Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: STIGLO 18 PRIGOVORA NA LISTE KANIDATA ZA JAVNE TUżIOCE


Rok za podnošenje prigovora na privremene liste kandidata za javne tužioce u Srbiji, koje je sastavilo Državno veće tužilaca, formalno je istekao u ponedeljak 16. novemnra 2015. godine u ponoć, a do sada je DVT primio 18 prigovora.

DVT čeka i eventualne prigovore koji treba da stignu poštom, a koji su predati do isteka formalnog roka, odnosno u podeljak u ponoć.

Nakon toga, DVT će doneti odluku o prigovorima i utvrditi konačnu rang listu kandidata za javne tužioce koja će biti predložena Vladi Republike Srbije, rekao je član DVT-a, Branko Stamenković.

Zakon o državnom veću tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) i podzakonski akti ne predviđaju rokove za odlučivanje DVT o prigovorima ali je Veće svesno važnosti ovih izbora i toga da mandati javnih tužilaca koji su prethodno izabrani na šest godina ističu 31. decembra 2015. godine, napomenuo je Stamenković.

Zato je, kako je naveo, neophodno predložiti - koliko je to ranije moguće, kandidate organima dalje nadležnim za izbor javnih tužilaca (Vlada i Narodna skupština Republike Srbije) da bi 1. januara 2016. godine mogli da imamo javne tužioce.

Prema privremenoj listi kandidata za tužioca za organizovani kriminal sa koje će Vlada Republike Srbije jednog ili više njih predložiti Narodnoj skupštini za izbor, nalaze se aktuelni tužilac Miljko Radisavljević i još tri kandidata.

Na toj listi DVT-a najviši broj od 70 poena za stručnost, osposobljenost i program rada, sa Radisavljevićem deli advokat iz Čačka Mladen Nenadić, dok je nekadašnji tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Tomislav Kilibarda dobio 69,4 poena, a Sonja Milićević 54 poena.

Na rang listi kandidata za tužioca za ratne zločine nalazi se šet kandidata.

To su Snežana Stanojković i Dejan Terzić sa najvišim brojem od 70 poena, zatim Đorđe Ostojić 69,2 poena, Milan Petrović sa 67,8 poena, Miroljub Vitorović sa 64,8 poena i Sonja Milićević 57,6 poena.

Državno veće tužilaca je objavilo i liste kandidata za 25 viših i 58 osnovnih javnih tužilaštava.

Prema Zakonu o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014), javnog tužioca, na predlog Vlade, bira Narodna skupština Republike Srbije na period od šest godina, i on može biti ponovo biran.

Vlada Narodnoj skupštini Republike Srbije može da predloži jednog ili više kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca.

Vlada kandidate predlaže sa liste koju je utvrdilo Državno veće tužilaca.

Pema podacima DVT-a, na oglas za izbor ukupno 85 javnih tužilaca u Republici Srbiji, javilo se ukupno 252 kandidata.

Tokom postupka predlaganja kandidata petočlana Komisija DVT je utvrđivala stručnost i osposobljenost kandidata, sastavila rang-listu kandidata.

ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US i 117/2014)

Osnovna pravila za izbor javnog tužioca

Član 74

Javnog tužioca, na predlog Vlade, bira Narodna skupština na period od šest godina i može biti ponovo biran. O predloženim kandidatima za Republičkog javnog tužioca pribavlja se mišljenje nadležnog odbora Narodne skupštine.

Vlada predlaže Narodnoj skupštini jednog ili više kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca.

Kandidate iz stava 2. ovog člana Vlada predlaže sa liste kandidata koje utvrđuje Državno veće tužilaca.

Državno veće tužilaca dostavlja Vladi listu jednog ili više kandidata za izbor na funkciju javnog tužioca. U slučaju da Državno veće tužilaca predloži Vladi samo jednog kandidata, Vlada može vratiti predlog Državnom veću tužilaca.

Ukoliko Republički javni tužilac ne bude ponovo izabran na istu funkciju kada mu prestane mandat ili mu je funkcija Republičkog javnog tužioca prestala na lični zahtev, obavezno se bira za zamenika Republičkog javnog tužioca. Odluku o izboru donosi Državno veće tužilaca.

Ukoliko javni tužilac ne bude ponovo izabran na istu funkciju kada mu prestane mandat ili mu je funkcija javnog tužioca prestala na lični zahtev, bira se za zamenika javnog tužioca u smislu člana 55. stav 2. ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija