Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09), u članu 13. tačka 1) reči: “Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva” zamenjuju se rečima: “Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva”.

U tački 2) reči: “predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužioca” zamenjuju se rečima: “predsednika Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužioca, predsednika Visokog saveta sudstva, predsednika Visokog saveta tužilaštva”.

U tački 4) reči: “Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva” zamenjuju se rečima: “Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva”.

Član 2.

U članu 15. tačka 5) reči: “predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Republički javni tužilac” zamenjuju se rečima: “predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac, predsednik Visokog saveta sudstva, predsednik Visokog saveta tužilaštva”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Aktom o promeni Ustava Republike Srbije izmenjena su ustavna rešenja koja se odnose na oblast pravosuđa.

Tako je sada prema članu 143. stav 2. Ustava Republike Srbije najviši sud u Republici Srbiji ‒ Vrhovni sud (prema ranijim ustavnim rešenjima ‒ Vrhovni kasacioni sud).

Prema članu 155. stav 5. Ustava Republike Srbije najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji je Vrhovno javno tužilaštvo, kojim rukovodi Vrhovni javni tužilac. To su prema ranijim ustavnim rešenjima bili Republičko javno tužilaštvo, odnosno Republički javni tužilac.

Prema članu 150. Ustava Republike Srbije Visoki savet sudstva je nezavisan državni organ koji obezbeđuje i jemči nezavisnost sudova, sudija, predsednika sudova i sudija porotnika (stav 1). Visoki savet sudstva bira sudije i sudije porotnike i odlučuje o prestanku njihove funkcije, bira predsednika Vrhovnog suda i predsednike ostalih sudova i odlučuje o prestanku njihove funkcije, odlučuje o premeštaju i upućivanju sudija, određuje potreban broj sudija i sudija porotnika, odlučuje o drugim pitanjima položaja sudija, predsednika sudova i sudija porotnika i vrši druge nadležnosti određene Ustavom i zakonom (stav 2).

Prema članu 162. Ustava Republike Srbije Visoki savet tužilaštva je samostalan državni organ koji obezbeđuje i jemči samostalnost javnog tužilaštva, Vrhovnog javnog tužioca, glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca (stav 1). Visoki savet tužilaštva predlaže Narodnoj skupštini izbor i prestanak funkcije Vrhovnog javnog tužioca, imenuje vršioca funkcije Vrhovnog javnog tužioca, bira glavne javne tužioce i javne tužioce i odlučuje o prestanku njihove funkcije, odlučuje o drugim pitanjima položaja Vrhovnog javnog tužioca, glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca i vrši druge nadležnosti određene Ustavom i zakonom (stav 2).

Polazeći od izmenjenih ustavnih rešenja, Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije potrebno je sa njima usaglasiti.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva (ranije Državno veće tužilaca) dobili su prema novim ustavnim rešenjima značajnije nadležnosti u odnosu na ranije ustanovljene. Stoga se predlaže da i oni uđu u red najviših državnih institucija koje grb Republike Srbije koriste prema posebnim zakonskim pravilima, dakle isto kao i Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada, Ustavni sud, Narodna banka Srbije, Državna revizorska institucija i Zaštitnik građana (čl. 1. i 2. Predloga zakona).

Navedeno pre svega podrazumeva korišćenje Velikog grba Republike Srbije (čija je upotreba, u skladu sa zakonom, rezervisana samo za najviše državne institucije, ustanovljene samim Ustavom Republike Srbije), i to na zgradama, u službenim prostorijama, u sastavu pečata i štambilja, a takođe i korišćenje Malog grba Republike Srbije ‒ na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sl.

Izvor: Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 17.01.2023.