Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU PRAVILNIKA O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA: JEDNA OD GLAVNIH PRIMEDABA ODNOSI SE NA OBAVEZU ZAPOSLENJA NAJMANJE JEDNOG LICA KOJE JE STEKLO NAJMANJE 240 ESPB BODOVA NA AKADEMSKIM ILI STRUKOVNIM STUDIJAMA, ODNOSNO NA OSNOVNIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD NAJMANJE čETRI GODINE IZ TEHNIčKO-TEHNOLOšKE NAUčNE OBLASTI


Unija poslodavaca Srbije (UPS) podnela je MUP-u Inicijativu za izmenu Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015 - dalje: Pravilnik), zbog visokih troška koje će na osnovu Pravilnika, privredni subjekti koji se bave protivpožarnom zaštitom, morati da podnesu ukoliko žele da nastave sa radom.

Jedna od glavnih primedaba odnosi se na obavezu zaposlenja najmanje jednog lica koje je steklo najmanje 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četri godine iz tehničko-tehnološke naučne oblasti.

Unija poslodavaca Srbije postavlja pitanje da li je opravdano pravnom licu ili preduzetniku za servisiranje protivpožarnih aparata i ispitivanje hidrantske mreže nametnuti obavezu zapošljavanja diplomiranog inženjera sa licencom za izradu glavnog projekta.

"Ovo je isto kao kada bi se radionicama za servis automobila nametnula obaveza da zaposle mašinskog inženjera u stalni radni odnos", precizira se u saopštenju UPS-a.

Visok stepen korumpiranosti inspekcije doveo je do toga da se zažmuri na nesavesno kontrolisanje protivpožarnih aparata i hidrantske mreže od strane nekih preduzeća. Zapošljavanje inženjera u ovim preduzećima neće promeniti situaciju na terenu i neće doprineti savesnijoj kontroli, jer inspektori su ti koji treba da kažnjavaju i zatvaraju one koji ne kontrolišu aparate u skladu sa propisima.

Drugi problem predstavlja previsoka taksa za dobijanje ovlašćenja od Ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje poslova kontrolisanja, koja je uvećana za čak 5358 puta.

Pored toga i Akreditaciono telo i Sektor za vanredne situacije naplaćuju takse i troškove za isti predmet utvrđivanja, jer nisu jasno definisani uslovi za dobijanje akreditacija i nije usklađen stav Akreditacionog tela sa zahtevima MUP-a.

"Sve ovo dovešće do, zatvaranja najmanje 80 malih srevisa širom Srbije, jer će ova preduzeća, pored svojih tekućih troškova, morati da izdvoje 1.600.000 dinara za zapošljavanje inženjera, akreditaciju i ovlašćenje MUP-a. Zatvaranjem malih servisa usluga servisiranja protivpožarnih aparata će se višestruko uvećati, jer oni servisi koji budu mogli da izdrže ove namete nemaju kapacitet da servisiraju sve objekte širom Srbije", navodi se u saopštenju UPS-a.

Odredbe ovog Pravilnika direktno vode ka stavljanju ključa u vrata malim preduzećima koja se bave protivpožarnom zaštitom i u suprotnosti je sa Strategijom za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 35/2015), koja se deklarativno zalaže za snižavanje troškova poslovanja, zaključuje se u saopštenju UPS-a.

Izvor: Vebsajt Unija poslodavaca Srbije, 19.04.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija