Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE: • Rok 28.2.2014. godine •

KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE - "Sl. glasnik RS", br. 3/2014: • Izmenjene oznake za veličinu koje se unose u Statistički aneks •

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA, PLAĆANJA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU NA DRUGE PRIHODE FIZIČKIH LICA PO OSNOVU PRODAJE DOBARA KADA SE ISPLATA PRIHODA VRŠI U GOTOVOM NOVCU U MOMENTU PREDAJE DOBARA

NAČIN POPUNJAVANJA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU KOD PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

BOLOVANJE RADI ODRŽAVANJA TRUDNOĆE OD 1. JANUARA 2014. GODINE ISPLAĆUJE SE U VISINI 100% OD OSNOVA ZA SVE TRUDNICE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

OBVEZNIK POREZA NA DODATU VREDNOST

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PO VELIČINI ZA POTREBE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

Izvor: Paragraf Lex