Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE: Mišlјenje Zaštitnika građana na Nacrt zakona


Zaštitnik građana dostavio je Ministarstvu odbrane Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.

Zaštitnik građana koristi priliku da ukaže da bi predstojeće izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US), bilo celishodno iskoristiti kako bi se dopunila odredba člana 13. stav 3. Zakona koja glasi: „Zabranjeno je povlašćivanje ili uskraćivanje pripadnika Vojske Srbije u njegovim pravima ili dužnostima, posebno zbog rasne, verske, polne ili nacionalne pripadnosti, porekla ili zbog nekog drugog ličnog svojstva.“

Polazeći od specifičnosti položaja PGBTI osoba, koje se često susreću sa kršenjem svojih prava, nezavisno od toga što se odredba člana 13. stav 3. Zakona može tumačiti tako da obuhvata i ova lična svojstva, Zaštitnik građana je stava da je posle reči: „pripadnosti", potrebno dodati reči: „roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta“, u cilju usklađivanja sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009).

Odredbama člana 9. Nacrta zakona predlaže se da se posle člana 47. Zakona o Vojsci Srbije doda član 47a. Odredbom člana 47a stav 1. predviđa se mogućnost nabavljanja kratkog vatrenog oružja i municije preko Ministarstva odbrane za oficire i podoficire koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Zaštitnik građana ukazuje da razlozi za uvođenje ove mogućnosti nisu na adekvatan način obrazloženi, niti je odredba člana ·47a stav 1. dovoljno precizno formulisana, imajući u vidu da se na osnovu njenog tumačenja može izvesti zaključak da se Ministarstvo odbrane stavlja u poziciju ovlašćenog prodavca i/ili posrednika prilikom nabavke kratkog vatrenog oružja i municije. Iako je mogućnost iz člana 47a stav 1. Zakona, ograničena isključivo na oficire i podoficire koji se nalaze u radnom odnosu na neodređeno vreme, njena realizacija predstavlja odstupanje od opšteg režima propisanog Zakonom o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015), za šta se ne navode opravdani razlozi. Usvajanje ove odredbe moglo bi, pored ostalog, otvoriti pitanje potrebe za izmenom drugih važećih propisa, kako bi se i zaposlenima u organima unutrašnjih poslova i službama bezbednosti omogućilo sticanje kratkog vatrenog oružja i municije preko organa i organizacija u kojima su zaposleni.

Odredbama člana 47a stav 2. Zakona, predloženo je da način držanja i raspolaganja kratkim vatrenim oružjem nabavljenim preko Ministarstva odbrane propisuje ministar odbrane. Zaštitnik  građana podseća da su, izmeću ostalog, nabavljanje, držanje i promet oružja i municije uređeni Zakonom o oružju i municiji. Stav Zaštitnika građana je da je potrebno temeljno preispitati predloženo rešenje, prema kome se ovlašćenje za normativno uređenje ovih pitanja poverava ministru odbrane. Slični argumenti se odnose i na uspostavljanje evidencija Vojne policije iz člana 47a stav 3, kojima se takođe odstupa od opšteg režima u odnosu na lica iz stava 1. istog člana.

Odredbom člana 10. stav 1. Nacrta predlažu su izmene člana 53. stav 1. Zakona, tako što se predviđa mogućnost da Vojna policija po odluci ministra odbrane vrši poslove obezbeđenja određenih ličnosti i protiv terorističke zaštite i van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Zaštitnik građana ukazuje da nisu dovoljno jasno definisani kriterijumi na osnovu kojih ministar odbrane donosi odluke o angažovanju Vojne policije na poslovima obezbeđenja određenih ličnosti van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, niti je predviđeno upućivanje na relevantne propise koji uređuju tu materiju.

Odredbom članom 10. stav 10. Nacrta predlaže se dopuna člana 53. stav 12. Zakona, koji postaje stav 11. Predloženom dopunom ovlašćuje se Vlada da uređuje i policijske mere i radnje i policijska ovlašćenja ovlašćenih službenih lica Vojne policije. Zaštitnik građana podseća da su policijske mere i radnje i policijska ovlašćenja organa unutrašnjih poslova uređena čl. 47. – 128. Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016). Imajući u vidu da se radi o materiji zakonskog uređivanja, Zaštitnik građana je stava da bi bilo celishodno uputiti na shodnu primenu Zakona o policiji i u ovoj oblasti, uz eventualno uređivanje odstupanja u Nacrtu zakona.

Ukoliko se predlagač ipak opredeli da Vladi poveri ovlašćenje da uređuje policijske mere i radnje i policijska ovlašćenja ovlašćenih službenih lica Vojne policije, potrebno u obrazloženju Nacrta zakona navesti razloge kojima se rukovodio predlagač budući da dostavljeno obrazloženje Nacrta zakona iste ne sadrži.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 14.12.2017.
Naslov: Redakcija