Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT PRAVILNIKA O PRISTUPU HITNIM SLUŽBAMA I JEDINSTVENOM BROJU ZA HITNE SLUŽBE 112 - Tekst propisa


1. Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje pristup hitnim službama, koji naročito sadrži način, uslove pristupa i obaveze koje imaju pružaoci komunikacione usluge između lica zasnovanih na korišćenju numeracije prilikom pristupa hitnim službama korišćenjem hitne komunikacije, pomoću jedinstvenog broja za hitne službe 112, kao i drugih brojeva za pristup hitnim službama u Republici Srbiji, u skladu sa Planom numeracije, kao i način povezivanja, usmeravanja i obavezne podatke koje pružaoci komunikacione usluge između lica zasnovanih na korišćenju numeracije dostavljaju Službi 112 (za hitne komunikacije), parametri kvaliteta za pristup istoj, kao i zabrana zloupotrebe pozivanja jedinstvenog broja za hitne službe 112 i drugih brojeva za pristup hitnim službama u Republici Srbiji.

2. Značenje pojedinih pojmova

Član 2.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1)         jedinstveni broj za hitne službe 112 (u daljem tekstu: broj 112) je jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima utvrđen direktivama Evropske unije i Zakonom o elektronskim komunikacijama;

2)         pružalac komunikacionih usluga između lica zasnovanih na korišćenju numeracije, (u daljem tekstu: Pružalac komunikacione usluge) pruža javno dostupnu elektronsku komunikacionu uslugu za upućivanje i primanje nacionalnih i međunarodnih poziva, po pravilu uz naknadu i za pružanje usluga mu je dodeljen broj iz Plana numeracije;

3)         Služba 112 predstavlja komunikaciono-informacioni sistem za prijem obradu i prosleđivanje poziva i SMS poruka za hitne slučajeve koji je organizovan u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama;

4)         drugi brojevi za pristup hitnim službama u Republici Srbiji (u daljem tekstu: drugi brojevi hitnih službi) određeni su Planom numeracije i obavezno uključuju 192 za policiju, 193 za vatrogasce, 194 za hitnu pomoć, 1976 za vojnu hitnu pomoć, 1985 za službu za obaveštavanje i uzbunjivanje, 19191 za BIA i 19860 za vojnu policiju;

5)         najprimerenija prijemna tačka hitne komunikacije za broj 112 (u daljem tekstu: najprimerenija prijemna tačka) je operativni centar koji je određen za prihvatanje i obradu poziva i SMS poruka koje se upućuju preko broja 112, a ovu tačku određuje Služba 112;

6)         e-Poziv je hitna veza koja se uspostavlja iz vozila, ručno ili automatskim aktiviranjem modula ugrađenih u vozilo, prema Službi 112 prilikom saobraćajne nezgode i koji putem javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža prenosi standardizovani minimalni skup podataka i uspostavlja komunikaciju između vozila i Službe 112;

3. Obaveza prosleđivanja

Član 3.

Pružalac komunikacione usluge je dužan da svom krajnjem korisniku omogući:

1)         upućivanje besplatnih poziva na broj 112 i drugim brojevima hitnih službi u svakom trenutku, sa bilo koje lokacije i sa bilo kog uređaja koji podržava govornu uslugu;

2)         upućivanje besplatnih SMS poruka na broj 112 u svakom trenutku, sa bilo koje lokacije i sa bilo kog uređaja koji koristi javnu mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu i ima mogućnost slanja SMS poruke;

3)         upućivanje besplatnog e-Poziva u svakom trenutku, sa bilo koje lokacije i iz bilo kog vozila, koje je opremljeno uređajem koji podržava e-Poziv;

4)         upućivanje besplatnih poziva i SMS poruka korisnicima kojim je ograničeno ili suspendovano korišćenje ovih usluga iz finansijskih razloga;

5)         upućivanje besplatnih poziva, e-Poziva i SMS poruka iz drugih javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža kada se korisnik nalazi izvan zone pokrivanja matične javne mobilne elektronske komunikacione mreže;

6)         prioritet prilikom obrade i prosleđivanja poziva, SMS poruke i e-Poziva prema broju 112 i drugim brojevima hitnih službi u odnosu na ostale pozive, SMS poruke i veze.

4. Pristupni vodovi

Član 4.

Pružalac komunikacione usluge je dužan da uspostavi pristupne vodove do Službe 112, o svom trošku, na način na koji propiše Služba 112.

Obaveza iz stava 1. ovog člana odnosi se i na rezervne pristupne vodove do Službe 112.

Uz saglasnost Službe 112 obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana Pružalac komunikacione usluge može uspostaviti i preko drugog Pružaoca komunikacione usluge.

Pružalac komunikacione usluge je dužan da smetnje i kvarove na pristupnim vodovima do Službe 112 otklanja tokom 24 sata sedam dana u nedelji, sa prioritetom u odnosu na ostale smetnje i kvarove na sistemima i elektronskoj komunikacionoj mreži.

5. Usmeravanje poziva

Član 5.

Pružalac komunikacione usluge prosleđuje poziv, SMS poruku i e-Poziv prema najprimerenijoj prijemnoj tački Službe 112. Usmeravanje poziva prema drugim brojevima hitnih službi vrši se uz saradnju sa odgovarajućim hitnim službama i Službom 112.

U slučaju smetnji na pristupnim vodovima prema Službi 112, Pružalac komunikacione usluge će u najkraćem mogućem roku preusmeriti pozive na rezervni pristupni vod prema Službi 112.

Služba 112 u saradnji sa Pružaocem komunikacione usluge određuje proceduru usmeravanja prema najprimerenijoj prijemnoj tački.

6. Dostavljanje podataka

Član 6.

Za svaki poziv, SMS poruku i e-Poziv, koji su upućeni na broj 112 Pružalac komunikacione usluge dostavlja Službi 112 sve raspoložive podatke koji obavezno uključuju:

1)         identifikaciju Pružaoca komunikacione usluge od koga je potekao poziv, odnosno SMS poruka;

2)         broj pozivaoca;

3)         ime i prezime, odnosno naziv pozivaoca;

4)         vreme kad je uspostavljen poziv, odnosno vreme slanja SMS poruke;

5)         adresu priključka za brojeve iz javne fiksne elektronske komunikacione mreže;

6)         lokaciju pozivaoca iz javne mobilne elektronske komunikacione mreže.

Podatke o pozivaocu iz stava 1. ovoga člana, Pružalac komunikacione usluge dostavlja Službi 112, u svim slučajevima, bez izuzetka, uključujući i slučaj kada je korisnik zahtevao sprečavanje prikazivanja identifikacije.

Za e Poziv Pružalac komunikacione usluge je u obavezi da službi 112 prosledi standardizovani minimalni skup podataka.

Služba 112 u saradnji sa Pružaocem komunikacione usluge određuje oblik, način i tip komunikacionog kanala preko koga se dostavljaju podaci iz stava 1. ovog člana.

Sa podacima iz stava 1. ovog člana, postupa se u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama (“Službeni glasnik RS”, broj 35/23, u daljem tekstu: Zakon) i zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i zakona kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka.

7. Podaci o lokaciji pozivaoca

Član 7.

Pružalac komunikacione usluge dostavlja podatke o lokaciji pozivaoca broja 112, u obliku koji odredi Služba 112. Ovi podaci mogu se dostavljati i drugim telima, organima i organizacijama nadležnim za hitnu komunikaciju.

Pružalac komunikacione usluge o sopstvenom trošku obezbeđuje opremu potrebnu za obradu i isporuku podataka o lokaciji pozivaoca.

Pružalac komunikacione usluge obezbeđuje Službi 112 podatke o fizičkoj adresi terminalne tačke u javnoj fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.

U slučaju poziva iz javne mobilne elektronske komunikacione mreže prema Službi 112 dostavljaju se podaci koji određuju geografsku lokaciju mobilne terminalne opreme krajnjeg korisnika. Za dobijanje ovih podataka koristi se rešenje zasnovano na lociranju iz mrežne infrastrukture i ako je moguće uz pomoć terminalne opreme pozivaoca.

8. Parametri kvaliteta usluga za korišćenje broja 112

Član 8.

Parametri kvaliteta koji se prate prilikom pristupa i pozivanja broja 112 i drugih brojeva hitnih službi su:

1)         procenat kvarova na pristupnim vodovima Službe 112;

2)         vreme rešavanja kvarova na pristupnim vodovima Službe 112;

3)         procenat neuspešnih poziva prema broju 112;         

4)         procenat neregularno završenih poziva prema broju 112 iz javne mobilne elektronske komunikacione mreže;

5)         vreme uspostavljanja poziva prema broju 112.

Član 9.

Procenat kvarova na pristupnim vodovima Službe 112 predstavlja ukupan broj kvarova u definisanom posmatranom periodu podeljen sa brojem aktivnih vodova prema Službi 112 i ne sme preći 5% po Pružaocu komunikacione usluge.

Vreme rešavanja kvarova na pristupnim vodovima Službe 112 ne sme biti duže od četiri sata za otklanjanje 90% tih smetnji u definisanom posmatranom periodu po jednom Pružaocu komunikacione usluge. Vreme rešavanja kvarova na pristupnim vodovima Službe 112 ne sme biti duže od 24 sata za preostalih 10% ovih kvarova, u definisanom posmatranom periodu.

Procenat neuspešnih poziva predstavlja procenat poziva prema broju 112 koji nije uspešno prosleđen (slučajevi kada je broj 112 zauzet ili se niko nije javio ne predstavljaju neuspešan poziv) mora biti manji od 1%.

Procenat neregularno završenih poziva prema broju 112 iz javne mobilne elektronske komunikacione mreže mora biti manji od 1%.

Vreme uspostavljanja poziva predstavlja vreme od izbora poslednje cifre broja 112 ili od trenutka kada se aktivira funkcija slanja do signala kontrole poziva i ne može biti duže od 3 sekunde.

Pružalac komunikacione usluge dostavlja podatke o parametrima kvaliteta iz člana 8. ovog pravilnika, zajedno sa ostalim parametrima kvaliteta, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktom kojim su, između ostalog, bliže uređeni parametri kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i mreža.

9. Zabrana zloupotrebe pozivanja broja 112

Član 10.

Zabranjena je svaka zloupotreba pozivanja broja 112 i ostalih brojeva hitnih službi, što obuhvata sve vrste zlonamernih i uznemiravajućih poziva.

U slučaju zloupotrebe poziva iz stava 1. ovog člana pružalac komunikacione usluge, na osnovu pisanog zahteva Službe 112 ili nadležnog tela za hitnu komunikaciju, ima obavezu da krajnjem korisniku, ukine mogućnost odlaznih poziva na period od sedam dana, uz opomenu, da ako u narednih šest meseci ponovi isto, ukida se mogućnost odlaznih poziva na period od 30 dana.

Ukidanje mogućnosti odlaznih poziva iz stava 2. ovog člana ne obuhvata pozivanje broja 112 i ostalih brojeva hitnih službi.

Ako se utvrdi da je izvršena zloupotreba poziva iz stava 1. ovog člana, sa istog broja u roku od 12 meseci od opomene, Pružalac komunikacione usluge će tom korisniku trajno prestati da pruža komunikacione usluge i raskinuće s njim ugovorni odnos u skladu sa opštim uslovima poslovanja.

Primena mera iz st. 2. i 4. ovog člana ne isključuje odgovornost krajnjeg korisnika za učinjeni prekršaj ili krivično delo.

10. Završna odredba

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od         . godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

I.          Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje Pravilnika o pristupu hitnim službama i jedinstvenom broju za hitne službe 112 (u daljem tekstu: Pravilnik) sadržan je u odredbi člana 94. stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama (“Službeni glasnik RS”, broj 35/23, u daljem tekstu: Zakon).

Odredbom člana 94. stav 5. Zakona propisano je da ministarstvo nadležno za poslove telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), na predlog Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Regulator), uz saglasnost ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, donosi akt kojim se bliže uređuje pristup hitnim službama, koji naročito sadrži: komunikacione usluge između osoba zasnovanih na korišćenju numeracije koje su odgovarajuće za pristup hitnim službama, u skladu sa mogućnostima i tehničkim karakteristikama opreme prijemnih tačaka hitne komunikacije, parametre kvaliteta navedenih usluga za pristup hitnim službama, kao i duge uslove od značaja za pristup hitnim službama.

II.         Razlozi za donošenje Pravilnika

Donošenje Pravilnika inicirano je donošenjem Zakona, koji je Narodna skupština Republike Srbije donela na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2023. godini, 28. aprila 2023. godine i koji je stupio na snagu 7. maja 2023. godine.

III.        Obrazloženje pojedinih rešenja

Prilikom izrade Pravilnika uzeto je u obzir da Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS”, broj 87/18) uređuje način rada Službe 112, tako da je ovaj termin korišćen za organizacionu jedincu koja je nadležna za funkcionisanje jedinstvenog broja za hitne intervencije 112. Takođe je uzeto u obzir da sistem pozivanja jedinstvenog broja za hitne službe 112 nije uspostavljen, i najvećim delom su korišćena iskustva i rešenja zemalja iz neposrednog okruženja.

Pravilnik je pokušao da obuhvati što je moguće više vidova hitnih komunikacija i predvideo je da se odredbe odnose i na kratki SMS kod 112 i na e-Poziv, iako u ovom trenutku nije poznato da li će ove mogućnosti biti podržane od strane Službe 112.

Kod određivanja parametara kvaliteta uzet je u obzir Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga, vršenju merenja i ispitivanja i sprovođenju provere postupanja operatora elektronskih komunikacija (“Službeni glasnik RS”, broj 23/23).

Odredbom člana 1. ovog pravilnika uređen je predmet Pravilnika.

Odredbom člana 2. Pravilnika objašnjeni su pojmovi upotrebljeni u Pravilniku.

Odredbom člana 3. Pravilnika određene su obaveze i uslovi koje imaju Pružalac komunikacione usluge prilikom prosleđivanja poziva prema broju 112 i drugim brojevima hitnih službi.

Odredbom člana 4. Pravilnika su bliže opisani uslovi za uspostavljanje vodova prema Službi 112, a odredbom člana 5. ovog pravilnika način usmeravanja poziva.

Odredba člana 6. Pravilnika propisuje koje podatke Pružalac komunikacione usluge dostavlja Službi 112 prilikom pozivanja broja 112.

Odredba člana 7. Pravilnika propisana je obaveza Pružalac komunikacione usluge za dostavljanje podataka o lokaciji pozivaoca Službe 112.

Odredbom čl. 8. i 9. Pravilnika propisani su parametri kvaliteta koji se prate prilikom pristupa i pozivanja broja 112, kao zahtevane vrednosti koje Pružalac komunikacione usluge treba da ispuni.

Odredba člana 10. Pravilnika propisuje zabranu zloupotrebe pozivanja broja 112 i sankcije za krajnjem korisnika sa čijeg broja se vrši zloupotreba.

Odredbom člana 11. Pravilnika uređen je stupanje na snagu ovog opšteg akta, kao i početak primene istog.


Izvor: Vebsajt RATEL, 01.02.2024.
Naslov: Redakcija