Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 37. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. DECEMBRA 2014. GODINE


Ustavni sud je na 37. sednici odlučio o 12 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu "ustavnosti i zakonitosti" člana 12. Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ("Službeni glasnik RS", broj 119/12). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti navedenog Zakona. (predmet IUz-178/2013)

- utvrdio da odredbe člana 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", broj 65/13), nisu u saglasnosti s Ustavom. (predmet IUz-312/2013)

- odbio predlog za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 85. st. 2. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13-Odluka US, 74/13-Odluka US i 55/14). Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 85. st. 2. do 4. i stava 6. navedenog Zakona. Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba čl. 4, 6, 7. i 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 55/14). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje preduzete na osnovu odredaba člana 85. st. 2. do 4. Zakona o parničnom postupku. (predmet IUz-347/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe tač. 10. do 15. Pregleda radnih mesta Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Javnom preduzeću za upravljanje poslovnim prostorom "Poslovni prostor Vračar", Beograd, broj 882/11 od 24. maja 2011. godine i broj 968/11 od 6. juna 2011. godine, u delu u kome su utvrđeni uslovi za vršenje poslova, nisu u saglasnosti sa zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti postupka donošenja navedenog Pravilnika (predmet IUo-173/2012).

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-5658/2011, Už-296/2012, Už-650/2012, Už-2919/2012, Už-3531/2012 i Už-8804/2014

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-3464/2011 i Už-6185/2014

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda Srbije, 18.12.2014.