Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: ELEKTRONSKO IZDAVANJE GRAđEVINSKIH DOZVOLA POčEćE 1. JANUARA 2016. GODINE. IZ MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE PORUčUJU DA POMERANJA OVOG ROKA NEćE BITI


Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola počeće 1. januara 2016. godine, kako je to predviđeno Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014 - dalje: Zakon).

Ovaj rok, prema rečima ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, neće biti pomeran i zato sve opštine u Srbiji moraju da se pripreme za novi sistem njihovog izdavanja.

Na sastanku sa izvršnom direktorkom NALED-a, Violetom Jovanović, ministarka je navela da je obuka zaposlenih u gradskim upravama i Ministarstvu počela, kao i su da su predsednici opština detaljno informisani o njihovim obavezama, koje se neće odlagati.

Na sastanku je dogovoreno da se naredne sedmice u Beogradu okupe predsednici svih opština na konsultacije kako bi se otklonile eventualne nedoumice.

"Za sada sve teče po planu i nema razloga za kašnjenja niti odlaganja primene novog sistema", zaključila je ministarka.

"Dozvole na klik"su, istaknuto je, druga faza primene Zakona, koji je omogućio izdavanje ovog dokumenta objedinjenom procedurom za 28 dana.

To značiti da od početka 2016. godine oni koji žele da nešto grade neće više odlaziti u opštinu sa dokumentacijom, već će zahteve za izdavanje građevinskih dozvola podnositi preko interneta, a da će u taj proces biti uključene projektantske kuće.

Do kraja 2015. godine će po jedan zaposleni iz svake opštine u Srbiji završiti obuku, koja će se potom nastaviti u januaru dok se svih 4.000 planiranih ne obuče za "onlajn" sistem izdavanja građevinskih dozvola.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.11.2015.
Naslov: Redakcija