Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA: SVI OVLAšćENI MENJAčI KOJI KORISTE SOFTVER ZA OBAVLJANJE MENJAčKIH POSLOVA, SVOJE DNEVNE IZVEšTAJE (PRILOG 2) DOSTAVLJAćE NBS ELEKTRONSKI, KORIšćENJEM POSTOJEćE APLIKACIJE ZA OBAVLJANJE MENJAčKIH POSLOVA. PODATKE IZ DNEVNOG IZVEšTAJA KOJI SE ODNOSE NA ULAZ U BLAGAJNU, ODNOSNO IZLAZ IZ BLAGAJNE GOTOVINE U DINARIMA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA U VEZI SA PRUżANJEM PLATNIH USLUGA (KOLONE OD 17 DO 20) MENJAčI ćE POPUNJAVATI RUčNO DOK SE NE STEKNU TEHNIčKI USLOVI ZA ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE I TIH PODATAKA


U skladu sa Uputstvom o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova("Sl. glasnik RS", br. 3/2016), koje stupa na snagu 23. januara 2016. godine, svi ovlašćeni menjači koji koriste softver za obavljanje menjačkih poslova Narodne banke Srbije svoje dnevne izveštaje (Prilog 2) dostavljaće Narodnoj banci Srbije elektronski, kao i do sada, korišćenjem postojeće aplikacije za obavljanje menjačkih poslova.

Ovlašćeni menjači koji su registrovani ili će se registrovati kao zastupnici platnih institucija (u daljem tekstu: ovlašćeni menjači koji pružaju platne usluge) i koji koriste softver za obavljanje menjačkih poslova Narodne banke Srbije dužni su da, pored postojećih podataka o obavljenim menjačkim poslovima, dostavljaju i podatke koji se odnose na tokove gotovine i efektivnog stranog novca u menjačkim poslovima u vezi s pružanjem platnih usluga.

Naime, navedeni ovlašćeni menjači će podatke iz dnevnog izveštaja koji se odnose na ulaz u blagajnu, odnosno izlaz iz blagajne gotovine u dinarima i efektivnog stranog novca u vezi sa pružanjem platnih usluga (kolone od 17 do 20) popunjavati ručno, u papirnoj formi, na štampanom obrascu (Prilog 2), koji je sastavni deo Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, dok se ne steknu tehnički uslovi koje priprema Narodna banka Srbije za elektronsko dostavljanje i tih podataka. Narodna banka Srbije će najkasnije do 4. aprila 2016. godine izvršiti tehničku dopunu aplikativnog rešenja za obavljanje menjačkih poslova kako bi se tim rešenjem obuhvatilo i izveštavanje po poslovima u vezi s pružanjem platnih usluga.

Ovlašćeni menjači koji pružaju platne usluge i koriste softver za obavljanje menjačkih poslova Narodne banke Srbije moći će da ručno popunjene štampane obrasce za svaki dan dostavljaju jednom nedeljno zbirno, a najkasnije prvog radnog dana posle isteka radne nedelje na adresu Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, Sektor za kontrolu poslovanja banaka − i to do 4. aprila 2016. godine, odnosno do momenta preuzimanja nove verzije aplikacije za obavljanje menjačkih poslova (ako je ova aplikacija preuzeta pre 4. aprila 2016. godine).

Narodna banka Srbije napominje da će ovi menjači moći da za izlaz gotovine u dinarima i efektive iz menjačkih poslova iz blagajne radi pružanja platnih usluga, odnosno za ulaz gotovine u dinarima i efektive koju drže po osnovu pružanja platnih usluga u blagajnu radi obavljanja menjačkih poslova koriste interni izlaz / interni ulaz dinara, odnosno interni izlaz efektive / interna dotacija efektive, koji su već omogućeni postojećom aplikacijom, a kojima nije označena namena. Ovlašćeni menjači će od 4. aprila 2016. godine, odnosno nakon što preuzmu novu verziju aplikacije za obavljanje menjačkih poslova, moći da koriste interni izlaz/ulaz iz blagajne i u blagajnu koji su namenski kreirani za izveštavanje o tokovima novca u menjačkim poslovima u vezi s poslovima pružanja platnih usluga.

Ovlašćeni menjači koji pružaju platne usluge i koriste softver za obavljanje menjačkih poslova banke, a ne Narodne banke Srbije (za kolone 17–20 Priloga 2), odnosno javni poštanski operator, koji koristi sopstveni softver i pruža platne usluge (za kolone od 21–24 Priloga 3), mogu, dok se ne steknu tehnički uslovi za redovno (svakodnevno i elektronsko) dostavljanje podataka iz navedenih kolona (odgovarajućim izmenama aplikacija), a najkasnije do 4. aprila 2016. godine, te podatke dostavljati banci u papirnoj formi jednom nedeljno ‒ tako što bi štampali obrasce i popunjavali ih ručno.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 19.01.2016.
Naslov: Redakcija