Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZA REŠAVANJE SPORNIH PITANJA PRAVOSUDNE ADMINISTRACIJE: Primena Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe


Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS) uputio je Ministarstvu pravde predlog za rešavanje spornih pitanja pravosudne administracije.

Kako se navodi u saopštenju SOPOS-a, zbog velikog broja nerešenih spornih pravnih i materijalnih pitanja pravosudne administracije, a u interesu ostvarivanja socijalnog dijaloga i konačnog rešavanja spornih pitanja, dužni su da ukažu na najvažnija pitanja kako bi zajedničkim radom i dogovorom došli do rešenja koja bi bila u zajedničkom interesu.

I Primena Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe

Pre svega, tokom primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015, 50/2015, 20/2018 i 34/2018 - dalje: PKU), Vi kao poslodavac, ovde Ministarstvo pravde RS, niste poštovali i primenjivali mnogobrojne odredbe PKU i time ste u značajnoj meri smanjili i praktično ukinuli pojedina prava koja su propisana istim.

Najpre, do današnjeg dana u najvećem broju pravosudnih organa nije donet Akt o proceni rizika, kojim bi se utvrdilo postojanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini i radna mesta za povećanim rizikom, ili isti nije dostavljen svim zaposlenim, pa je na taj način postupljeno u suprotnosti sa odredbom čl.17 PKU za državne organe i čl. 13 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), a naročito imajući u vidu da je odredbom navedenog Zakona propisana obaveza poslodavca da Akt donese do septembra 2007. godine, kao i to da je ovakvim nepostupanjem ugroženo zdravlje i bezbednost mnogobrojnih zaposlenih u pravosuđu.

 Vi kao poslodavac i Vlada RS, nikada niste pozvali učesnike PKU za državne organe da pregovaraju o visini osnovice za obračun i isplatu plata, a što ste bili dužni svake godine u postupku donošenja Predloga budžeta Republike Srbije, nikada niste uvažili inicijativu podnosioca predloga za učešće u donošenju predloga Zakona o budžetu, tako da nikada nisu primenjivane odredbe čl. 27 i 28 st. 4 PKU za državne organe.

Veliki problem predstavlja primena odredbi čl. 33 PKU za državne organe koje se odnose na pravo nameštenika na dodatak za ostvarene rezultate rada jednom u tri meseca i koje pravo je utvrđeno i odredbama čl. 48 Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014 i 95/2018). Naime, sadašnjom odredbom čl.11 Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) je propisano da se utvrđuje procenat od ukupnog iznosa sredstava za plate namenjen za ostvarene rezultate rada nameštenika, i to 1% mesečnog platnog fonda nameštenika za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje plata u koju se uključuje dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika, u skladu sa obezbeđenim sredstvima, na koji način su nameštenici kao zaposleni sa inače najnižim platama, dovedeni u još teži materijalni položaj.

 Ovom prilikom ukazujemo Vam i na problem nedovoljnog broja zaposlenih u pravosudnim organima što uzrokuje pritisak na zaposlene u pravosudnoj administraciji (nameštenike, službenike i nosioce funkcija), da bez zakonskog osnova "dobrovoljno", obavljaju prekovremeni rad bez naknade, kao i da nema prave evidencije takvog rada, tako da se postupa u suprotnosti sa odredbama čl. 26 Zakona o platama državnih službenika i nameštenika i čl. 36 PKU za državne organe koji uređuju dodatak za dodatno opterećenje na radu, odredbama čl. 27 istoga zakona i čl. 37 PKU koji propisuju dodatak za prekovremeni rad.

Pored više zahteva ovog Sindikata da se primenjuje odredba čl. 39 PKU za državne organe i zaposlenima (sudski izvršitelji, dostavljači, vozači), nadoknade troškovi rada i boravka na terenu (terenski dodatak) koji iznosi 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u privredi Republike Srbije, Vi nikada niste hteli da primenite ovu odredbu PKU, iako je ovo pravo zaposlenih predviđeno i odredbom čl. 43 i 44 Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015), i ovim putem ukazujemo na Vašu obavezu iz potpisanog Sporazuma da za navedene kategorije zaposlenih obezbedite sredstva i opremu za rad u što hitnijem roku.

Deci zaposlenih predlagača starosti do 15 godina života poklon za Novu 2019. godinu, ste obezbedili novčanu čestitku u vrednosti od 2.000,00 dinara, što smatramo da je neprimereno niski iznos imajući u vidu iznose koje su isplaćivala neka javna preduzeća u vlasništvu RS, te da je ovom isplatom samo "simulovana" primena odredba čl. 46 st.1 PKU za državne organe. Treba napomenuti i da ranijih godina Vi uopšte ili u celosti niste izvršavali svoju obavezu iz ove odredbe PKU i pored dogovora sa reprezentativnim sindikatima.

 Do današnjeg dana niste primenjivali odredbe čl. 47 PKU i nikada zaposlenima nije isplaćivana godišnja nagrada, jednokratno na dan državnosti Republike Srbije, ili u više delova, niti je podnosiocu predloga data šansa da u postupku izrade Zakona o budžetu pregovara o visini i načinu isplate godišnje nagrade na koji problem Vam je ovaj sindikat više puta ukazivao.

Ne primenjuju se odredbe čl. 63 PKU za državne organe jer Vi kao poslodavac, Vlada RS i druga ministarstva RS, više puta na podneti pismeni zahtev ovog sindikata, kao reprezentativnog sindikata u pravosuđu, niste dostavljali obaveštenje ili mišljenje o primeni zakona ili podzakonskog opšteg akta koji je od uticaja na materijalni, ekonomski i socijalni položaj zaposlenih u roku od 15 dana.

II Status nameštenika

 Više puta je ukazivano na izuzetno loš materijalni i pravni položaj nameštenika u pravosudnoj administraciji pa ovom prilikom ističemo da je potrebno preduzeti hitne mere da se unapredi položaj istih. Konkretno, sada Vam se obraćamo da zajednički pronađemo način da makar za početak deo nameštenika sa 4. srednje stručne spreme i višim stepenom stručne spreme, sa položenim državnim ispitom, dakle koji ispunjavaju sve uslove za državne službenike, "prevedemo" u položaj državnih službenika i time makar poboljšamo položaj određenog broja nameštenika, a sve u skladu sa pozitivnim propisima, kao i da se nameštenicima, najpre daktilografima, koji obavljaju iste poslove kao i zapisničari, obezbede neka dodatna novčana primanja i to preko PKU ili na drugi Zakonom dozvoljeni način.

III Status pravosudne straže

 Takođe, ovom prilikom Vam ukazujemo na izuzetno loš materijalni i pravni položaj pravosudne straže koja vrši vrlo delikatne i osetljive poslove u pravosudnom sistemu pri čemu je od bitnog značaja za funkcionisanje istog. Imajući u vidu sve napred navedeno, smatramo da Ministarstvo pravde RS i Vlada RS, trebaju hitno da preduzmu korake na poboljšanju materijalnog i pravnog statusa pravosudne straže, pri čemu je predlog ovog Sindikata da se pravosudni stražari približe položaju policijskih službenika ili čuvara u kazneno-popravnim ustanovama, ili da se njihov status uredi posebnim propisom kako je to učinjeno u Republici Hrvatskoj.

IV Status zaposlenih na određeno vreme

Naš Sindikat je Vama i Vladi RS više puta ukazivao na veliki broj zaposlenih državnih službenika na određeno vreme koji više godina, a neki i više od decenije, ne mogu da poprave svoj radno-pravni odnos, već je isti godinama konstantno neizvestan. Mnogi od ovih državnih službenika obavljaju izuzetno složene i važne poslove u pravosuđu Republike Srbije, sa velikom požrtvovanjem i trudom obavljaju svoje poslove i ispunjavaju sve zadate radne ciljeve, ali do današnjeg dana se ne rešava njihov radno-pravni status, već se nastavlja praksa u kojoj postoji stalna opasnost okončanja njihovog radno-pravni angažmana. U pojedinim pravosudnim organima, ovi službenici se zapošljavaju na jedan, dva ili tri meseca, ređe na šest meseci ili godinu dana, ili da povratka drugog zaposlenog odsutnog sa rad iz nekog razloga. Iz navedenog, jasno je da je ovoj kategoriji službenika materijalna egzistencija duže vremena ugrožena, da su stalno pod stresom zbog neizvesnosti oko gubljenja radnog mesta i produženja radnog angažmana, da nikada ne mogu uzeti kredit ili potvrdu ili koristiti neka druga prava koja imaju zaposleni na određeno vreme, da su često njihov rad na određeno vreme zloupotrebljava od strane pretpostavljenih, pa stoga apelujemo na Ministarstvo pravde da se više angažuje na "konačnom" rešavanju statusa zaposlenih na određeno vreme.

V Problem obračuna i isplate naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora u plati pravosudne administracije

 Ovaj Sindikat već duži niz godina smatra da naknada troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora moraju biti jasno i određeno iskazani i isplaćivani u određenom iznosu linearno za sve zaposlene u pravosudnoj administraciji. Naime, odredbom čl. 4 st. 1 i st. 3 Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018) je propisano da na prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika koji nisu uređeni ovim ili posebnim zakonom ili drugim propisima primenjuje se opšti propisi o radu i poseban kolektivni ugovor za državne organe. Kako troškovi u vezi sa radom nisu predviđeni Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o platama državnih službenika, to pitanje napred navedenih troškova u vezi sa radom je propisano odredbama čl. 118 st. 1 st. 5 i st. 6 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje). Smatramo da ste vi kao naš poslodavac bili dužni da donesete odluku kojom ćete utvrditi tačan iznos naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora, da iste iskažete u obračunskoj listi zaposlenih i isplaćujete ih. Pogrešan je stav da se isti troškovi mogu isplaćivati kroz osnovicu zarade. Naš stav je potkrepljen i rešenjem Vrhovnog kasacionog suda Rev2 1618/2015 od 28.01.2016. godine.

VI Poboljšanje materijalnog položaja pravosudne administracije

Pravosudna administracija je duži niz godina zaostajala u visini plata u odnosu na ostale budžetske korisnike pa je time pogoršan ionako težak ekonomski položaj iste, a i ove godine je pravosudna administracija dobila minimalno povećanje plata, iako duži niz godina radi sa smanjenim brojem zaposlenih i velikim pritiskom, pa predlažemo Ministarstvu pravde RS da preduzme sve neophodne radnje kako bi u narednom periodu u značajnijoj meri bio popravljen materijalni položaj pravosudne administracije, kao i da preduzme mere iz svoje nadležnosti vezano za materijalni položaj zaposlenih.

VII Učestvovanje reprezentativnih sindikata u pravosuđu Republike Srbije u radu Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa

 Smatramo da bi reprezentativni sindikati svojim učešćem doprineli efikasnijem i kvalitetnijem radu Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa, pa ovim putem opet pozivamo Ministarstvo pravde RS i Vladu koja donosi odluku o sastavu Komisije, da u rad Komisije za period od 2019. godine uključe reprezentativne sindikate u pravosuđu RS.

VIII Zaključak

Napominjemo, da je stav SOPOS-a da pregovorima sa Ministarstvom pravde Republike Srbije pokušamo rešiti napred navedene probleme pravosudne administracije i da je u obostranom interesu da se nastavi socijalni dijalog i pokuša razrešenje problema zaposlenih, ali da shodno odredbi čl. 63 PKU za državne organe, očekujemo nedvosmisleno obaveštenje ili mišljenje Ministarstva pravde RS u roku od 15 dana od podnošenja ovog zahteva o navedenim spornim pitanjima, ili zakazivanje sastanka na kome bi se vodila rasprava o spornim pitanjima, a sve kako se ne bi dalje odlagalo rešavanje mnogobrojnih spornih pitanja, a od kojeg obaveštenja i postupanja Ministarstva će zavisiti naše dalje radnje.

Izvor: Vebsajt Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, 14.02.2019.
Naslov: Redakcija