Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KANADSKE KOMERCIJALNE KORPORACIJE O STRATEŠKOJ EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O READMISIJI (VRAĆANJE I PRIHVATANJE) LICA ČIJI JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA IZ RUSKE FEDERACIJE U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SARADNJI U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BELORUSIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2013)
 • EVROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM TRANSPORTU OPASNOG TERETA NA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA (ADN) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2014)
 • OPŠTI USLOVI PREVOZA U MEĐUMESNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2009, 120/2012, 2/2014 i 3/2014 - ispr.)
 • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA - "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010 i 3/2014)
 • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA - JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 5/2010 i 3/2014)
 • PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA JAVNO DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA I SPROVOĐENJU KONTROLE OBAVLJANJA DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2011 i 3/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • SPISAK ROBA ZA KOJE JE POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU ZA STAVLJANJE U PROMET, ODNOSNO REŠENJE O UPISU U REGISTAR, ODNOSNO ODOBRENJE ZA UVOZ I IZVOZ AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (Ažurirano 1.1.2014.)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010 i 69/2013)
 • ODLUKA O IZGRADNJI, ODRŽAVANJU I PRUŽANJU USLUGA TELEKOMUNIKACIONOG SISTEMA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 53/2008 i 69/2013)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012 i 69/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2012, 34/2013, 58/2013 i 69/2013)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZELENILA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 34/2013 i 69/2013)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 9/2013, 26/2013 i 69/2013)
 • DALJINAR ZA MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 2/2014 i 3/2014 - ispr.)
Izvor: Paragraf Lex