Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NAREDBA O OGRANIČENJU I ZABRANI KRETANJA LICA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE: Neophodno urediti kretanje advokata prilikom obavljanja funkcije branioca kada se zahteva njihovo hitno postupanje


S obzirom da je stupila na snagu Naredba o ograničenju ı zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 34/2020) postoji hitna potreba da se izdaju precizna uputstva kojima se uređuje sloboda kretanja advokata prilikom obavljanja funkcije branioca kada se zahteva hitno postupanje branioca u krivičnim predmetima.

Naime, neminovno je da će za vreme trajanja novouvedenih mera advokati biti suočeni sa situacijom u kojoj će biti pozivani da se jave u zgradu suda, tužilaštva ili policije u vremenu između 20h i 5h radi pružanja odbrane za svoje klijente, bilo da su ih za pružanje odbrane angažovali ti klijenti ili su angažovani po službenoj dužnosti.

U predmetima koji zahtevaju hitno postupanje (kod određivanja zadržavanja ili pritvora) advokati mogu biti pozvani u svakom trenutku tokom večeri i dužni su odazvati se radi pružanja odbrane.

Potrebno je stoga zauzeti stav da li će se advokatima u takvim slučajevima izdavati dozvole. Ukoliko hoće, na koji način će se izdavati (usmeno ili pismeno) i ko će ih izdavati? Da li će se omogućiti sloboda kretanja advokatima uz advokatsku legitimaciju? Da li će se advokatima omogućiti pratnja od kancelarije/kuće do adrese na koju treba da se jave?

Imajući u vidu ulogu ı značaj advokature u funkcionisanju sistema krivičnog sistema u našoj republici kao ı pravo na pravično suđenje koje podrazumeva pravo na odbranu a koje po članu 202 Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) ne može biti ograničeno u vreme vanrednog stanja jasno je da postoji preka i hitna potreba da se usvoje jasne smernice o slobodi kretanja advokata prilikom obavljanja funkcije branioca kada se zahteva hitno postupanje branioca u krivičnim predmetima.

Advokatska komore Vojvodine predlaže da se usaglase smernice koje bi bile javno saopštene da bi se zajedničkim snagama građanima Republike Srbije omogućilo poštovanje Ustavom garantovanog prava na pravično suđenje ı tokom vanrednih okolnosti, a sve u skladu sa članom 32. ı članom 202. Ustava Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Advokatska komore Vojvodine, 18.03.2020.
Naslov: Redakcija