Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVINE U ZAKONIMA IZ OBLASTI REFORME JAVNE UPRAVE


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), kojim se menja matrica platnih grupa i platnih razreda, odnosno koeficijenata, uz zadržavanje predviđenog raspona 1:7,5.

Usvojenim izmenama, kako je saopštilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, omogućeno je izraženije vrednovanje poslova viših nivoa stručnosti u sistemu i veća mogućnost napredovanja najboljih zaposlenih.

Smanjuje se i tzv. kompresija plata, odnosno mali raspon između operativnih radnih mesta koji zahtevaju visok nivo stručnosti i onih operativnih radnih mesta koji se odnose na obavljanje jednostavnih ili umereno složenih poslova, čime se odgovara na potrebu zadržavanja visoko stručnih kadrova u javnom sektoru.

Zakon propisuje da se Katalog radnih mesta za ona pravna lica koja su direktni ili indirektni korisnici budžeta sačinjava na osnovu akta Vlade, a za pravna lica koja nisu direktni ili indirektni korisnici budžeta, Katalog se sačinjava na osnovu akata o sistematizaciji tih pravnih lica.

Osnovica za obračun plate pravnih lica koja nisu direktni ili indirektni korisnici budžeta utvrđivaće se opštim aktom pravnog lica u skladu sa masom sredstava opredeljenom za ove namene u finansijskim planovima ovih pravnih lica, a najviše do visine republičke osnovice.

Rokovi za početak primene posebnih zakona pomeraju se na 1. januar 2019. godine, kaže se u saopštenju.

Narodna skupština usvojila je i Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), kojim se uređuje plata, uvećana plata, naknada plate, troškova i druga primanja službenika i nameštenika u organima AP i JLS u skladu sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 108/2016).

Zakonom se utvrđuju koeficijenti zvanja i položaja, napredovanje službenika i uvećanje plata po ovom osnovu, kao i druga uvećanja plata. Zakon sadrži odredbu o budžetskom ograničenju kojom se obezbeđuje da se u postupku utvrđivanja osnovice za obračun plate ista usklađuje sa masom sredstava za plate u budžetu AP i JLS u okvirima postavljenog budžetskog ograničenja.

Zakon predviđa postepeni prelazak na nov sistem plata kroz institut privremenog zadržavanja zatečene plate, primena zakona počinje 1. januara 2019. godine, izuzev odredbi o napredovanju koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

Narodna skupština je usvojila i Zakon o zaposlenima u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) kojim se uvode instrumenti za uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u javnim službama i prepoznaje se specifičnost položaja ustanova RS, AP ili JLS u odnosu na Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) koji položaj zaposlenih posmatra prema poslodavcu kod kojeg je zaposleni trenutno u radnom odnosu.

Zakonom se ostavlja pravo posebnim zakonima u pojedinim oblastima (Zakon o visokom obrazovanju, o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, o kulturi i sl) da posebnosti urede drugačije.

Zakon uređuje plate, naknade plate, naknade troškova i druga primanja u skladu sa Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, a njegova primena takođe počinje od 1. januara 2019. godine.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je namera da se svi zaposleni podvedu u jedinstveni, pravičan status, da se ne bi događalo da neko ko ima identičnu stručnu spremu i radi manje ima veća primanja.

"Dakle, to je namera, sistemski pristup i naravno da će se odnositi na sve u javnoj upravi", jasan je ministar.

Narodna skupština je usvojila i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), kojim se s jedne strane, vrši usklađivanje organizacionih aspekata stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa odredbama Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017) koji je donet oktobra ove godine.

S druge strane, materijalni elementi na kojima se stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave zasniva, unapređuju se u skladu sa strateškim ciljevima i principima zajedničkim za sve subjekte u sistemu javne uprave.

Ocena je da će unapređena rešenja konačno doprineti aktivnom uključivanju zaposlenih u JLS u organizovani proces kontinuiranog stručnog usavršavanja u javnoj upravi, kao polazne osnove da se akcionim učenjem obezbedi kompetentnost kadrovskih kapaciteta na ovom nivou vlasti za obavljanje redovnih poslova i zadataka, ali i za sprovođenje ukupnih reformskih procesa.

Istovremeno, ovim izmenama i dopunama Zakona uspostavlja se odnos i kontinuitet sa dosadašnjim aktivnostima i dostignućima u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave na kojima je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave intenzivno radilo proteklih godinu i po dana, od donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016), navedeno je u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.12.2017.
Naslov: Redakcija