Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME I VLASNIKA STANOVA NA KOJIMA JE ZASNOVANO PRAVO ZAKUPA NA NEODREĐENO VREME NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: POSLEDNJI DAN ZA PRIJAVU JE 11. FEBRUAR 2016. GODINE


Na osnovu člana 8. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za imovinske i pravne poslove objavio je javni poziv za podnošenje prijava za evidentiranje zakupaca na neodređeno vreme i vlasnika stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme.

Pravo na podnošenje prijava

Zakupcima na neodređeno vreme smatraju se lica, nosioci stanarskog prava koja su to pravo stekli u skladu sa zakonom, odnosno po sili zakona i koja, na osnovu ugovora o zakupu stana i/ili odluke nadležnog organa, odnosno na osnovu pravosnažnog sudskog rešenja koji zamenjuje ugovor o zakupu stana, koriste stan:

1) u svojini građana;

2) koji pripada zadužbini;

3) koji pripada fondaciji;

4) koji je u postupku vraćanja oduzete imovine.

Evidencionu prijavu mogu podneti i vlasnici stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu se podnose sledeći dokumenti:

1) ugovor o zakupu stana i/ili kopija akta o dodeli stana u zakup na neodređeno vreme ili pravosnažno sudsko rešenje koje zamenjuje ugovor o zakupu stana;

2) identifikacioni dokument zakupca i dokaz o svojstvu člana njegovog porodičnog domaćinstva (izvod iz matične knjige rođenih zakupca i člana njegovog porodičnog domaćinstva);

3) dokaz o prebivalištu zakupca i članova njegovog porodičnog domaćinstva (očitana lična karta i/ili fotokopija uverenja o prebivalištu);

4) uverenje Uprave javnih prihoda grada Beograda da se zakupac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne vode u službenoj evidenciji kao vlasnici nepokretnosti po osnovu lokalnih javnih prihoda;

5) izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću zakupca i članova njegovog porodičnog domaćinstva da nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje, odnosno da nemaju u svojini odgovarajući stan za stalno stanovanje u smislu zakona koji uređuje stanovanje;

6) dokaz o vlasništvu stana i ugovor o zakupu stana ukoliko je on zaključen, koji podnosi vlasnik stana na kojem je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme;

7) dokaz o pokrenutom ili pravosnažno okončanom postupku restitucije, koji podnosi vlasnik stana.

Uz prijavu se podnose overene fotokopije dokumenata, čija je overa u skladu sa čl. 4. st. 2. Zakona oslobođena plaćanja taksi.

Pod članom porodičnog domaćinstva zakupca stana smatraju se: supružnik i vanbračni partner, dete (rođeno u braku ili van braka, usvojeno ili pastorak), roditelji zakupca i njegovog supružnika i vanbračnog partnera, kao i lice koje je zakupac po zakonu dužan da izdržava, kao i svi direktni potomci zakupca (rođeni u braku ili van braka, usvojeni ili pastorci) i njihovi supružnici i vanbračni partneri.

Podnošenje prijava

Evidenciona prijava podnosi se u dva primerka sa dokumentacijom, neposredno na posebno organizovanom šalteru u prostorijama Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45, prizemlje, radnim danima od 9 do 15 časova ili poštom preporučeno na adresu Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za imovinske i pravne poslove, sa naznakom: "Javni poziv za evidentiranje zakupaca na neodređeno vreme", Ulica 27. marta 43-45, u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva, a poslednji dan za prijavu je 11. februar 2016. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 330-92-42, 330-95-25 i 330-91-96, ili u prostorijama Gradske uprave grada Beograda u ul. 27.marta 43-45, soba 141, prvi sprat.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 12.01.2016.
Naslov. Redakcija