Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA - ADR 2013 (ANEKSI A I B) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2013 i 2/2014 - ispr.)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2011, 1/2012 i 1/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SLOVAČKE REPUBLIKE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PREDAJI I PRIHVATU LICA ČIJI JE ULAZAK I BORAVAK NEZAKONIT ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRAGUJEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA VERONE, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA GROBLJA" KRAGUJEVAC O CENOVNIKU IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA - BETONSKI DEO ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA GROBLJA" KRAGUJEVAC O CENOVNIKU OSNOVNIH KOMUNALNIH USLUGA SAHRANJIVANJA I OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA KOJE SU U VEZI SA OSNOVNIM KOMUNALNIM USLUGAMA SAHRANJIVANJA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU CENE ZAKUPA STANOVA I POSLOVNOG PROSTORA JSP "KRAGUJEVAC", KOJI SLUŽE ZA STICANJE DOBITI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U DRUGOM STEPENU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2012 i 4/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 11/2013)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst i 11/2013)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 11/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 11/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OBAVEZNIH TROŠKOVA SAHRANJIVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 11/2013)
Izvor: Paragraf Lex