu promenjen je i, počev od 25. aprila 2016. godine, vodi se dostavljanjem novog obrasca zahteva za priznavanje, u skladu sa novim univerzitetskim Pravilnikom o vrednovanju visokoškolskih isprava i priznavanju stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja.

Postupak vrednovanja i priznavanja radi nastavka obrazovanja obavlja se podnošenjem zahteva u pisarnicu Univerziteta. Po prijemu urednog zahteva, Univerzitet pribavlja od Nacionalnog centra za priznavanje stranih visokoškolskih isprava (ENIC/NARIC centar) podatke o akreditaciji strane visokoškolske ustanove na kojoj je isprava stečena i studijskog programa koji je kandidat savladao. Ukoliko su ustanova i program akreditovani, o zahtevu odlučuje Komisija Univerziteta za priznavanje stranih visokoškolskih isprava radi nastavka obrazovanja, obavljanjem postupka vrednovanja stranog studijskog programa, na osnovu kriterijuma sadržanih u članu 14. Pravilnika, i postupka priznavanja, u skladu sa kriterijumima sadržanim u članu 16. Pravilnika. Postupak vrednovanja okončava se donošenjem odluke, a postupak priznavanja - donošenjem rešenja.

Potrebna dokumentacija

U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja sprovodi se vrednovanje stranog studijskog programa ili dela studijskog programa radi utvrđivanja prava na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno prava na uključivanje u nivoe visokog obrazovanja, na odabranom studijskom programu.

Priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja obavlja Univerzitet, u skladu sa Pravilnikom.

Kandidat dostavlja zahtev za priznavanje strane visokoškolske isprave u pisarnicu Univerziteta u Beogradu (Studentski trg 1, Beograd, soba broj 1).

Uz zahtev se prilažu:

1) dva primerka overene fotokopije diplome i dodatka diplomi;
2) dva primerka prevoda dokumenta iz tačke 1, overenih od strane ovlašćenog sudskog tumača;
3) dva primerka overene fotokopije spiska položenih ispita, ukoliko na ime kandidata nije izdat dodatak diplomi;
4) dva primerka prevoda dokumenta iz tačke 3, overenih od strane ovlašćenog sudskog tumača;
5) dokaz o plaćenim troškovima postupka;
6) dokaz o nastaloj promeni imena ili prezimena.

Dodatne informacije

Kandidat koji pokreće postupak radi nastavka obrazovanja na specijalističkim, odnosno doktorskim akademskim studijama, uz dokumentaciju dostavlja i dokumentaciju sa osnovnih i master akademskih studija, bez obzira na to da li su visokoškolske isprave sa tih nivoa visokog obrazovanja stečene u inostranstvu ili u Republici Srbiji, pri čemu se za visokoškolsku ispravu stečenu u Republici Srbiji dostavljaju overene fotokopije stečenih isprava.

Izuzetno, ukoliko u trenutku pokretanja postupka priznavanja kandidatu nije izdata diploma, on može da podnese uverenje o diplomiranju ili drugu javnu ispravu o uspešnom završetku programa visokog obrazovanja, koja je privremenog karaktera i služi za utvrđivanje prava njenog nosioca do izdavanja diplome. Kandidat je u obavezi da do okončanja postupka priznavanja Univerzitetu dostavi dve overene fotokopije diplome i originalni primerak na uvid.

Kandidat nije u obavezi da prevodi dokumentaciju visokoškolskih isprava stečenih u: Bosni i Hercegovini, Republici Makedoniji, Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori, pod uslovom da su te isprave izdate na nekom od sledećih službenih jezika navedenih država: bosanski, makedonski, slovenački, srpski, hrvatski i crnogorski, osim ukoliko to naknadno ne zatraži nadležan organ u postupku vrednovanja i priznavanja.

Na zahtev kandidata, pod uslovom da je dokumentacija koju je priložio potpuna, Univerzitet izdaje potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja. Za izdavanje potvrde kandidat je dužan da na račun Univerziteta uplati posebne troškove, u iznosu od 3.000 dinara.

Sve dodatne informacije za priznavanje radi nastavka obrazovanja mogu se dobiti preko elektronske pošte milena.colic@rect.bg.ac.rs ili putem telefona na broj 011/3207-437.

Priznavanje radi zapošljavanja

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 99/2014), priznavanje strane visokoškolske isprave radi zapošljavanja (profesionalno priznavanje) sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije preko ENIC/NARIC centra.

Sve informacije u vezi sa priznavanjem stranih visokoškolskih isprava radi zapošljavanja mogu se naći na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Univerziteta u Beogradu, 18.04.2016.
Naslov: Redakcija