Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

Član 1.

U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (“Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 104/09), naziv odeljka 1. iznad člana 4. i član 4. menja se i glasi:

“1. Posebno javno tužilaštvo

Član 4.

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležno je Više javno tužilaštvo u Beogradu za teritoriju Republike Srbije.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu obrazuje se posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Posebno javno tužilaštvo).

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, na Posebno javno tužilaštvo primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javno tužilaštvo.”

Član 2.

Član 5. menja se i glasi:

“Član 5.

Radom Posebnog javnog tužilaštva rukovodi posebni javni tužilac za visokotehnološki kriminal (u daljem tekstu: Posebni javni tužilac).

Posebnog javnog tužioca postavlja Vrhovni javni tužilac iz reda javnih tužilaca višeg javnog tužilaštva, apelacionog javnog tužilaštva, javnog tužilaštva posebne nadležnosti ili Vrhovnog javnog tužilaštva. Prilikom postavljenja prednost imaju javni tužioci koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

Posebni javni tužilac postavlja se na šest godina i ne može biti ponovo postavljen.”

Član 3.

Član 6. menja se i glasi:

“Član 6.

Posebni javni tužilac ima prava i dužnosti kao glavni javni tužilac.

Ako dođe do saznanja da se u jednom krivičnom predmetu radi o slučajevima propisanim u članu 3. ovog zakona, posebni javni tužilac se u pismenoj formi obraća Vrhovnom javnom tužiocu, zahtevajući od njega da mu poveri ili prenese nadležnost.”

Član 4.

U članu 9. st. 2. i 3. reči: “Posebnog tužioca” zamenjuju se rečima: “Posebnog javnog tužioca”.

Član 5.

Član 11. menja se i glasi:

“Član 11.

U Višem sudu u Beogradu za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona obrazuje se Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Odeljenje).

Sudije u Odeljenje raspoređuje predsednik Višeg suda u Beogradu iz reda sudija tog suda. Prednost imaju sudije koje poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

U skladu sa odredbama Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva može privremeno uputiti sudiju iz drugog suda na rad u Odeljenje. Sudija koji se privremeno upućuje mora ispunjavati uslove za izbor sudije višeg suda.”

Član 6.

U čl. 12. i 13. reči: “Posebnog tužilaštva” zamenjuju se rečima: “Posebnog javnog tužilaštva”.

Član 7.

Rešenje o postavljenju posebnog tužioca za visokotehnološki kriminal doneto pre dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva važi do isteka vremena postavljenja.

Rešenje o upućivanju zamenika javnog tužioca u Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala doneto pre dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva važi do isteka vremena upućivanja.

Rešenje o raspoređivanju sudije u Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg suda u Beogradu doneto pre konstituisanja Visokog saveta sudstva važi do isteka vremena raspoređivanja, odnosno upućivanja na rad u taj sud.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaštva.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Problemi koje zakon treba da reši

Aktom o promeni Ustava stvorene su normativne pretpostavke za drugačije zakonsko uređivanje položaja nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, uslova i postupka na njihov izbor, prestanak njihove funkcije, njihovu odgovornost, položaj, kao i organizaciju i način rada. Istovremeno izmenjen je i naziv najvišeg javnog tužilaštva u Republici Srbiji.

Kako su ova pitanja drugačije rešena u odnosu na dosadašnja ustavna rešenja, neophodno je doneti nove zakone koji će biti usklađeni sa ustavnim izmena, a kojim će se precizno urediti organizacija i nadležnost sudova i javnog tužilaštva, uslovi, postupak za izbor i prestanak funkcije nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, prava i dužnosti nosioca sudijske i javnotužilačke funkcije, vrednovanje njihovog rada, disciplinska odgovornost, obavljanje poslova uprave u javnom tužilaštvu i pravosudne uprave, obezbeđivanje sredstava za rad sudova i javnog tužilaštva i sva druga pitanja od značaja za rad suda i javnog tužilaštva.

Članom 2. stav 1. Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, broj 115/21 - u daljem tekstu: Amandmani), propisano je, između ostalog, da će se Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova i Zakon o javnom tužilaštvu uskladiti sa Amandmanima u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Amandmana, a stavom 2. istog člana da će se odredbe drugih zakona uskladiti u roku od dve godine.

Kako su pripremljeni tekstovi zakona koji uređuju položaj nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, uslove i postupke na njihov izbor, položaj, kao i organizaciju i način rada, istovremeno je potrebno izmeniti i odredbe drugih zakona kojima su ova pitanja takođe posebno uređena, kako bi se obezbedilo da sva ova pitanja budu jedinstveno uređena u različitim zakonima i da svi ti zakoni istovremeno stupe na snagu.

Ciljevi koji se zakonom postižu

Potreba za izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala posledica je ojačavanja samostalnosti nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, kao i stalnosti njihove funkcije. Zakonom se bliže uređuju sva pitanja koja su od značaja za status nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, kao i sva važna pitanja koja se odnose na organizaciju i rad suda i javnog tužilaštava.

Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja zakona

Kao što je rečeno, članom 2. stav 1. Ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije propisano je, između ostalog, da će se Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova i Zakon o javnom tužilaštvu uskladiti sa Amandmanima u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Amandmana, a odredbe drugih zakona koji takođe uređuju položaj nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, odnosno rad sudova i javnih tužilaštava u roku od dve godine. S obzirom na izričitu obavezu Ustavnog zakona, potrebno usklađivanje se može rešiti isključivo donošenjem zakona.

Imajući u vidu da je Akt o promeni Ustava doneo značajne izmene vezane pre svega za status nosilaca javnotužilačke funkcije (stalnost funkcije, uslovi i postupak za izbor, drugačiji nazivi nosilaca javnotužilače funkcije, drugačija hijerarhijska ovlašćenja, disciplinska odgovornost, obezbeđivanje sredstava za rad javnih tužilaštva i slično), jedan broj odredaba važećeg Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (“Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 104/09) je neophodno izmeniti. Pored toga neophodno je obezbediti međusobnu usklađenost ovog zakona sa zakonima koji uređuju položaj nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, kao i rad i organizaciju suda i javnog tužilaštva. Obim ovih izmena bi se odnosio na manje od polovine članova važećeg zakona, zbog čega je, u skladu sa članom 47. stav 2. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa (“Službeni glasnik RS”, broj 21/10), neophodno izmeniti postojeći Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Iz navedenih razloga, donošenje zakona kojim će se izmeniti postojeći Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je neophodno, s obzirom da će se taj zakon usaglasiti sa Amandmanima i drugih zakonima koji uređuju položaj nosilaca sudijske i javnotužilačke funkcije, kao i druga najznačajnija pitanja za rad javnih sudova i tužilaštava, pa je to jedino moguće rešenje.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona menja se naziv odeljka 1. iznad člana 4. i član 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, na taj način što se dosadašnji naziv tužilaštva posebne nadležnosti (Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu) usklađuje sa Amandmanima i rešenjima iz novog Zakona o javnom tužilaštvu.

Članom 2. Zakona u potpunosti je izmenjen član 5. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Članom 4. stav 3. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je propisana opšta odredba da se na Posebno javno tužilaštvo primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje javno tužilaštvo (osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno), a s obzirom da je dosadašnji član 5. istog zakona uređivao rukovođenje u posebnog odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kao i njegovo postavljenje i prestanak funkcije zločine, navedeni član je neophodno potpuno izmeniti, s obzirom da su sada Amandmanima i novim Zakonom o javnom tužilaštvu izbor, prestanak funkcije i upućivanje suštinski drugačije propisani.

Članom 3. Zakona izmenjen je član 6. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, odnosno izvršeno je usklađivanje tog člana sa novim nazivom nosioca javnotužilačke funkcije koji rukovodi radom tog javnog tužilaštva, kao i novim nazivom najvišeg javnog tužioca u Republici Srbiji.

Članom 4. Zakona izvršene su izmene člana 9. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u pogledu naziva rukovodioca ovog posebnog javnog tužilaštva.

Članom 5. Zakona izmenjen je član 11. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Navedeni član određuje nadležnost suda u postupcima za krivična dela visokotehnološkog kriminala, rukovođenje, postavljanje rukovodioca, kao i posebno potrebno radno iskustvo za sudije u tim postupcima. Kako su Amandmanima i novim Zakonom o uređenju sudova i Zakonom u sudijama ova pitanja drugačije uređena, neophodno je u potpunosti izmeniti i odredbe člana 11. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Članom 6. Zakona takođe se vrši usklađivanje odredaba čl. 12. i 13. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala sa novim nazivom rukovodioca ovog Posebnog javnog tužilaštva.

Član 7. Zakona predstavlja prelaznu odredbu koja uređuje nastavak rada posebnog tužioca za visokotehnološki kriminal, kao i nastavak rada upućenih dosadašnjih zamenika javnog tužioca koji su upućeni na rad u Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Kako bi se obezbedio kontinuitet u radu ovog javnog tužilaštva predviđeno je da ovakvo postavljenje, upućivanje važi do isteka vremena upućivanja. Treba napomenuti da su sve ostale odredbe koje se odnose na nastavak rada Posebnog odeljenje Višeg javnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uređene novim Zakonom o javnom tužilaštvu.

Takođe, rešenje o raspoređivanju sudije u Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg suda u Beogradu doneto pre konstituisanja Visokog saveta sudstva važi do isteka vremena raspoređivanja, odnosno upućivanja na rad u taj sud.

Član 8. Zakona predstavlja završnu odredbu, odnosno odredbu o stupanju zakona na snagu. Predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva, odnosno Visokog saveta sudstva. S obzirom da je novim Zakonom o Visokom savetu tužilaštva i novim Zakonom o javnom tužilaštvu predviđeno identično rešenje oko stupanja zakona na snagu, na navedeni način obezbediće se da i ovaj zakon stupi na snagu istovremeno sa tim zakonima.

Izvor: Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 17.01.2023.