Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI - TEKST I OBRAZLOŽENJE


Član 1.

U Zakonu o pomorskoj plovidbi ("Službeni glasnik RS", br. 87/11, 104/13, 18/15 i 113/17 - dr. zakon), u članu 4. stav 1. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

"6a) bruto tonaža broda je bruto tonaža (VT) izračunata u skladu sa propisima o baždarenju broda sadržana u Dodatku I Međunarodne konvencije o baždarenju brodova iz 1969. godine, sa izmenama i dopunama;".

Posle tačke 19) dodaje se tačka 19a) koja glasi:

"19a) Load Lines Konvencija je Međunarodna konvencija o teretnim linijama iz 1966. godine sa naknadnim izmenama i dopunama;".

U tački 21) posle reči: "brodova" dodaju se reči: "sa naknadnim izmenama i dopunama;".

Posle tačke 32) dodaje se tačka 32a) koja glasi:

"32a) opasan materijal je bilo koji materijal ili supstanca koja može dovesti do stvaranja opasnosti po ljudsko zdravlje i životnu sredinu;".

Posle tačke 41) dodaje se tačka 41a) koja glasi:

"41a) postrojenje za recikliranje brodova je utvrđeni prostor koji predstavlja lokaciju, koja se koristi za recikliranje brodova;".

Posle tačke 45) dodaje se tačka 45a) koja glasi:

"45a) recikliranje brodova je potpuno ili delimično rastavljanje broda u postrojenju za recikliranje brodova kako bi se iskoristili sastavni delovi i materijali za preradu, pripremu za ponovnu upotrebu, uz obezbeđivanje upravljanja opasnim i drugim materijalima koji uključuje povezane postupke kao što su skladištenje i tretman komponenti i materijala na licu mesta, ali ne i njihova dalja prerada ili odlaganje u odvojenim postrojenjima;".

U tački 50) posle reči: "moru" dodaju se reči: "sa naknadnim izmenama i dopunama;".

U tački 51) reč: "sertifikata" zamenjuje se rečju: "svedočanstava".

Član 2.

U članu 7. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

"Ministarstvo će jednom u sedam godina prijaviti organe i organizacije iz stava 1. ovog člana za IMO plan kontrole rada država članica (IMO Audit Scheme) u skladu sa IMO Rezolucijom A.974(24).

Ako se pomorski brodovi koji viju zastavu Republike Srbije nalaze na crnoj listi, ili dve godine uzastopno na sivoj listi, koje se objavljuju u godišnjem izveštaju Pariskog memoranduma o razumevanju i kontroli države luke (u daljem tekstu: Pariski memorandum), ministarstvo će Evropskoj komisiji najkasnije četiri meseca posle objavljivanja izveštaja Pariskog memoranduma dostaviti izveštaj o vršenju svojih dužnosti države zastave kojim se utvrđuju i analiziraju nedostaci i glavni razlozi neusklađenosti koji su prouzrokovali zabranu plovidbe domaćih brodova, a što je za posledicu imalo stavljanje Republike Srbije na crnu ili sivu listu."

Član 3.

Posle člana 9. dodaje se član 9a koji glasi:

"Član 9a

Ministarstvo je dužno da Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije za domaći brod učini dostupnim podatke o:

1) brodu (ime, IMO broj i dr.);

2) datumu pregleda, uključujući vanredne preglede ako su vršeni;

3) priznatim organizacijama koje vrše sertifikaciju i klasifikaciju broda;

4) nadležnom organu države luke koji je izvršio pregled broda I datumu izvršenog pregleda;

5) rezultatima inspekcijskih pregleda države luke (nedostaci pregleda i zabrane plovidbe);

6) pomorskim nesrećama;

7) brodovima koji su prestali da plove pod domaćom zastavom u prethodnih 12 meseci."

Član 4.

U članu 17. stav 1. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

"7a) recikliranjem brodova;".

Član 5.

U članu 18. stav 6. tačka 1) posle reči: "sredine" dodaju se reči: "i recikliranja brodova,".

U tački 3) posle reči: "sredine," dodaju se reči: "recikliranje brodova,".

Član 6.

U članu 19. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Ministarstvo odobrava prvo izdavanje svedočanstva o izuzeću."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: "stava 4." zamenjuju se rečima: "stava 5.".

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 7. reči: "stava 4." zamenjuju se rečima: "stava 5.".

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 7. dodaju se st. 8 - 13 koji glase:

"Ugovorom iz stava 5. ovog člana utvrđuje se finansijska odgovornost priznate organizacije u slučaju da je pravosnažnom sudskom ili arbitražnom odlukom utvrđena odgovornost ministarstva za štetu koja je nastala usled pomorske nesreće, kao i da za zahteve za naknadu štete oštećenih strana zbog materijalne štete, telesnih povreda ili za slučaj smrti, za koje je na sudu dokazano da su prouzrokovani namerom ili propuštanjem ili krajnjom nepažnjom priznate organizacije, njenih zaposlenih, zastupnika ili drugih lica koji rade u ime priznate organizacije, ministarstvo ima pravo na naknadu štete od priznate organizacije u visini koju je, prema presudi suda, priznata organizacija prouzrokovala.

Visina naknade za telesnu povredu ili za slučaj smrti iz stava 8. ovog člana, koju ministarstvo ima pravo da nadoknadi od priznate organizacije zato što je odlukom suda utvrđeno da je prouzrokovana namerom ili propuštanjem ili krajnjom nepažnjom priznate organizacije, može se ugovorom ograničiti na maksimalni iznos pri čemu taj iznos mora iznositi najmanje 4 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

Visina naknade za materijalne štete iz stava 8. ovog člana, koju ministarstvo ima pravo da nadoknadi od priznate organizacije zato što je odlukom suda utvrđeno da je prouzrokovana namerom ili propuštanjem ili grubom nepažnjom priznate organizacije, može se ugovorom ograničiti na maksimalni iznos pri čemu taj iznos mora iznositi najmanje 2 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

U ugovoru iz stava 5. ovog člana unose se i odredbe da ministarstvo ili nepristrasni organ ili organizacija koju ovlasti ministarstvo, vrši redovnu kontrolu rada priznate organizacije svake dve godine u vezi sa obavljanjem poslova za koje je ministarstvo ovlastilo priznatu organizaciju u skladu sa ovim zakonom, kao i odredbe koje se odnose na vršenje nenajavljenih i detaljnih pregleda brodova, odredbe o zahtevima ministarstva da priznata organizacija ima predstavništvo u Republici Srbiji koje ima svojstvo pravnog lica za koje su nadležni domaći sudovi, kao i odredbe o obaveznom izveštavanju o bitnim podacima o pomorskoj floti u klasi, kao i o izmenama i povlačenjima klase.

Ministarstvo obaveštava Evropsku komisiju ako utvrdi da je priznata organizacija koja je ovlašćena da vrši tehnički nadzor nad pomorskim brodovima u skladu sa odredbama ovog zakona, izdala svedočanstva, odnosno brodske isprave u vezi sa statutarnom sertifikacijom pomorskih brodova, a koji ne ispunjavaju odgovarajuće zahteve međunarodnih konvencija i Tehničkih pravila ili ako postoje bilo kakvi nedostaci na pomorskom brodu kome je izdato važeće svedočanstvo o klasi pomorskog broda.

Ministarstvo obaveštava Evropsku komisiju o podacima iz stava 12. ovog člana u slučaju kad brod ozbiljno ugrožava bezbednost i životnu sredinu ili ako je takvo postupanje priznate organizacije učinjeno sa namerom."

Član 7.

Posle člana 19. dodaje se član 19a koji glasi:

"Član 19a

Ministarstvo može da podnese Evropskoj komisije pisani zahtev da se oduzme priznanje priznatoj organizaciji u kome navodi detaljne razloge za predloženo oduzimanje priznanja i prilaže sva potrebna dokumenta kao dokaze na kojima zasniva svoj zahtev koje razvrstava i označava brojevima na odgovarajući način.

Razlozi iz stava 1. ovog člana mogu da budu:

1) neispunjavanje propisanih mera koje su prouzrokovale opasnost za bezbednost i zagađenje morske sredine;

2) ozbiljni propusti u sprovođenju mera bezbednosti i za sprečavanje zagađenja morske sredine koje su prouzrokovale opasnost;

3) neplaćanje novčanih kazni;

4) analize pomorskih nesreća u kojima su učestvovali brodovi koje je klasifikovala priznata organizacija;

5) ponavljanje nedostataka, razmere u kojima je flota u klasi priznate organizacije ugrožena;

6) nepreduzimanje preventivnih i korektivnih mera i drugi slični razlozi.

Postupci vezani za oduzimanje priznanja priznatim organizacijama koje vrše tehnički nadzor nad pomorskim brodovima smatraju se poverljivim i poslovnom tajnom.

Prilikom obavljanja poslova koji se odnose na priznate organizacije ministarstvo ne može da objavljuju podatke kojima raspolaže ili do kojih dođe razmenom podataka sa drugim organima i organizacijama, kao ni podatke koji su obuhvaćeni poslovnom tajnom.

Priznate organizacije ili druga lica koja dostave podatke dužni su da navedu koji se dokumenti smatraju poverljivim.".

Član 8.

U članu 40. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Brodske isprave i knjige iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se izdavati i voditi i u elektronskom obliku pod uslovom i na način koji je uređen ugovorom između ministarstva i priznate organizacije.".

Dosadašnji st. 3 - 5. postaju st. 4 - 6.

Član 9.

U članu 59. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) bi se efikasnije vršila obuka pomoraca u skladu sa utvrđenim planom i programom rada i ako je to potrebno zbog posebne vrste dužnosti ili programa osposobljavanja koji zahteva vršenje dužnosti noću, a nadležni organi utvrde da noćni rad ne šteti njegovom zdravlju;".

Član 10.

U članu 67. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina i konačno je u upravnom postupku."

Dosadašnji st. 3 - 6. postaju st. 4 - 7.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. reči: "stava 6." zamenjuju se rečima: "stava 7.".

Član 11.

Posle člana 67i dodaje se član 67j koji glasi:

"Član 67j

Na postupak izdavanja i oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i postupak izdavanja javnih isprava i vođenja evidencija propisanih ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak."

Član 12.

U članu 69a posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Prilikom zaključenja i izvršenja ugovora o osiguranju ne može da se vrši pritisak na pomorca da prihvati isplatu manju od ugovorenog iznosa."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. dodaju se tač. 5) - 7), koje glase:

"5) kada je zbog dugotrajnog invaliditeta pomorca otežana procena celokupne naknade na koju pomorac ima pravo, pomorcu se vrši privremena isplata kako bi se izbegle nepotrebne teškoće;

6) da zahtev za ugovorenu naknadu podnese lično pomorac, zakonski naslednik, predstavnik pomorca ili imenovani korisnik;

7) da se isplatama pomorca ne dovode u pitanje druga zakonska prava pri čemu poslodavac može isplate prebiti sa svim naknadama štete koje proizilaze iz bilo kog drugog zahteva koje pomorac ima prema poslodavcu ako proizilaze iz iste situacije."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. posle tačke 7) dodaju se tač. 8) i 9) koje glase:

"8) podatke o licu za kontakt nadležnog za postupanje po ugovornim zahtevima pomorca (ime i prezime lica za kontakt, naziv i adresa osiguravača ili pružaoca drugog finansijskog jemstva, broj telefona, faksa, e - mail, internet stranica osiguravača ili pružaoca drugog finansijskog jemstva);

9) potvrdu izdavaoca polise ili drugog finansijskog jemstva da jemstvo ispunjava propisane standardne zahteve."

Posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

"Polisa osiguranja ili drugo finansijsko jemstvo važi do roka na koji je izdato, osim ako izdavalac polise osiguranja ili drugog finansijskog jemstva najmanje 30 dana pre prestanka njenog važenja ne obavesti ministarstvo o kraćem roku važenja."

Član 13.

U članu 84v stav 5. reč: "ćiriličkim" zamenjuju se rečju: "latiničkim".

Član 14.

Posle člana 89. dodaje se član 89a koji glasi:

"Član 89a

Polisa osiguranja ili isprava o drugom finansijskom jemstvu iz člana 89. stav 7. ovog zakona mora da sadrži sledeće podatke:

1) ime broda;

2) luku upisa broda;

3) pozivni znak broda;

4) IMO broj broda;

5) poslovno ime i sedište osiguravača ili pružaoca finansijskog jemstva;

6) podatke o licima za kontakt koja su nadležna za postupanje sa zahtevima pomorca za pomoć (ime i prezime lica za kontakt, naziv i adresa osiguravača ili pružaoca drugog finansijskog jemstva, broj telefona, faksa, e - mail, internet stranica osiguravača ili pružaoca drugog finansijskog jemstva);

7) ime brodara, odnosno brodarske kompanije;

8) rok važenja;

9) potvrdu izdavaoca polise ili drugog finansijskog jemstva da jemstvo ispunjava propisane zahteve.

Sredstva koja se obezbeđuju iz osiguranja ili finansijskog jemstva moraju da budu dovoljna za pokrivanje troškova za neisplaćene zarade i ostale preuzete obaveze koje poslodavac mora da isplati pomorcu u skladu sa ugovorom o radu pomorca i ovim zakonom, za najmanje četiri meseca neisplaćenih zarada i četiri meseca svih neostvarenih prava, neophodnih troškova pomorca koji uključuju i troškove repatrijacije, kao i osnovnih potreba pomorca koji uključuju hranu, odeću ako je potrebno, smeštaj, zalihe pitke vode, goriva potrebnog za preživljavanje na brodu, potrebnu zdravstvenu zaštitu i druge neophodne troškove do povratka pomorca kući.

Sredstva koja se obezbeđuju iz osiguranja ili finansijskog jemstva moraju da budu dovoljna i za pokrivanje troškova u slučaju napuštanja pomorca od strane brodara, odnosno pomorske kompanije.

Pomorac se smatra napuštenim u slučaju kada brodar, odnosno brodska kompanija krši odredbe ugovora o radu pomorca, ako ne pokrije troškove repatrijacije, ne pruži pomorcima neophodnu pomoć koja uključuje odgovarajuću hranu, smeštaj, zalihe pitke vode, goriva za preživljavanje na brodu i potrebnu zdravstvenu zaštitu ili na drugi način jednostrano prekine da ispunjava svoje obaveze prema pomorcu, uključujući i neisplaćivanje ugovorene zarade najmanje dva meseca.

Isplata potraživanja pomoraca odobrava se odmah na zahtev pomorca ili njegovog imenovanog predstavnika sa potrebnim obaveštenjima o pravu na pomoć.

Ako je pokriće potraživanja iz polise osiguranja ili drugog finansijskog jemstva obezbeđeno od strane više osiguravača ili pružaoca finansijskog jemstva, svaka pojedinačna isprava mora se nalaziti na brodu."

Član 15.

U članu 90. stav 3. posle reči: "prevoz" dodaju se reči: "po pravilu avionom, prevoz ličnih stvari".

Član 16.

Posle člana 163. dodaje se naziv odeljka i čl. 163a, 163b, 163v, 163g, 163d, 163đ, 163e, 163ž i 163z, koji glase:

"7. Reciklaža pomorskih brodova

Član 163a

Na novom brodu za koji je ugovor o gradnji potpisan 31. decembra 2018. godine i kasnije, ili koji nema ugovor o gradnji, a kobilica je postavljena i u sličnoj je fazi gradnje posle 31. decembra 2018. godine ili koji se isporučuje posle 31. decembra 2021. godine ne mogu da se ugrađuju opasni materijali koji su zabranjeni ili čija je upotreba ograničena u skladu sa Tehničkim pravilima.

Brod iz stava 1. ovog člana mora da ima popis opasnih materijala u kojem se navode opasni materijali koji su sastavni deo strukture broda ili njegove opreme, kao i mesto gde se nalaze na brodu i približne količine tih materijala.

Popis opasnih materijala je specifičan za svaki brod i mora da obezbedi dokaze da je sačinjen u skladu sa odgovarajućim smernicama IMO-a, kao i da se poštuju zabrane ili ograničenja upotrebe opasnih materijala na brodu koje proverava priznata organizacija.

Član 163b

Postojeći pomorski brod čiji je vek trajanja istekao reciklira se radi bezbednosti, zaštite zdravlja ljudi i sprečavanja zagađenja morske sredine u postrojenjima za recikliranje brodova, koji ispunjavaju propisane zahteve, koje ovlasti nadležni organ za zaštitu životne sredine i koji su uvršteni u Evropski popis postrojenja za reciklažu brodova.

Reciklaži pomorskih brodova ne podležu ratni brodovi, javni brodovi i brodovi bruto tonaže manje od 500 BT.

Član 163v

Vlasnik broda koji je namenjen za reciklažu mora da obezbedi da se taj brod reciklira samo u ovlašćenim postrojenjima za recikliranje brodova koja ispunjavaju propisane zahteve, koja su uključena u Evropsku listu postrojenja za recikliranje broda, da ima svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje izdato od priznate organizacije pre recikliranja broda i posle prijema plana recikliranja broda.

Vlasnik broda je dužan da prilikom pripreme broda za reciklažu operateru postrojenja za recikliranje broda dostavi podatke za brod koji su neophodni za izradu plana recikliranja broda i da dostavi pismeno obaveštenje ministarstvu i priznatoj organizaciji o nameri recikliranja broda koje sadrži popis opasnih materijala i sve druge neophodne podatke o brodu koji je namenjen za reciklažu.

Vlasnik broda je dužan da obezbedi da tankeri namenjeni za reciklažu broda stignu u postrojenje za reciklažu brodova sa pripremljenim teretnim tankovima i pumpnim stanicama u stanju koje omogućava bezbedno izvođenje lakozapaljivih radova na brodu.

Način pripreme broda za reciklažu broda utvrđuje se Tehničkim pravilima.

Član 163g

Prilikom vršenja osnovnog pregleda novog broda između ostalog proverava se da li brod ispunjava zahteve koji se odnose na popis opasnih materijala u skladu sa Tehničkim pravilima.

Prilikom vršenja redovnog pregleda postojećeg broda između ostalog proverava se da li brod ispunjava zahteve koji se odnose na popis opasnih materijala u skladu sa Tehničkim pravilima.

Prilikom vršenja vanrednog pregleda postojećeg broda između ostalog proverava se da li brod posle pretrpljene havarije ili utvrđenog nedostatka posle popravke ili obnove konstrukcije, opreme, uređaja i materijala na način da obezbedi da brod ispunjava zahteve koji se odnose na popis opasnih materijala u skladu sa Tehničkim pravilima.

Kada se brod povlači iz upotrebe i pre početka recikliranja broda priznata organizacija vrši završni pregled broda kojim proverava da li je popis opasnih materijala sačinjen u skladu sa ovim zakonom i Tehničkim pravilima, da li plan za recikliranje broda sadrži informacije iz člana 163a ovog zakona i da li je postrojenje za reciklažu broda uvršteno u Evropski popis postrojenja za reciklažu brodova.

Vrste pregleda brodova u svrhu recikliranja, kao i rokovi za njihovo vršenje propisuju se Tehničkim pravilima.

Član 163d

Brod iz člana 163b stav 1. ovog zakona mora da ima svedočanstvo o popisu opasnih materijala koje se dopunjuje popisom opasnih materijala, koje izdaje priznata organizacija posle izvršenog osnovnog i vanrednog pregleda broda na period od najviše pet godina.

U slučaju da se početni i završni pregled broda od strane priznate organizacije vrše u isto vreme, brod ne mora da ima svedočanstvo iz stav 1. ovog člana, a priznata organizacija izdaje samo svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje.

Ako je priznata organizacija izdala svedočanstvo na period kraći od pet godina, ona može da produži važnost istog za dodatni period koji ne prelazi pet godina.

Svedočanstvo prestaje da važi pre isteka roka na koji je izdato ako:

1) stanje broda ne odgovara podacima u svedočanstvu;

2) popis opasnih materijala nije uredno ažuriran u delu koji se odnosi na promene u konstrukciji i opremi broda;

3) ponovni pregled nije završen u propisanim rokovima.

Član 163đ

Pomorski brod koji se reciklira mora da ima svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje koje se dopunjava sa popisom opasnih materijala i planom recikliranja broda, koje izdaje priznata organizacija posle izvršenog završnog pregleda broda u skladu sa ovim zakonom i Tehničkim pravilima.

Svedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od najviše tri meseca i može se izuzetno produžiti za tačno određeno putovanje u postrojenje za recikliranje brodova. Svedočanstvo će prestati da važi pre roka na koji je izdato ako stanje broda bitno ne odgovara podacima iz svedočanstva o popisu.

Izdavanje, overa, rok važenja svedočanstva u svrhu reciklaže broda propisuje se Tehničkim pravilima.

Član 163e

Priznata organizacija će na zahtev nadležnog organa države u kojoj je smešteno postrojenje za recikliranje brodova dostaviti potrebne podatke koje je dobila od vlasnika broda, kao i podatke o:

1) datumu upisa broda u domaći upisnik;

2) identifikacionom broju broda (IMO broj);

3) broju oplate na novoizgrađenom brodu;

4) imenu i vrsti broda;

5) luci upisa broda;

6) imenu i adresu vlasnika broda;

7) IMO jedinstvenom broju kompanije i vlasnika pomorskog broda;

8) imenu i adresi brodara;

9) imenu priznate organizacije koja je klasifikovala brod;

10) tehničkim podacima o brodu (ukupna dužina, širina, visina, LDT, bruto i neto tonaža, kao i vrsta i broj obrtaja motora).

Brod koji dolazi u luke država članica Evropske unije dužan je da na zahtev nadležnih organa te države dostavi kopije svedočanstva o popisu opasnih materijala ili svedočanstva o spremnosti broda za recikliranje.

Član 163ž

Pre početka recikliranja broda operater postrojenja za recikliranje broda je dužan da sačini plan recikliranja broda koji obuhvata sva pitanja koja su specifična za brod koja nisu obuhvaćena planom postrojenja za recikliranje broda ili koji zahtevaju posebne postupke.

Operater iz stava 1. ovog člana je dužan da dostavi plan za recikliranje broda, posle njegovog odobrenja, vlasniku broda, ministarstvu i priznatoj organizaciji, da obavesti ministarstvo i priznatu organizaciju da je spreman za početak recikliranja broda, dostavi potvrdu o izvršenoj reciklaži priznatoj organizaciji koja je izdala svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje, koja uključuje i podatke o incidentima i nesrećama sa štetnim delovanjem na zdravlje ljudi i životnu sredinu ako je štetnog delovanja bilo.

Priprema plana recikliranja broda propisuje se Tehničkim pravilima.

Član 163z

Ministarstvo dostavlja na svake tri godine elektronskim putem, a najkasnije devet meseci posle isteka trogodišnjeg perioda izveštavanja, Evropskoj komisiji izveštaj koji sadrži:

1) spisak brodova koji viju zastavu Republike Srbije za koje je izdato svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje, kao i ime kompanije za recikliranje broda i lokacija postrojenja za recikliranje broda kako je navedeno u svedočanstvu o spremnosti broda za recikliranje;

2) spisak brodova koji viju zastavu Republike Srbije za koje je primljen izveštaj o završetku recikliranja;

3) informacije u vezi sa nezakonitom recikliranju brodova, kaznama i pratećim aktivnostima koje su preduzeli nadležni organi Republike Srbije.

Prvi elektronski izveštaj obuhvata period od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji do kraja prvog redovnog trogodišnjeg izveštajnog perioda.

Ministarstvo će sarađivati sa nadležnim organima država članica Evropske unije, kao i nadležnim organima trećih zemalja koji su odgovorni za postrojenja za recikliranje brodova, kako bi se sprečilo kršenje odredaba o recikliranju broda.

Ministarstvo određuje lica odgovorna za saradnju iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo će odrediti jedno ili više lica za kontakt odgovornih za informisanje ili savetovanje fizičkih ili pravnih lica koja se bave pitanjima recikliranja brodova.

Odredbe čl. 163a-163ž ovog zakona primenjuju se i na recikliranje brodova unutrašnje plovidbe."

Član 17.

Posle člana 178. dodaje se član 178a koji glasi:

"Član 178a

Inspektor priznate organizacije iz člana 178. stav 3. ovog zakona u vršenju nadzora nad radnim i životnim uslovima pomoraca na pomorskom brodu ima pravo da zadrži pomorski brod radi otklanjanja nedostataka koje utvrdi, a koji se odnose na uslove života i rada pomoraca, kao i da vrši nadzor na zahtev države luke.

Ministarstvo uspostavlja sistem kojim se obezbeđuje efikasno vršenje poslova inspektora priznate organizacije iz stava 1. ovog člana, što obuhvata i pružanje informacija o svim domaćim i međunarodnim propisima koji se primenjuju.

Ministar propisuje ciljeve i smernice za rad inspektora priznatih organizacija, koji vrše nadzor nad radnim i životnim uslovima pomoraca na pomorskom brodu, kao i postupke kojim se ti ciljevi i standardi postižu.

Na pitanja inspekcijskog nadzora koje vrši inspektor priznate organizacije sa kojom je ministarstvo zaključilo ugovor u skladu sa odredbama MLC Konvencije koja nisu uređena ovim zakonom, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor."

Član 18.

U članu 195. stav 1. posle tačke 3) dodaje se tačka 4) koja glasi:

"4) ako reciklira brod u postrojenju za recikliranje brodova koje nije ovlašćeno, ne ispunjava propisane zahteve i koje nije uključeno u Evropsku listu postrojenja za recikliranje broda i koje nema svedočanstvo o spremnosti broda za recikliranje (član 163v stav 1)".

Član 19.

U članu 196. stav 1. posle tačke 14) dodaju se tač. 15) i 16) koje glase:

"15) ako brod nema svedočanstvo o popisu opasnih materijala (član 163d);

16) ako brod koji se reciklira nema svedočanstvo o spremnosti za recikliranje (član 163đ stav 1)."

Član 20.

U članu 206. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ministarstvo će obavestiti Evropsku komisiju o određenim licima za kontakt koja su odgovorna za informisanje ili savetovanje fizičkih i pravnih lica koja se odnose na recikliranje brodova, kao i o svim promenama tih podataka."

Član 21.

U članu 210. stav 1. reči: "stav 5." zamenjuju se rečima: "stav 4.".

Član 22.

Privredna društva koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona stekla odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, dužna su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pribave nova odobrenja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 7. ovog zakona koja će se primenjivati od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo Evropske unije.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije, po kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA I CILJEVI KOJI SE OSTVARUJU

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi (u daljem tekstu: Predlog zakona) ima za cilj da se, između ostalog, izvrši usaglašavanje Zakona o pomorskoj plovidbi ("Službeni glasnik RS", br. 87/11, 104/13, 18/15 i 113/17 - dr. zakon) (u daljem tekstu: Zakon) sa odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1355/2014 od 17. decembra 2014. o izmeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na određene kodekse i povezane izmene određenih konvencija i protokola koje je donela Međunarodna pomorska organizacija (IMO) i odredbe Direktive Komisije za sprovođenje 2014/111/EU od 17. decembra 2014. o izmeni Direktive 2009/15 s obzirom na određene kodekse i povezane izmene određenih konvencija i protokola koje je donela Međunarodna pomorska organizacija (IMO), koje su članom 1. Predloga zakona, definisanjem međunarodnih konvencija u potpunosti transponovane u domaće zakonodavstvo.

U cilju usaglašavanja sa odredbama Direktive 2009/21/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009 o ispunjavanju zahteva države zastave, čl. 2. i 3. Predloga zakona transponuju se odredbe ove direktive u domaće zakonodavstvo. Navedenim članovima uređuju se obaveze Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: ministarstvo) da prijavi organe i organizacije za IMO plan kontrole država članica (IMO Audit Scheme), da dostavi Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije podatke o brodu, kao i obavezu da dostavi Evropskoj komisiji izveštaj o vršenju svojih dužnosti u slučaju da se pomorski brodovi koji viju zastavu Republike Srbije nađu na crnoj ili sivoj listi objavljenoj u najnovijem izveštaju Pariskog memoranduma o razumevanju o kontroli države luke.

U cilju usaglašavanja sa odredbama Direktive 2013/54/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 20. novembra 2013. o nekim nadležnostima države zastave za usklađivanje sa Konvencijom o radu pomoraca i njeno sprovođenje, 2006, članom 17. Predloga zakona je izvršeno transponovanje odredaba ove direktive u domaće zakonodavstvo. Navedenim članom propisano je vršenje nadzora inspektora priznate organizacije na pomorskim brodovima u vezi sa uslovima života i rada pomoraca, kao i mere koje može da preduzme radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Radi usaglašavanja odredaba Direktive 2009/15/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava, članom 6. Predloga zakona transponovane su odredaba ove direktive u domaće zakonodavstvo. Navedenom odredbom propisana je finansijska odgovornost priznate organizacije u slučaju da je pravosnažnom sudskom odlukom ili arbitražom utvrđena odgovornost ministarstva za materijalne štete, telesna oštećenja ili ljudske žrtve usled pomorske nesreće, a koje su prouzrokovane radom priznate organizacije, kao i sadržina ugovora koji se zaključuje između ministarstva i priznate organizacije kojim se uređuju pitanja obavljanja tehničkog nadzora na pomorskim brodovima i izdavanja brodskih isprava i knjiga.

U cilju usaglašavanja sa odredbama Direktive Saveta 2009/13/EZ od 16. februara 2009. o sprovođenju Sporazuma koji su sklopili Udruženja brodovlasnika Evropske zajednice (ECSA) i Evropskog saveza transportnih radnika (ETF) o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006. i izmeni Direktive 1999/63/EZ i odredaba Direktive Saveta (EU) 2018/131 od 23. januara 2018. o sprovođenju Sporazuma koji su sklopili Udruženja brodovlasnika Evropske zajednice (ECSA) i Evropski savez transportnih radnika (ETF) o izmeni Direktive 2009/13/EZ u skladu s izmenama iz 2014. Konvencije o radu pomoraca iz 2006. koje je Međunarodna organizacija rada odobrila 11. juna 2014, čl. 9, 12. i 14. Predloga zakona je izvršeno transponovanje odredaba ovih direktiva u domaće zakonodavstvo. Navedenim odredbama propisan je izuzetak za prekovremeni rad mlađeg pomorca i obaveza poslodavca da obezbedi polisu osiguranja ili drugo finansijsko jemstvo za pokriće troškova neisplaćene zarade i drugih preuzetih obaveza ugovorom o radu pomoraca, troškova repatrijacije, kao i troškova u slučaju napuštanja pomorca.

U cilju usaglašavanja odredaba Uredbe komisije (EU) br. 788/2014 od 18. jula 2014. godine o utvrđivanju detaljnih pravila o uvođenju globa i obračunu novčanih kazni, kao i oduzimanju priznanja organizacijama koje obavljaju pregled i nadzor brodova u skladu sa članovima 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 391/2009 Evropskog parlamenta i Saveta, članom 7. Predloga zakona izvršeno je transponovanje odredaba ove uredbe u domaće zakonodavstvo. Navedenim članom propisano je podnošenje zahteva od strane ministarstva Evropskoj komisiji za oduzimanje priznanja priznatoj organizaciji.

U cilju usaglašavanja sa odredbama Uredbe (EU) br. 1257/2013 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. novembra 2013. o recikliranju brodova i izmeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ, članom 16. Predloga zakona izvršeno je transponovanje odredaba ove uredbe u domaće zakonodavstvo. Navedenom odredbom, propisano je da se reciklaža pomorskog broda vrši radi sprečavanje negativnih uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, bezbedno i ekološki prihvatljivo rukovanje opasnim materijalima, opasni materijali, priprema za recikliranje brodova, pregledi brodova i izdavanje potrebnih svedočanstava za reciklažu broda, postrojenje za recikliranje brodova, plan za recikliranje broda, kao i izveštavanje Evropske komisije.

Pored usaglašavanja sa navedenim propisima EU, u primeni Zakona utvrđena je potreba za preciziranjem značenja pojedinih pojmova. S tim u vezi, u Predlogu zakona se definiše pojam tzv. bruto tonaže broda, opasni materijal, postrojenje za recikliranje broda, recikliranje broda, Load Lines Konvencija, a koji nisu bili definisani.

Osim toga vršeno je i usaglašavanje sa Konvencijom o radu pomoraca, 2006 koju je Republika Srbija ratifikovala, kojom je preuzeta obaveza da nadležni organi države članice obezbede sprovođenje navedene konvencije između ostalog i u vezi sa izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca pri čemu je propisano da nadležni organi država članica moraju izdavati ili obnavljati ta odobrenja samo nakon provere ispunjenosti uslova propisanih tom konvencijom, kao i domaćim propisima. U Republici Srbiji se vodi registar izdatih odobrenja u koji je upisano 5 privrednih subjekata koji su ovlašćeni da obavljaju poslove posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

Takođe je pored ispunjavanja međunarodnih obaveza i u primeni zakona utvrđena potreba da se precizira rok na koji se izdaje odobrenje za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca imajući u vidu da isti nije bio propisan, a da se u praksi pokazalo da je neophodno da se isto oroči sa rokom važenja, budući da se na taj način pojačava kontrola ispunjenosti uslova koji su neophodni za izdavanje predmetnog odobrenja.

Predlog zakona, takođe, omogućava da se izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi koje sadrže ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata, dopunu tog ovlašćenja, odnosno sadržine tehničkih pravila što će omogućiti da se u domaće zakonodavstvo unesu i određena pravila propisana Uredbom (EU) br. 1257/2013 koja se odnose na tehničke zahteve za reciklažu pomorskog broda.

Konačno, u Predlogu zakona propisane su pojedine prekršajne odredbe koje se odnose na reciklažu broda čije propisivanje treba da omogući efikasniju primenu Zakona i izvršeno je usklađivanje sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16).

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA ZAKONA

U članu 1. Predloga zakona izvršena je dopuna člana 4. Zakona dodavanjem novih pojmova.

U članu 2. Predloga zakona predviđeno je da ministarstvo prijavi organe i organizacije za IMO plan kontrole rada država članica (IMO Audit Scheme), kao i da Evropskoj komisiji dostavi izveštaj o vršenju svojih dužnosti države zastave u slučaju da nakon objavljivanja Pariskog memoranduma o razumevanju i kontroli države luke, brodovi koji viju zastavu Republike Srbije budu stavljeni na crnu ili sivu listu.

U članu 3. Predloga zakona propisana je obaveza ministarstva da Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije dostavi tačno nabrojane podatke o domaćem brodu.

U čl. 4. i 5. Predloga zakona dodaje se da sadržinu tehničkih pravila za statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova pored ostalog čini i deo koji se odnosi na recikliranje brodova.

U članu 6. Predloga zakona propisana je finansijska odgovornost, odnosno obaveza priznate organizacije da naknadi štetu ministarstvu u slučaju da se pravosnažnom sudskom odlukom ili arbitražnom odlukom utvrdi odgovornost ministarstva za materijalne štete, telesne povrede ili za slučaj smrti usled pomorske nesreće, a koje su prouzrokovane radom priznate organizacije, sadržina ugovora koji se zaključuje između ministarstva i priznate organizacije kojim se uređuje pitanja obavljanja tehničkog nadzora na pomorskim brodovima i izdavanju brodskih isprava i knjiga, kao i u kom slučaju se dostavlja obaveštenje Evropskoj komisiji.

U članu 7. Predloga zakona propisan je način postupanja ministarstva prilikom podnošenja pisanog zahteva Evropskoj komisiji za oduzimanje priznanja priznatoj organizaciji.

U članu 8. Predloga zakona propisano je da se brodske isprave i knjige mogu izdavati i voditi i u elektronskom obliku ako je to predviđeno ugovorom između ministarstva i priznate organizacije.

U članu 9. Predloga zakona propisan je izuzetak kada pomorac mlađi od 18 godina može da radi prekovremeno.

U članu 10. Predloga zakona propisan je rok od pet godina za izdavanje odobrenje za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

U članu 11. Predloga zakona vrši se usklađivanje sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku.

U članu 12. Predloga zakona dopunjeni su uslovi koje mora da ispunjava polisa osiguranja, odnosno drugo finansijsko jemstvo za pokriće potraživanja u slučaju smrti pomorca ili povrede na radu, kao i njena sadržina.

U članu 13. Predloga zakona propisuje se da se obrazac identifikacione karte štampa latiničkim pismom.

U članu 14. Predloga zakona dopunjeni su uslovi koje mora da ispunjava polisa osiguranja, odnosno drugo finansijsko jemstvo za pokriće potraživanja u slučaju smrti pomorca ili povrede na radu, precizirani su troškovi koji se podmiruju iz polise osiguranja i druge finansijske isprave, kao i njena sadržina.

U članu 15. Predloga zakona izvršena je dopuna šta obuhvataju troškovi povratnog putovanja pomorca.

U članu 16. Predloga zakona propisuje se obaveza da se brodovi čiji je vek trajanja istekao, radi sprečavanje negativnih uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, recikliraju u postrojenjima za recikliranje brodova koji moraju da ispunjavaju propisane zahteve, koje ovlasti organ nadležan za zaštitu životne sredine i koji su uvršteni u Evropski popis postrojenja za reciklažu brodova, opasni materijali čija je upotreba zabranjena ili ograničena, priprema za recikliranje brodova, pregledi brodova i izdavanje potrebnih svedočanstava za recikliranje broda, plan za recikliranje broda, kao i izveštavanje Evropske komisije.

U članu 17. Predloga zakona izvršena je dopuna koja se odnosi na nadzor inspektora priznate organizacije nad radnim i životnim uslovima pomoraca na pomorskom brodu, kao i mere koje preduzima.

U čl. 18. i 19. dopunjeni su čl. 195. i 196. Zakona propisivanjem privrednog prestupa i novih prekršaja.

U članu 20. Predloga zakona propisana je obaveza ministarstva da obavesti Evropsku komisiju o licima koja su određena za kontakt i koja su odgovorna za informisanje i savetovanje fizičkih i pravnih lica u vezi sa recikliranjem broda.

U članu 21. Predloga zakona otklanja se tehnička greška u tekstu Zakona.

U članu 22. Predloga zakona propisana je obaveza privrednih društava koji su stekli odobrenje za obavljanje posredovanja pri zapošljavanju pomoraca da su dužni da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona pribave nova odobrenja koja će se izdavati na period od 5 godina.

Članom 23. Predloga zakona propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primena člana 19a Zakona danom prijema Republike Srbije u punopravno članstvo Evropske unije.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. PREGLED ODREDABA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) brod je pomorski brod registrovan za plovidbu morem, čija baždarska dužina iznosi najmanje 12 m, a bruto tonaža najmanje 15 BT i koji prevozi najmanje 12 lica, osim ratnog broda;

2) brod za prevoz gasova je brod registrovan za prevoz utečnjenih gasova u razlivenom stanju;

3) brod u gradnji je brod od momenta polaganja kobilice ili sličnog postupka gradnje do momenta upisa u upisnik brodova;

4) brodar je vlasnik plovila, zakupac, čarterer ili menadžer koji je držalac plovila, nosilac plovidbene odgovornosti;

5) brzi putnički brod je putnički brod registrovan za plovidbu morem kojem je najveća brzina u m/s jednaka ili veća od vrednosti dobijene formulom: 3,7 ∇0,1667, gde je ∇ istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji u m3. Pod brzim putničkim brodom ne smatraju se neistinski brodovi čiji je trup potpuno iznad površine usled delovanja aerodinamičkih sila generisanih površinskim efektom. Brodovi, zapremina istisnine 500 m3 i manje i najveće brzine manje od 20 čvorova, u plovidbi morem ne smatraju se brzim putničkim brodovima;

6) brzi teretni brod je teretni brod registrovan za plovidbu morem kojem je najveća brzina u m/s jednaka ili veća od vrednosti dobijene formulom: 3,7 ∇0,1667, gde je ∇ istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji u m3. Pod brzim teretnim brodom ne smatraju se neistinski brodovi čiji je trup potpuno iznad površine usled delovanja aerodinamičkih sila generisanih površinskim efektom;

6A) BRUTO TONAŽA BRODA JE BRUTO TONAŽA (VT) IZRAČUNATA U SKLADU SA PROPISIMA O BAŽDARENJU BRODA SADRŽANA U DODATKU I MEĐUNARODNE KONVENCIJE O BAŽDARENJU BRODOVA IZ 1969. GODINE, SA IZMENAMA I DOPUNAMA;

7) vlasnik plovila je fizičko ili pravno lice koje je kao vlasnik upisano u jedan od upisnika;

8) dužina broda, jahte i čamca je dužina utvrđena Tehničkim pravilima;

9) domaći brod je pomorski brod koji ima državnu pripadnost Republike Srbije i koji je upisan u jedan od domaćih upisnika;

10) država luke je država u čiju luku uplovljava domaći brod;

11) zaštićeno područje je područje mora gde je, zbog priznatih tehničkih razloga u vezi sa njegovim okeanografskim i ekološkim stanjem i posebnim karakterom njegovog saobraćaja, potrebno usvajanje posebnih metoda za sprečavanje zagađenja mora;

12) imenovano telo je privredno društvo ili preduzetnik koje je imenovano od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja za obavljanje statutarne sertifikacije pomorske opreme, kao i za ocenjivanje usaglašenosti plovila za rekreaciju do 24 m dužine tokom gradnje;

13) IMO je Međunarodna pomorska organizacija;

14) ISM Pravilnik je Međunarodni pravilnik upravljanja za bezbedan rad brodova i sprečavanje zagađenja, usvojen Rezolucijom A.741(18) od strane IMO, od 4. novembra 1993. godine, kako je izmenjen i dopunjen Rezolucijom Komiteta za pomorsku bezbednost 104(73) od 5. decembra 2000. godine, sa svim naknadnim izmenama i dopunama;

15) ISPS Pravilnik je Međunarodni pravilnik o sigurnosti brodova i lučkih postrojenja, sa izmenama i dopunama;

16) IMDG Pravilnik je Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe, usvojen Rezolucijom 122(75) Komiteta za pomorsku bezbednost IMO;

17) jahta je plovilo koje služi za rekreaciju, sport i razonodu koje može da se koristi za lične potrebe ili u komercijalne svrhe, čija baždarska dužina iznosi najmanje 9 m, a bruto tonaža - najmanje 15 BT i koje prevozi najviše 12 lica;

18) kompanija je vlasnik broda ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice, kao što je menadžer ili bareboat čarterer, koje je preuzelo odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koje je preuzimanjem takve odgovornosti preuzelo ovlašćenja i odgovornosti u skladu sa ISM Pravilnikom;

19) klasna sertifikacija je izdavanje dokumenata od strane priznate organizacije kojima se potvrđuje sposobnost broda da se koristi za određenu namenu u skladu sa tehničkim pravilima, usvojenim i objavljenim od strane priznate organizacije;

19A) LOAD LINES KONVENCIJA JE MEĐUNARODNA KONVENCIJA O TERETNIM LINIJAMA IZ 1966. GODINE SA NAKNADNIM IZMENAMA I DOPUNAMA;

20) LRIT je sistem identifikacije i praćenja brodova na velikoj udaljenosti u skladu sa propisom V/19-1 SOLAS Konvencije;

21) MARPOL Konvencija je Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova SA NAKNADNIM IZMENAMA I DOPUNAMA;

22) međunarodno putovanje je putovanje broda, jahte, ili drugog plovila koje plovi iz luke jedne države u luku druge države ili koje plovi na otvorenom moru ili u teritorijalnim vodama obalnih država radi pružanja određenih usluga;

22a) menadžer je pravno lice koje je preuzelo odgovornost za upravljanje poslovanjem i/ili tehničko održavanje broda i/ili popunjavanje broda posadom, odnosno za obavljanje drugih poslova u skladu sa standardnim Baltic and International Maritime Council (BIMCO) sporazumom o upravljanju brodom;

23) MEPC je Komitet za zaštitu morske sredine IMO-a;

24) MSC je Komitet za pomorsku bezbednost IMO-a;

25) naučno istraživački brod je brod registrovan isključivo za naučna ili tehnološka istraživanja ili iskorišćavanja mora, morskog dna ili njegovog podzemlja, opremljen opremom i uređajima za tu namenu, kao i smeštajem za posebno osoblje;

26) nuklearni brod je pomorski brod opremljen nuklearnim postrojenjem;

27) nepokretna platforma je veštačko ostrvo, instalacija ili struktura koja je trajno pričvršćena za morsko dno za potrebe istraživanja ili eksploatacije bogatstva ili u druge ekonomske svrhe;

28) Nm je oznaka za nautičku milju;

29) NOx Tehnički pravilnik je Tehnički pravilnik o kontroli ispuštanja azotovih oksida iz brodskog dizel motora;

30) otpad je svaki otpad koji nastaje na brodu ili od rada broda, isključujući svežu ribu i njene delove, nastao za vreme rada broda i koji se može odstranjivati trajno ili u vremenskim razmacima, kako je definisano u Prilogu V MARPOL Konvencije;

31) obalna država je država u čije teritorijalno more, odnosno unutrašnje morske vode uplovljava domaći brod;

32) opasna roba su materije, stvari i predmeti obuhvaćeni IMDG Pravilnikom;

32A) OPASAN MATERIJAL JE BILO KOJI MATERIJAL ILI SUPSTANCA KOJA MOŽE DOVESTI DO STVARANJA OPASNOSTI PO LJUDSKO ZDRAVLJE I ŽIVOTNU SREDINU;

33) plovilo je brod, tehnički plovni objekt, jahta, čamac i drugi objekt koji je osposobljen za plovidbu morem i koji učestvuje u plovidbi, kao i objekt koji je u potpunosti ili delimično ukopan u morsko dno ili položen na morsko dno;

34) plovilo za rekreaciju je plovilo koje je namenjeno za sport i razonodu čija je dužina trupa od 2,5 do 24 m, nezavisno od vrste pogona;

35) plovidbeni agent je pravno lice koje je registrovano za obavljanje plovidbeno agencijskih poslova i koje na osnovu opšteg ili posebnog punomoćja od strane brodara, u njegovo ime i za njegov račun, obavlja plovidbeno agencijske poslove koji uključuju pomaganje, posredovanje i zastupanje u odnosu na plovidbu i iskorišćavanje brodova;

36) pomorska plovidba je plovidba koja se obavlja na moru;

37) pomorska nesreća je vanredni događaj na moru nastao u plovidbi ili iskorišćavanju plovila, plovnog puta ili objekta na njemu usled koga je, kao neposredna posledica upotrebe plovila, došlo do ljudskih žrtava ili telesnih oštećenja, materijalne štete ili zagađenja životne sredine, ali ne uključuje namerno činjenje ili nečinjenje s namerom da se ugrozi bezbednost broda, lica na brodu ili životna sredina;

38) pomorska nezgoda je vanredni događaj na moru, koji nije pomorska nesreća, koji je nastao usled neposrednog iskorišćavanja plovila, a koji ugrožava ili je ugrozio bezbednu plovidbu broda, bezbednost putnika ili bilo kojih drugih lica na brodu, odnosno koji ugrožava ili je doveo do zagađenja životne sredine, ali ne uključuje namerno činjenje ili nečinjenje s namerom da se ugrozi bezbednost broda, lica na brodu ili životna sredina;

39) pomorska oprema je oprema koja se obavezno ili dobrovoljno ugrađuje i upotrebljava na brodu i koja ispunjava zahteve propisane međunarodnim propisima, za čiju upotrebu je neophodno odobrenje od strane nadležnih organa Republike Srbije;

40) poslodavac je domaće, odnosno strano fizičko ili pravno lice sa kojim je pomorac zaključio ugovor o radu u svoje ime;

41) postojeći brod je brod koji nije u gradnji;

41A) POSTROJENJE ZA RECIKLIRANJE BRODOVA JE UTVRĐENI PROSTOR KOJI PREDSTAVLJA LOKACIJU, KOJA SE KORISTI ZA RECIKLIRANJE BRODOVA;

42) priznata organizacija je organizacija koja ispunjava uslove propisane posebnim propisom i koja je ovlašćena od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja za obavljanje statutarne sertifikacije pomorskih brodova koja obuhvata obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava;

43) putnik je svako lice na plovilu, osim dece mlađe od jedne godine, lica zaposlenih na plovilu u bilo kom svojstvu i članova njihove porodice;

44) putnički brod je brod sa sopstvenim pogonom registrovan za prevoz više od 12 putnika;

45) ratni brod je brod koji je pod komandom oružanih snaga, a čija je posada vojna;

45A) RECIKLIRANJE BRODOVA JE POTPUNO ILI DELIMIČNO RASTAVLJANJE BRODA U POSTROJENJU ZA RECIKLIRANJE BRODOVA KAKO BI SE ISKORISTILI SASTAVNI DELOVI I MATERIJALI ZA PRERADU, PRIPREMU ZA PONOVNU UPOTREBU, UZ OBEZBEĐIVANJE UPRAVLJANJA OPASNIM I DRUGIM MATERIJALIMA KOJI UKLJUČUJE POVEZANE POSTUPKE KAO ŠTO SU SKLADIŠTENJE I TRETMAN KOMPONENTI I MATERIJALA NA LICU MESTA, ALI NE I NJIHOVA DALJA PRERADA ILI ODLAGANJE U ODVOJENIM POSTROJENJIMA;

46) ribarski brod je brod sa sopstvenim pogonom registrovan i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića koja žive u moru, čija je najmanja dužina 12 m, a bruto tonaža najmanja 15;

47) ro-ro putnički brod je putnički brod sa prostorom za ro-ro teret i prostorom posebne kategorije;

48) ro-ro teretni brod je teretni brod sa prostorom samo za prevoz ro-ro tereta;

49) ro-ro trajekt je pomorski putnički brod opremljen tako da omogućava drumskim i železničkim prevoznim sredstvima da se ukrcavaju (roll on) na brod ili iskrcavaju (roll off) koji prevozi više od 12 putnika;

50) SOLAS Konvencija je Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru SA NAKNADNIM IZMENAMA I DOPUNAMA;

51) statutarna sertifikacija je izdavanje sertifikata SVEDOČANSTAVA od strane ili u ime Republike Srbije u skladu sa međunarodnim konvencijama;

52) SafeSeaNet je sistem Evropske unije za razmenu informacija o pomorskoj plovidbi uspostavljen od strane Evropske komisije u cilju praćenja primene odgovarajućih sekundarnih izvora prava Evropske unije od strane država članica EU;

53) tanker za prevoz ulja je brod registrovan prvenstveno za prevoz ulja u tečnom stanju;

54) tanker za prevoz hemikalija je brod registrovan prvenstveno za prevoz opasnih hemikalija i štetnih materija u tečnom stanju;

55) tegljač, odnosno potiskivač je brod registrovan za tegljenje ili potiskivanje drugih plovila;

56) trgovačka mornarica obuhvata pomorske brodove i druga pomorska plovila, osim ratnih brodova;

57) teretni brod je brod registrovan za prevoz tereta sa ili bez sopstvenog pogona;

58) tehnički plovni objekt je brod, sa ili bez sopstvenog pogona registrovan za obavljanje tehničkih radova (bager, dizalica, platforma za istraživanje i eksploataciju nafte i sl.);

59) ulje je svako postojano ulje, kao što su sirova nafta i njeni derivati, te talog i otpadna ulja kako je to navedeno u Prilogu I MARPOL Konvencije bez obzira na to da li se prevoze kao teret ili kao zalihe goriva i maziva;

60) fekalije su otpadne vode iz brodskih toaleta, medicinskih prostorija (apoteke, brodske bolnice i dr.), prostorija sa živim životinjama i druge otpadne vode ako se mešaju sa otpadnim vodama iz navedenih prostorija, kako je definisano u Prilogu IV MARPOL Konvencije;

61) čamac je plovilo registrovano za plovidbu morem, koje nije jahta, čija baždarska dužina iznosi manje od 12 m, a bruto tonaža - manje od 15 BT. U čamce ne spadaju plovila koja pripadaju drugom plovilu u svrhu prikupljanja, spasavanja ili obavljanja radova, plovila namenjena za sportska takmičenja, kanui, kajaci, gondole, pedoline, daske za jedrenje, daske za jahanje na talasima i slično;

62) štetne tečne stvari su stvari određene u Dodatku II Priloga II MARPOL Konvencije;

63) štetni sistem protiv obrastanja je premaz, boja, površinska obrada, površina ili sredstvo koje se koristi na brodu radi sprečavanja prirastanja nepoželjnih organizama.

Termini kojima su u ovom zakonu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnosi.

Član 7.

Ministarstvo, organi i organizacije iz člana 6. stav 2. ovog zakona, osim nezavisnog državnog organa za sprovođenje bezbednosne istrage, dužni su da usvoje, primenjuju i održavaju Sistem upravljanja kvalitetom koji se sertifikuje u skladu sa međunarodnim standardima upravljanja kvalitetom.

MINISTARSTVO ĆE JEDNOM U SEDAM GODINA PRIJAVITI ORGANE I ORGANIZACIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZA IMO PLAN KONTROLE RADA DRŽAVA ČLANICA (IMO AUDIT SCHEME) U SKLADU SA IMO REZOLUCIJOM A.974(24).

AKO SE POMORSKI BRODOVI KOJI VIJU ZASTAVU REPUBLIKE SRBIJE NALAZE NA CRNOJ LISTI, ILI DVE GODINE UZASTOPNO NA SIVOJ LISTI, KOJE SE OBJAVLJUJU U GODIŠNJEM IZVEŠTAJU PARISKOG MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU I KONTROLI DRŽAVE LUKE (U DALJEM TEKSTU: PARISKI MEMORANDUM), MINISTARSTVO ĆE EVROPSKOJ KOMISIJI NAJKASNIJE ČETIRI MESECA NAKON OBJAVLJIVANJA IZVEŠTAJA PARISKOG MEMORANDUMA DOSTAVITI IZVEŠTAJ O VRŠENJU SVOJIH DUŽNOSTI DRŽAVE ZASTAVE KOJIM SE UTVRĐUJU I ANALIZIRAJU NEDOSTACI I GLAVNI RAZLOZI NEUSKLAĐENOSTI KOJI SU PROUZROKOVALI ZABRANU PLOVIDBE DOMAĆIH BRODOVA, A ŠTO JE ZA POSLEDICU IMALO STAVLJANJE REPUBLIKE SRBIJE NA CRNU ILI SIVU LISTU.

ČLAN 9A

MINISTARSTVO JE DUŽNO DA EVROPSKOJ KOMISIJI I DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE ZA DOMAĆI BROD UČINI DOSTUPNIM PODATKE O:

1) BRODU (IME, IMO BROJ I DR.);

2) DATUMU PREGLEDA, UKLJUČUJUĆI VANREDNE PREGLEDE AKO SU VRŠENI;

3) PRIZNATIM ORGANIZACIJAMA KOJE VRŠE SERTIFIKACIJU I KLASIFIKACIJU BRODA;

4) NADLEŽNOM ORGANU DRŽAVE LUKE KOJI JE IZVRŠIO PREGLED BRODA I DATUMU IZVRŠENOG PREGLEDA;

5) REZULTATIMA INSPEKCIJSKIH PREGLEDA DRŽAVE LUKE (NEDOSTACI PREGLEDA I ZABRANE PLOVIDBE);

6) POMORSKIM NESREĆAMA;

7) BRODOVIMA KOJI SU PRESTALI DA PLOVE POD DOMAĆOM ZASTAVOM U PRETHODNIH 12 MESECI.

Član 17.

Brod je sposoban za plovidbu u određenim kategorijama plovidbe i za određenu namenu ako odgovara odredbama ovog zakona, propisa donetih na osnovu ovog zakona i Tehničkim pravilima u vezi sa:

1) bezbednošću ljudskih života, broda i imovine;

2) Sistemom upravljanja bezbednošću kompanije i broda;

3) sigurnosnom zaštitom;

4) sprečavanjem zagađenja morske sredine uljem, štetnim tečnim stvarima u rasutom stanju, štetnim stvarima u paketima ili kontejnerima za teret, prenosivim tankovima ili drumskim i železničkim tank vagonima, fekalijama i otpadom;

5) sprečavanjem zagađenja vazduha;

6) zaštitom morske sredine od štetnih vodenih organizama i patogena u balastnim vodama i talozima;

7) zaštitom morske sredine od štetnog delovanja sredstava protiv obrastanja trupa;

7A) RECIKLIRANJEM BRODOVA;

8) bezbednošću i zdravljem na radu, smeštajem posade i drugih lica zaposlenih na brodu;

9) zahtevima za prevoz putnika;

10) sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana brod je sposoban za plovidbu i:

1) ako je na njemu ukrcan najmanji propisani broj članova posade sa odgovarajućim ovlašćenjima o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti koji brod mora imati za bezbednu plovidbu;

2) ako ispunjava zahteve u odnosu na upotrebu signala, održavanja veza i sprečavanje sudara, raspolaže kartama, nautičkim publikacijama, opremom i instrumentima za navigaciju, koji omogućavaju bezbednu plovidbu;

3) ako je smeštaj i broj ukrcanih putnika u skladu sa:

(1) Tehničkim pravilima i drugim propisima kojima se uređuje prevoz putnika,

(2) odredbama i uslovima navedenim u brodskim ispravama i knjigama i potvrđenoj (odobrenoj) tehničkoj dokumentaciji;

4) ako je teret na brodu ukrcan, složen, raspoređen i osiguran u skladu sa:

(1) Tehničkim pravilima i drugim propisima kojima se uređuju uslovi za prevoz tereta,

(2) odredbama i uslovima navedenim u brodskim ispravama, knjigama i odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

5) ako su na brodu obezbeđeni propisani uslovi pružanja medicinske pomoći i ako brod ima i propisano vodi brodsku apoteku.

Ministar propisuje bitne zahteve koji se odnose na pomorsku opremu koji moraju da budu ispunjeni za njeno stavljanje na tržište i/ili upotrebu, uključujući zaštitne mere i izuzeća u slučaju tehničkih inovacija, odnosno zbog ispitivanja ili provere, postupke za ocenu usklađenosti pomorske opreme, sadržinu Deklaracije o usaglašenosti, zahteve koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti, znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti, poverljivost podataka i zaštitnu klauzulu.

Ministar propisuje kategoriju plovidbe brodova.

Vlada propisuje minimalne uslove koje u zavisnosti od kategorije plovidbe, nosivosti, broja članova posade i vrste tereta koju prevoze moraju da ispunjavaju brodovi, njihova oprema i uređaji radi pružanja odgovarajuće medicinske nege članova posade, zahteve u odnosu na lekarsku ordinaciju na brodu i obaveznu sadržinu brodske apoteke, način vršenja kontrole medicinskog i sanitetskog materijala, kao i obrazac i način vođenja upisnika o sadržini brodske apoteke.

Vlada propisuje način postepenog isključivanja iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate i uvođenja u plovidbu tankera sa dvostrukom oplatom ili drugim ekvivalentnim zahtevima za gradnju u skladu sa MARPOL Konvencijom i zabranu prevoza teških oblika ulja tankerima sa jednostrukom oplatom.

Član 18.

Sposobnost broda za plovidbu prema odredbama člana 17. stav 1. ovog zakona, utvrđuje priznata organizacija vršenjem tehničkog nadzora i dokazuje izdavanjem odgovarajućih brodskih isprava i knjiga u skladu sa odredbama Tehničkih pravila za statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova (u daljem tekstu: Tehnička pravila).

Pored zahteva propisanih Tehničkim pravilima, brodovi moraju da ispunjavaju zahteve priznate organizacije za projektovanje, gradnju I održavanje trupa, opreme trupa, mašinskog uređaja, električne opreme i opreme za upravljanje (uključujući i automatizaciju), odnosno pravila za klasifikaciju priznate organizacije.

Ministar propisuje uslove, način rada i vršenja kontrole rada priznatih organizacija, kriterijume koji će se primenjivati prilikom utvrđivanja da li se aktivnosti i rezultati rada priznate organizacije mogu smatrati takvim da predstavljaju opasnost za bezbednost i zagađenje morske sredine, kao i način podnošenja zahteva Evropskoj komisiji za priznavanje organizacija koje nisu priznate od Evropske komisije za obavljanje tehničkog nadzora i statutarnu sertifikaciju brodova.

Ministarstvo vrši kontrolu rada priznatih organizacija svake dve godine.

Ministarstvo vrši kontrolu rada imenovanih tela svake dve godine.

Tehnička pravila naročito sadrže:

1) tehničke zahteve za nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, brodske isprave i knjige koje moraju da imaju brodovi određene vrste, namene, tonaže ili radi zaštite morske sredine I RECIKLIRANJA BRODOVA, način i uslove izdavanja i vođenja, kao i rokove važenja brodskih isprava i knjiga, uslove za produženje važenja brodskih isprava i knjiga, organe nadležne za izdavanje brodskih isprava i knjiga, mogućnost produženja, prestanak važenja, povlačenje brodskih isprava i knjiga, vrstu, učestalost, obim, uslove, način obavljanja i mogućnost odlaganja pregleda, kao i pripremu, uslove i dokumentaciju za vršenje pregleda;

2) zahteve za sertifikaciju materijala i proizvoda, tipsko priznavanje proizvoda i proizvođača, odobrenje uslužnih privrednih društava u oblasti pomorstva i ispitnih institucija, kao i tehničke zahteve za pomorsku opremu;

3) tehničke zahteve za stabilitet, zavarivanje, pregrađivanje, nadvođe, radio opremu, mašine i mašinske uređaje, sredstva za signalizaciju, pomoćna sredstva za navigaciju, protivpožarnu zaštitu, sredstva za spasavanje, rashladne uređaje, uređaje za rukovanje i podizanje tereta, bezbednost i zdravlje na radu, prevoz putnika, prevoz tereta, sprečavanje zagađenja morske sredine, RECIKLIRANJE BRODOVA, upravljanje bezbednošću, sigurnosnu zaštitu, pomorsku opremu pomorskih brodova;

4) tehničke zahteve za baždarenje pomorskih brodova;

5) tehničke zahteve za obavljanje probne vožnje, obim i način vršenja pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje probne vožnje;

6) tehničke zahteve za statutarnu sertifikaciju pomorskih ribarskih brodova;

7) rokove primene i rokove za postepenu prepravku određenih brodova. Ministar utvrđuje Tehnička pravila.

Kao Tehnička pravila mogu se primeniti pravila koja su ekvivalentna tehničkim pravilima priznatih organizacija, sa rokovima za njihovu primenu, pod uslovom da ministarstvo o tome obavesti Evropsku komisiju i dobije odobrenje za primenu tih pravila.

Tehnička pravila iz stava 8. ovog člana objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 19.

Tehnički nadzor broda obuhvata:

1) pregled tehničke dokumentacije na osnovu koje se brod gradi ili prepravlja i tehničke dokumentacije na osnovu koje se izrađuju materijali, mašine, uređaji i oprema koji su namenjeni za gradnju, prepravku i popravku broda i potvrđivanje da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa Tehničkim pravilima;

2) izdavanje tipskog ili pojedinačnog odobrenja za mašine, uređaje i opremu namenjenu za ugradnju u brod;

3) kontrolu izrade materijala, mašina, uređaja i opreme u radionicama proizvođača namenjenih za ugradnju u brod;

4) izdavanje odobrenja proizvođaču i uslužnim privrednim društvima;

5) kontrolu nad gradnjom trupa i ugradnjom brodskih mašina, uređaja i opreme u brodogradilištu;

6) ocenjivanje Sistema upravljanja bezbednošću broda i kompanije;

7) verifikaciju sigurnosne zaštite broda;

8) preglede, ocene i verifikacije postojećih brodova.

Tehnički nadzor su tehnički poslovi koji se vrše u skladu sa međunarodnim konvencijama.

Tehnički nadzor, na osnovu zahteva kompanije ili brodogradilišta za brod u gradnji, obavlja priznata organizacija, a tehnički nadzor pomorske opreme u skladu sa odredbama stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana obavlja imenovano telo.

MINISTARSTVO ODOBRAVA PRVO IZDAVANJE SVEDOČANSTVA O IZUZEĆU.

Ugovorom između ministarstva i priznate organizacije, u skladu sa međunarodno usvojenim normama, utvrđuje se obim, uslovi, prava i obaveze za obavljanje tehničkog nadzora domaćih brodova i izdavanje brodskih isprava i knjiga.

Ministarstvo može zaključiti ugovor iz stava 4. STAVA 5. ovog člana samo sa priznatim organizacijama.

Ministarstvo sarađuje sa priznatim organizacijama sa kojima je zaključilo ugovor iz stava 4. STAVA 5. ovog člana u cilju unapređenja Tehničkih pravila.

UGOVOROM IZ STAVA 5. OVOG ČLANA UTVRĐUJE SE FINANSIJSKA ODGOVORNOST PRIZNATE ORGANIZACIJE U SLUČAJU DA JE PRAVOSNAŽNOM SUDSKOM ILI ARBITRAŽNOM ODLUKOM UTVRĐENA ODGOVORNOST MINISTARSTVA ZA ŠTETU KOJA JE NASTALA USLED POMORSKE NESREĆE, KAO I DA ZA ZAHTEVE ZA NAKNADU ŠTETE OŠTEĆENIH STRANA ZBOG MATERIJALNE ŠTETE, TELESNIH POVREDA ILI ZA SLUČAJ SMRTI, ZA KOJE JE NA SUDU DOKAZANO DA SU PROUZROKOVANI NAMEROM ILI PROPUŠTANJEM ILI KRAJNJOM NEPAŽNJOM PRIZNATE ORGANIZACIJE, NJENIH ZAPOSLENIH, ZASTUPNIKA ILI DRUGIH LICA KOJI RADE U IME PRIZNATE ORGANIZACIJE, MINISTARSTVO IMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE OD PRIZNATE ORGANIZACIJE U VISINI KOJU JE, PREMA PRESUDI SUDA, PRIZNATA ORGANIZACIJA PROUZROKOVALA.

VISINA NAKNADE ZA TELESNU POVREDU ILI ZA SLUČAJ SMRTI IZ STAVA 8. OVOG ČLANA, KOJU MINISTARSTVO IMA PRAVO DA NADOKNADI OD PRIZNATE ORGANIZACIJE ZATO ŠTO JE ODLUKOM SUDA UTVRĐENO DA JE PROUZROKOVANA NAMEROM ILI PROPUŠTANJEM ILI KRAJNJOM NEPAŽNJOM PRIZNATE ORGANIZACIJE, MOŽE SE UGOVOROM OGRANIČITI NA MAKSIMALNI IZNOS PRI ČEMU TAJ IZNOS MORA IZNOSITI NAJMANJE 4 MILIONA EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI.

VISINA NAKNADE ZA MATERIJALNE ŠTETE IZ STAVA 8. OVOG ČLANA, KOJU MINISTARSTVO IMA PRAVO DA NADOKNADI OD PRIZNATE ORGANIZACIJE ZATO ŠTO JE ODLUKOM SUDA UTVRĐENO DA JE PROUZROKOVANA NAMEROM ILI PROPUŠTANJEM ILI GRUBOM NEPAŽNJOM PRIZNATE ORGANIZACIJE, MOŽE SE UGOVOROM OGRANIČITI NA MAKSIMALNI IZNOS PRI ČEMU TAJ IZNOS MORA IZNOSITI NAJMANJE 2 MILIONA EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI.

U UGOVORU IZ STAVA 5. OVOG ČLANA UNOSE SE I ODREDBE DA MINISTARSTVO ILI NEPRISTRASNI ORGAN ILI ORGANIZACIJA KOJU OVLASTI MINISTARSTVO, VRŠI REDOVNU KONTROLU RADA PRIZNATE ORGANIZACIJE SVAKE DVE GODINE U VEZI SA OBAVLJANJEM POSLOVA ZA KOJE JE MINISTARSTVO OVLASTILO PRIZNATU ORGANIZACIJU U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, KAO I ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA VRŠENJE NENAJAVLJENIH I DETALJNIH PREGLEDA BRODOVA, ODREDBE O ZAHTEVIMA MINISTARSTVA DA PRIZNATA ORGANIZACIJA IMA PREDSTAVNIŠTVO U REPUBLICI SRBIJI KOJE IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA ZA KOJE SU NADLEŽNI DOMAĆI SUDOVI, KAO I ODREDBE O OBAVEZNOM IZVEŠTAVANJU O BITNIM PODACIMA O POMORSKOJ FLOTI U KLASI, KAO I O IZMENAMA I POVLAČENJIMA KLASE.

MINISTARSTVO OBAVEŠTAVA EVROPSKU KOMISIJU AKO UTVRDI DA JE PRIZNATA ORGANIZACIJA KOJA JE OVLAŠĆENA DA VRŠI TEHNIČKI NADZOR NAD POMORSKIM BRODOVIMA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, IZDALA SVEDOČANSTVA, ODNOSNO BRODSKE ISPRAVE U VEZI SA STATUTARNOM SERTIFIKACIJOM POMORSKIH BRODOVA, A KOJI NE ISPUNJAVAJU ODGOVARAJUĆE ZAHTEVE MEĐUNARODNIH KONVENCIJA I TEHNIČKIH PRAVILA ILI AKO POSTOJE BILO KAKVI NEDOSTACI NA POMORSKOM BRODU KOME JE IZDATO VAŽEĆE SVEDOČANSTVO O KLASI POMORSKOG BRODA.

MINISTARSTVO OBAVEŠTAVA EVROPSKU KOMISIJU O PODACIMA IZ STAVA 12. OVOG ČLANA U SLUČAJU KAD BROD OZBILJNO UGROŽAVA BEZBEDNOST I ŽIVOTNU SREDINU ILI AKO JE TAKVO POSTUPANJE PRIZNATE ORGANIZACIJE UČINJENO SA NAMEROM.

ČLAN 19A

MINISTARSTVO MOŽE DA PODNESE EVROPSKOJ KOMISIJE PISANI ZAHTEV DA SE ODUZME PRIZNANJE PRIZNATOJ ORGANIZACIJI U KOME NAVODI DETALJNE RAZLOGE ZA PREDLOŽENO ODUZIMANJE PRIZNANJA I PRILAŽE SVA POTREBNA DOKUMENTA KAO DOKAZE NA KOJIMA ZASNIVA SVOJ ZAHTEV KOJE RAZVRSTAVA I OZNAČAVA BROJEVIMA NA ODGOVARAJUĆI NAČIN.

RAZLOZI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOGU DA BUDU:

1) NEISPUNJAVANJE PROPISANIH MERA KOJE SU PROUZROKOVALE OPASNOST ZA BEZBEDNOST I ZAGAĐENJE MORSKE SREDINE;

2) OZBILJNI PROPUSTI U SPROVOĐENJU MERA BEZBEDNOSTI I ZA SPREČAVANJE ZAGAĐENJA MORSKE SREDINE KOJE SU PROUZROKOVALE OPASNOST;

3) NEPLAĆANJE NOVČANIH KAZNI;

4) ANALIZE POMORSKIH NESREĆA U KOJIMA SU UČESTVOVALI BRODOVI KOJE JE KLASIFIKOVALA PRIZNATA ORGANIZACIJA;

5) PONAVLJANJE NEDOSTATAKA, RAZMERE U KOJIMA JE FLOTA U KLASI PRIZNATE ORGANIZACIJE UGROŽENA;

6) NEPREDUZIMANJE PREVENTIVNIH I KOREKTIVNIH MERA I DRUGI SLIČNI RAZLOZI.

POSTUPCI VEZANI ZA ODUZIMANJE PRIZNANJA PRIZNATIM ORGANIZACIJAMA KOJE VRŠE TEHNIČKI NADZOR NAD POMORSKIM BRODOVIMA SMATRAJU SE POVERLJIVIM I POSLOVNOM TAJNOM.

PRILIKOM OBAVLJANJA POSLOVA KOJI SE ODNOSE NA PRIZNATE ORGANIZACIJE MINISTARSTVO NE MOŽE DA OBJAVLJUJU PODATKE KOJIMA RASPOLAŽE ILI DO KOJIH DOĐE RAZMENOM PODATAKA SA DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA, KAO NI PODATKE KOJI SU OBUHVAĆENI POSLOVNOM TAJNOM.

PRIZNATE ORGANIZACIJE ILI DRUGA LICA KOJA DOSTAVE PODATKE DUŽNI SU DA NAVEDU KOJI SE DOKUMENTI SMATRAJU POVERLJIVIM.

Član 40.

Pored upisnog ili privremenog upisnog lista koji služe kao dokaz o identitetu broda, brodovi upisani u domaći upisnik pomorskih brodova, moraju imati i druge propisane isprave i knjige.

Pored isprava i knjiga iz stava 1. ovog člana brodovi upisani u domaći upisnik moraju da imaju isprave i knjige kojima se dokazuje sposobnost broda za plovidbu i ostala svojstva broda.

BRODSKE ISPRAVE I KNJIGE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA MOGU SE IZDAVATI I VODITI I U ELEKTRONSKOM OBLIKU POD USLOVOM I NA NAČIN KOJI JE UREĐEN UGOVOROM IZMEĐU MINISTARSTVA I PRIZNATE ORGANIZACIJE.

Podaci upisani u brodske isprave i knjige ne mogu da se učine nečitkim niti je dozvoljeno da se u njih naknadno unose nove reči, rečenice ili brojevi, kojima bi se menjao sadržaj upisanih podataka.

Pogrešni upisi moraju se precrtati tako da ostanu čitki, a ispravke moraju imati datum, pečat organa, odnosno organizacije i potpis ovlašćenog lica koje ih je unelo. Nepopunjene rubrike i kolone moraju biti precrtane.

Ministar propisuje sadržinu i obrasce brodskih isprava i knjiga, organe i članove posade ovlašćene za vođenje, odnosno unošenje i overavanje podataka koji se unose u brodske isprave i knjige, organe u zemlji i inostranstvu kojima se predaju brodske isprave i knjige radi overe, zamene, zadržavanja ili unošenja podataka, kao i način vođenja evidencije o izdatim brodskim ispravama i knjigama.

Član 59.

Izuzetno, odredbe člana 58. ovog zakona neće se primeniti ako:

1) nije moguće odrediti obavljanje dužnosti u smenama ili rad prema promenjivom rasporedu za mlađe pomorce koji obavljaju poslove na palubi, mašini ili u opštoj službi;

2) nije moguće obezbediti efikasnu obuku mlađih pomoraca u skladu sa propisanim planovima i programima;

2) BI SE EFIKASNIJE VRŠILA OBUKA POMORACA U SKLADU SA UTVRĐENIM PLANOM I PROGRAMOM RADA I AKO JE TO POTREBNO ZBOG POSEBNE VRSTE DUŽNOSTI ILI PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA KOJI ZAHTEVA VRŠENJE DUŽNOSTI NOĆU, A NADLEŽNI ORGANI UTVRDE DA NOĆNI RAD NE ŠTETI NJEGOVOM ZDRAVLJU;

3) je to neophodno zbog bezbednosti plovidbe.

Okolnosti iz stava 1. ovog člana moraju da se evidentiraju, uz navođenje razloga i da se potpišu od strane zapovednika domaćeg broda.

Član 67.

Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca na domaćim brodovima i brodovima strane državne pripadnosti vrši organizacija nadležna za poslove zapošljavanja Republike Srbije, kao i pravna lica za zapošljavanje kojima je izdato odobrenje za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca (u daljem tekstu: posrednik).

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje ministarstvo uz prethodno mišljenje komisije za razmatranje zahteva pravnih lica za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

ODOBRENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE SE NA PERIOD OD PET GODINA I KONAČNO JE U UPRAVNOM POSTUPKU.

Komisiju iz stava 2. ovog člana obrazuje ministar, a sastoji se od dva predstavnika ministarstva, jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja i po jednog predstavnika udruženja pomorskih brodara i sindikata pomoraca, ako su ta udruženja osnovana.

Članovi komisije ne mogu da imaju poslovni interes u vezi sa obavljanjem poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

Radom komisije rukovodi predstavnik ministarstva.

Pored poslova iz stava 2. ovog člana, komisija razmatra prigovore pomoraca i druge prigovore u vezi sa obavljanjem poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, i daje stručna mišljenja u vezi sa posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca na zahtev ministarstva ili ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, sindikata pomoraca ili brodara, odnosno poslodavaca u pomorstvu.

Prilikom obavljanja poslova iz sta va 6. STAVA 7. ovog člana, u radu komisije po potrebi učestvuje i predstavnik posrednika.

ČLAN 67J

NA POSTUPAK IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA I POSTUPAK IZDAVANJA JAVNIH ISPRAVA I VOĐENJA EVIDENCIJA PROPISANIH OVIM ZAKONOM PRIMENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJI UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK.

Član 69a

Poslodavac je dužan da zaključi polisu osiguranja ili drugo finansijsko jemstvo u cilju pokrića potraživanja za slučaj smrti ili povrede na radu pomoraca.

PRILIKOM ZAKLJUČENJA I IZVRŠENJA UGOVORA O OSIGURANJU NE MOŽE DA SE VRŠI PRITISAK NA POMORCA DA PRIHVATI ISPLATU MANJU OD UGOVORENOG IZNOSA.

Osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava sledeće uslove:

1) osigurani iznos utvrđen polisom osiguranja ili drugim finansijskim jemstvom mora da bude isplaćen u potpunosti i bez odlaganja;

2) na polisi osiguranja ili drugoj odgovarajućoj ispravi mora da bude naznačen period njenog važenja;

3) ako je osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo raskinuto pomorac o tome mora da bude prethodno obavešten, kao i da bude obavešten ako osiguranje neće biti produženo (obnovljeno);

4) osiguranje ili drugo finansijsko jemstvo mora da obezbedi plaćanje svih potraživanja tokom trajanja osiguranja ili drugog finansijskog jemstva;

5) KADA JE ZBOG DUGOTRAJNOG INVALIDITETA POMORCA OTEŽANA PROCENA CELOKUPNE NAKNADE NA KOJU POMORAC IMA PRAVO, POMORCU SE VRŠI PRIVREMENA ISPLATA KAKO BI SE IZBEGLE NEPOTREBNE TEŠKOĆE;

6) DA ZAHTEV ZA UGOVORENU NAKNADU PODNESE LIČNO POMORAC, ZAKONSKI NASLEDNIK, PREDSTAVNIK POMORCA ILI IMENOVANI KORISNIK;

7) DA SE ISPLATAMA POMORCA NE DOVODE U PITANJE DRUGA ZAKONSKA PRAVA PRI ČEMU POSLODAVAC MOŽE ISPLATE PREBITI SA SVIM NAKNADAMA ŠTETE KOJE PROIZILAZE IZ BILO KOG DRUGOG ZAHTEVA KOJE POMORAC IMA PREMA POSLODAVCU AKO PROIZILAZE IZ ISTE SITUACIJE.

Poslodavac je dužan da obezbedi da polisa osiguranja ili isprava o drugom finansijskom jemstvu u svakom trenutku bude dostupna na brodu.

Ako je pokriće potraživanja iz stava 1. ovog člana obezbeđeno od strane više osiguravača, svaka pojedinačna polisa se mora nalaziti na brodu.

Polisa osiguranja ili isprava o drugom finansijskom jemstvu mora da sadrži sledeće:

1) ime broda;

2) luka upisa;

3) pozivni znak broda;

4) IMO broj broda;

5) poslovno ime i sedište osiguravača ili pružaoca drugog finansijskog jemstva;

6) ime brodara;

7) rok važenja;

8) PODATKE O LICU ZA KONTAKT NADLEŽNOG ZA POSTUPANJE PO UGOVORNIM ZAHTEVIMA POMORCA (IME I PREZIME LICA ZA KONTAKT, NAZIV I ADRESA OSIGURAVAČA ILI PRUŽAOCA DRUGOG FINANSIJSKOG JEMSTVA, BROJ TELEFONA, FAKSA, E - MAIL, INTERNET STRANICA OSIGURAVAČA ILI PRUŽAOCA DRUGOG FINANSIJSKOG JEMSTVA);

9) POTVRDU IZDAVAOCA POLISE ILI DRUGOG FINANSIJSKOG JEMSTVA DA JEMSTVO ISPUNJAVA PROPISANE STANDARDNE ZAHTEVE.

POLISA OSIGURANJA ILI DRUGO FINANSIJSKO JEMSTVO VAŽI DO ROKA NA KOJI JE IZDATO, OSIM AKO IZDAVALAC POLISE OSIGURANJA ILI DRUGOG FINANSIJSKOG JEMSTVA NAJMANJE 30 DANA PRE PRESTANKA NJENOG VAŽENJA NE OBAVESTI MINISTARSTVO O KRAĆEM ROKU VAŽENJA.

Član 84v

Identifikaciona karta pomorca izdaje se na propisanom obrascu. Obrazac identifikacione karte pomorca sadrži prostor za upis sledećih podataka:

1) naziv organa nadležnog za izdavanje identifikacione karte pomoraca, uključujući ISO oznaku Republike Srbije;

2) broj telefona, elektronsku poštu (e-mail) i internet adresu službene internet stranice organa nadležnog za izdavanje identifikacione karte pomoraca;

3) datum izdavanja identifikacione karte pomorca sa rokom važenja;

4) digitalnu fotografiju pomorca, kao i sledeće lične podatke o pomorcu:

(1) ime i prezime pomorca;

(2) pol;

(3) dan, mesec i godina rođenja;

(4) mesto, opština i država rođenja;

(5) državljanstvo;

(6) podatke o ličnom opisu pomorca koje mogu da pomognu u identifikaciji lica;

(7) elektronski potpis;

(8) jedinstveni matični broj građana;

(9) biometrijski podatak zasnovan na otisku prsta, koji se štampa u obliku bar koda koji odgovara propisanom standardu usvojenom od strane Međunarodne organizacije rada;

5) prostor za potrebe automatskog očitavanja podataka u skladu sa odgovarajućim ICAO specifikacijama;

6) vrsta dokumenta;

7) jedinstveni broj identifikacione karte pomorca;

8) službeni pečat organa nadležnog za izdavanje identifikacione karte pomoraca.

Obrazac identifikacione karte pomorca obavezno sadrži naznačenje da se radi o ispravi koja se izdaje u skladu sa Konvencijom o identifikacionoj karti pomoraca br. 185 Međunarodne organizacije rada, kao i da se radi o ispravi koja se razlikuje od pasoša.

Pomorac kome je izdata identifikaciona karta pomorca ima pravo da kod Lučke kapetanije Beograd izvrši uvid u podatke za automatsko očitavanje podataka koje sadrži njegova identifikaciona karta pomorca.

Obrazac lične karte štampa se na srpskom jeziku, ćiriličkim LATINIČKIM pismom i na engleskom jeziku.

Obrazac identifikacione karte pomorca izrađuje se u skladu sa standardima propisanim u Konvenciji o identifikacionoj karti pomoraca br. 185, kao i smernicama usvojenim od strane Međunarodne organizacije rada.

ČLAN 89A

POLISA OSIGURANJA ILI ISPRAVA O DRUGOM FINANSIJSKOM JEMSTVU IZ ČLANA 89. STAV 7. OVOG ZAKONA MORA DA SADRŽI SLEDEĆE PODATKE:

1) IME BRODA;

2) LUKU UPISA BRODA;

3) POZIVNI ZNAK BRODA;

4) IMO BROJ BRODA;

5) POSLOVNO IME I SEDIŠTE OSIGURAVAČA ILI PRUŽAOCA FINANSIJSKOG JEMSTVA;

6) PODATKE O LICIMA ZA KONTAKT KOJA SU NADLEŽNA ZA POSTUPANJE SA ZAHTEVIMA POMORCA ZA POMOĆ (IME I PREZIME LICA ZA KONTAKT, NAZIV I ADRESA OSIGURAVAČA ILI PRUŽAOCA DRUGOG FINANSIJSKOG JEMSTVA, BROJ TELEFONA, FAKSA, E - MAIL, INTERNET STRANICA OSIGURAVAČA ILI PRUŽAOCA DRUGOG FINANSIJSKOG JEMSTVA);

7) IME BRODARA, ODNOSNO BRODARSKE KOMPANIJE;

8) ROK VAŽENJA;

9) POTVRDU IZDAVAOCA POLISE ILI DRUGOG FINANSIJSKOG JEMSTVA DA JEMSTVO ISPUNJAVA PROPISANE ZAHTEVE.

SREDSTVA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ OSIGURANJA ILI FINANSIJSKOG JEMSTVA MORAJU DA BUDU DOVOLJNA ZA POKRIVANJE TROŠKOVA ZA NEISPLAĆENE ZARADE I OSTALE PREUZETE OBAVEZE KOJE POSLODAVAC MORA DA ISPLATI POMORCU U SKLADU SA UGOVOROM O RADU POMORCA I OVIM ZAKONOM, ZA NAJMANJE ČETIRI MESECA NEISPLAĆENIH ZARADA I ČETIRI MESECA SVIH NEOSTVARENIH PRAVA, NEOPHODNIH TROŠKOVA POMORCA KOJI UKLJUČUJU I TROŠKOVE REPATRIJACIJE, KAO I OSNOVNIH POTREBA POMORCA KOJI UKLJUČUJU HRANU, ODEĆU AKO JE POTREBNO, SMEŠTAJ, ZALIHE PITKE VODE, GORIVA POTREBNOG ZA PREŽIVLJAVANJE NA BRODU, POTREBNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I DRUGE NEOPHODNE TROŠKOVE DO POVRATKA POMORCA KUĆI.

SREDSTVA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ OSIGURANJA ILI FINANSIJSKOG JEMSTVA MORAJU DA BUDU DOVOLJNA I ZA POKRIVANJE TROŠKOVA U SLUČAJU NAPUŠTANJA POMORCA OD STRANE BRODARA, ODNOSNO POMORSKE KOMPANIJE.

POMORAC SE SMATRA NAPUŠTENIM U SLUČAJU KADA BRODAR, ODNOSNO BRODSKA KOMPANIJA KRŠI ODREDBE UGOVORA O RADU POMORCA, AKO NE POKRIJE TROŠKOVE REPATRIJACIJE, NE PRUŽI POMORCIMA NEOPHODNU POMOĆ KOJA UKLJUČUJE ODGOVARAJUĆU HRANU, SMEŠTAJ, ZALIHE PITKE VODE, GORIVA ZA PREŽIVLJAVANJE NA BRODU I POTREBNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ILI NA DRUGI NAČIN JEDNOSTRANO PREKINE DA ISPUNJAVA SVOJE OBAVEZE PREMA POMORCU, UKLJUČUJUĆI I NEISPLAĆIVANJE UGOVORENE ZARADE NAJMANJE DVA MESECA.

ISPLATA POTRAŽIVANJA POMORACA ODOBRAVA SE ODMAH NA ZAHTEV POMORCA ILI NJEGOVOG IMENOVANOG PREDSTAVNIKA SA POTREBNIM OBAVEŠTENJIMA O PRAVU NA POMOĆ.

AKO JE POKRIĆE POTRAŽIVANJA IZ POLISE OSIGURANJA ILI DRUGOG FINANSIJSKOG JEMSTVA OBEZBEĐENO OD STRANE VIŠE OSIGURAVAČA ILI PRUŽAOCA FINANSIJSKOG JEMSTVA, SVAKA POJEDINAČNA ISPRAVA MORA SE NALAZITI NA BRODU.

Član 90.

Troškove povratnog putovanja člana posade broda snosi brodar.

Brodar ima pravo regresa za naplatu svih troškova povratnog putovanja od člana posade broda koji se bez dozvole iskrcao sa broda i time svojom krivicom doveo do prestanka radnog odnosa, ili koji se iskrcao sa broda zbog povrede ili oboljenja koje je sebi prouzrokovao namerno ili usled grube nepažnje.

Troškovi povratnog putovanja člana posade broda obuhvataju troškove za stan, hranu, prevoz PO PRAVILU AVIONOM, PREVOZ LIČNIH STVARI, zaradu, dodatke na zaradu od momenta kada je član posade broda iskrcan sa broda do njegovog povratka u mesto njegovog prebivališta, kao i neophodne troškove lečenja dok član posade broda ne bude zdravstveno sposoban za povratno putovanje.

Brodar je dužan da obezbedi da članovi posade na domaćim brodovima imaju dostupne odgovarajuće odredbe važećih propisa koji se odnose na prava člana posade vezano za povratno putovanje i to na radnom jeziku broda i na engleskom jeziku.

7. RECIKLAŽA POMORSKIH BRODOVA

Član 163A

NA NOVOM BRODU ZA KOJI JE UGOVOR O GRADNJI POTPISAN 31. DECEMBRA 2018. GODINE I KASNIJE, ILI KOJI NEMA UGOVOR O GRADNJI, A KOBILICA JE POSTAVLJENA I U SLIČNOJ JE FAZI GRADNJE POSLE 31. DECEMBRA 2018. GODINE ILI KOJI SE ISPORUČUJE POSLE 31. DECEMBRA 2021. GODINE NE MOGU DA SE UGRAĐUJU OPASNI MATERIJALI KOJI SU ZABRANJENI ILI ČIJA JE UPOTREBA OGRANIČENA U SKLADU SA TEHNIČKIM PRAVILIMA.

BROD IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MORA DA IMA POPIS OPASNIH MATERIJALA U KOJEM SE NAVODE OPASNI MATERIJALI KOJI SU SASTAVNI DEO STRUKTURE BRODA ILI NJEGOVE OPREME, KAO I MESTO GDE SE NALAZE NA BRODU I PRIBLIŽNE KOLIČINE TIH MATERIJALA.

POPIS OPASNIH MATERIJALA JE SPECIFIČAN ZA SVAKI BROD I MORA DA OBEZBEDI DOKAZE DA JE SAČINJEN U SKLADU SA ODGOVARAJUĆIM SMERNICAMA IMO-A, KAO I DA SE POŠTUJU ZABRANE ILI OGRANIČENJA UPOTREBE OPASNIH MATERIJALA NA BRODU KOJE PROVERAVA PRIZNATA ORGANIZACIJA.

ČLAN 163B

POSTOJEĆI POMORSKI BROD ČIJI JE VEK TRAJANJA ISTEKAO RECIKLIRA SE RADI BEZBEDNOSTI, ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I SPREČAVANJA ZAGAĐENJA MORSKE SREDINE U POSTROJENJIMA ZA RECIKLIRANJE BRODOVA, KOJI ISPUNJAVAJU PROPISANE ZAHTEVE, KOJE OVLASTI NADLEŽNI ORGAN ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOJI SU UVRŠTENI U EVROPSKI POPIS POSTROJENJA ZA RECIKLAŽU BRODOVA.

RECIKLAŽI POMORSKIH BRODOVA NE PODLEŽU RATNI BRODOVI, JAVNI BRODOVI I BRODOVI BRUTO TONAŽE MANJE OD 500 BT.

ČLAN 163V

VLASNIK BRODA KOJI JE NAMENJEN ZA RECIKLAŽU MORA DA OBEZBEDI DA SE TAJ BROD RECIKLIRA SAMO U OVLAŠĆENIM POSTROJENJIMA ZA RECIKLIRANJE BRODOVA KOJA ISPUNJAVAJU PROPISANE ZAHTEVE, KOJA SU UKLJUČENA U EVROPSKU LISTU POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODA, DA IMA SVEDOČANSTVO O SPREMNOSTI BRODA ZA RECIKLIRANJE IZDATO OD PRIZNATE ORGANIZACIJE PRE RECIKLIRANJA BRODA I NAKON PRIJEMA PLANA RECIKLIRANJA BRODA.

VLASNIK BRODA JE DUŽAN DA PRILIKOM PRIPREME BRODA ZA RECIKLAŽU OPERATERU POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODA DOSTAVI PODATKE ZA BROD KOJI SU NEOPHODNI ZA IZRADU PLANA RECIKLIRANJA BRODA I DA DOSTAVI PISMENO OBAVEŠTENJE MINISTARSTVU I PRIZNATOJ ORGANIZACIJI O NAMERI RECIKLIRANJA BRODA KOJE SADRŽI POPIS OPASNIH MATERIJALA I SVE DRUGE NEOPHODNE PODATKE O BRODU KOJI JE NAMENJEN ZA RECIKLAŽU.

VLASNIK BRODA JE DUŽAN DA OBEZBEDI DA TANKERI NAMENJENI ZA RECIKLAŽU BRODA STIGNU U POSTROJENJE ZA RECIKLAŽU BRODOVA SA PRIPREMLJENIM TERETNIM TANKOVIMA I PUMPNIM STANICAMA U STANJU KOJE OMOGUĆAVA BEZBEDNO IZVOĐENJE LAKOZAPALJIVIH RADOVA NA BRODU.

NAČIN PRIPREME BRODA ZA RECIKLAŽU BRODA UTVRĐUJE SE TEHNIČKIM PRAVILIMA.

ČLAN 163G

PRILIKOM VRŠENJA OSNOVNOG PREGLEDA NOVOG BRODA IZMEĐU OSTALOG PROVERAVA SE DA LI BROD ISUPUNJAVA ZAHTEVE KOJI SE ODNOSE NA POPIS OPASNIH MATERIJALA U SKLADU SA TEHNIČKIM PRAVILIMA.

PRILIKOM VRŠENJA REDOVNOG PREGLEDA POSTOJEĆEG BRODA IZMEĐU OSTALOG PROVERAVA SE DA LI BROD ISPUNJAVA ZAHTEVE KOJI SE ODNOSE NA POPIS OPASNIH MATERIJALA U SKLADU SA TEHNIČKIM PRAVILIMA.

PRILIKOM VRŠENJA VANREDNOG PREGLEDA POSTOJEĆEG BRODA IZMEĐU OSTALOG PROVERAVA SE DA LI BROD POSLE PRETRPLJENE HAVARIJE ILI UTVRĐENOG NEDOSTATKA NAKON POPRAVKE ILI OBNOVE KONSTRUKCIJE, OPREME, UREĐAJA I MATERIJALA NA NAČIN DA OBEZBEDI DA BROD ISPUNJAVA ZAHTEVE KOJI SE ODNOSE NA POPIS OPASNIH MATERIJALA U SKLADU SA TEHNIČKIM PRAVILIMA.

KADA SE BROD POVLAČI IZ UPOTREBE I PRE POČETKA RECIKLIRANJA BRODA PRIZNATA ORGANIZACIJA VRŠI ZAVRŠNI PREGLED BRODA KOJIM PROVERAVA DA LI JE POPIS OPASNIH MATERIJALA SAČINJEN U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I TEHNIČKIM PRAVILIMA, DA LI PLAN ZA RECIKLIRANJE BRODA SADRŽI INFORMACIJE IZ ČLANA 163A OVOG ZAKONA I DA LI JE POSTROJENJE ZA RECIKLAŽU BRODA UVRŠTENO U EVROPSKI POPIS POSTROJENJA ZA RECIKLAŽU BRODOVA.

VRSTE PREGLEDA BRODOVA U SVRHU RECIKLIRANJA, KAO I ROKOVI ZA NJIHOVO VRŠENJE PROPISUJU SE TEHNIČKIM PRAVILIMA.

ČLAN 163D

BROD IZ ČLANA 163B STAV 1. OVOG ZAKONA MORA DA IMA SVEDOČANSTVO O POPISU OPASNIH MATERIJALA KOJE SE DOPUNJUJE POPISOM OPASNIH MATERIJALA, KOJE IZDAJE PRIZNATA ORGANIZACIJA POSLE IZVRŠENOG OSNOVNOG I VANREDNOG PREGLEDA BRODA NA PERIOD OD NAJVIŠE PET GODINA.

U SLUČAJU DA SE POČETNI I ZAVRŠNI PREGLED BRODA OD STRANE PRIZNATE ORGANIZACIJE VRŠE U ISTO VREME, BROD NE MORA DA IMA SVEDOČANSTVO IZ STAV 1. OVOG ČLANA, A PRIZNATA ORGANIZACIJA IZDAJE SAMO SVEDOČANSTVO O SPREMNOSTI BRODA ZA RECIKLIRANJE.

AKO JE PRIZNATA ORGANIZACIJA IZDALA SVEDOČANSTVO NA PERIOD KRAĆI OD PET GODINA, ONA MOŽE DA PRODUŽI VAŽNOST ISTOG ZA DODATNI PERIOD KOJI NE PRELAZI PET GODINA.

SVEDOČANSTVO PRESTAJE DA VAŽI PRE ISTEKA ROKA NA KOJI JE IZDATO AKO:

1) STANJE BRODA NE ODGOVARA PODACIMA U SVEDOČANSTVU;

2) POPIS OPASNIH MATERIJALA NIJE UREDNO AŽURIRAN U DELU KOJI SE ODNOSI NA PROMENE U KONSTRUKCIJI I OPREMI BRODA;

3) PONOVNI PREGLED NIJE ZAVRŠEN U PROPISANIM ROKOVIMA.

ČLAN 163Đ

POMORSKI BROD KOJI SE RECIKLIRA MORA DA IMA SVEDOČANSTVO O SPREMNOSTI BRODA ZA RECIKLIRANJE KOJE SE DOPUNJAVA SA POPISOM OPASNIH MATERIJALA I PLANOM RECIKLIRANJA BRODA, KOJE IZDAJE PRIZNATA ORGANIZACIJA NAKON IZVRŠENOG ZAVRŠNOG PREGLEDA BRODA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I TEHNIČKIM PRAVILIMA.

SVEDOČANSTVO IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZDAJE SE NA PERIOD OD NAJVIŠE TRI MESECA I MOŽE SE IZUZETNO PRODUŽITI ZA TAČNO ODREĐENO PUTOVANJE U POSTROJENJE ZA RECIKLIRANJE BRODOVA. SVEDOČANSTVO ĆE PRESTATI DA VAŽI PRE ROKA NA KOJI JE IZDATO AKO STANJE BRODA BITNO NE ODGOVARA PODACIMA IZ SVEDOČANSTVA O POPISU.

IZDAVANJE, OVERA, ROK VAŽENJA SVEDOČANSTVA U SVRHU RECIKLAŽE BRODA PROPISUJE SE TEHNIČKIM PRAVILIMA.

ČLAN 163E

PRIZNATA ORGANIZACIJA ĆE NA ZAHTEV NADLEŽNOG ORGANA DRŽAVE U KOJOJ JE SMEŠTENO POSTROJENJE ZA RECIKLIRANJE BRODOVA DOSTAVITI POTREBNE PODATKE KOJE JE DOBILA OD VLASNIKA BRODA, KAO I PODATKE O:

1) DATUMU UPISA BRODA U DOMAĆI UPISNIK;

2) IDENTIFIKACIONOM BROJU BRODA (IMO BROJ);

3) BROJU OPLATE NA NOVOIZGRAĐENOM BRODU;

4) IMENU I VRSTI BRODA;

5) LUCI UPISA BRODA;

6) IMENU I ADRESU VLASNIKA BRODA;

7) IMO JEDINSTVENOM BROJU KOMPANIJE I VLASNIKA POMORSKOG BRODA;

8) IMENU I ADRESI BRODARA;

9) IMENU PRIZNATE ORGANIZACIJE KOJA JE KLASIFIKOVALA BROD;

10) TEHNIČKIM PODACIMA O BRODU (UKUPNA DUŽINA, ŠIRINA, VISINA, LDT, BRUTO I NETO TONAŽA, KAO I VRSTA I BROJ OBRTAJA MOTORA).

BROD KOJI DOLAZI U LUKE DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE DUŽAN JE DA NA ZAHTEV NADLEŽNIH ORGANA TE DRŽAVE DOSTAVI KOPIJE SVEDOČANSTVA O POPISU OPASNIH MATERIJALA ILI SVEDOČANSTVA O SPREMNOSTI BRODA ZA RECIKLIRANJE.

ČLAN 163Ž

PRE POČETKA RECIKLIRANJA BRODA OPERATER POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODA JE DUŽAN DA SAČINI PLAN RECIKLIRANJA BRODA KOJI OBUHVATA SVA PITANJA KOJA SU SPECIFIČNA ZA BROD KOJA NISU OBUHVAĆENA PLANOM POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODA ILI KOJI ZAHTEVAJU POSEBNE POSTUPKE.

OPERATER IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE DUŽAN DA DOSTAVI PLAN ZA RECIKLIRANJE BRODA, NAKON NJEGOVOG ODOBRENJA, VLASNIKU BRODA, MINISTARSTVU I PRIZNATOJ ORGANIZACIJI, DA OBAVESTI MINISTARSTVO I PRIZNATU ORGANIZACIJU DA JE SPREMAN ZA POČETAK RECIKLIRANJA BRODA, DOSTAVI POTVRDU O IZVRŠENOJ RECIKLAŽI PRIZNATOJ ORGANIZACIJI KOJA JE IZDALA SVEDOČANSTVO O SPREMNOSTI BRODA ZA RECIKLIRANJE, KOJA UKLJUČUJE I PODATKE O INCIDENTIMA I NESREĆAMA SA ŠTETNIM DELOVANJEM NA ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU AKO JE ŠTETNOG DELOVANJA BILO.

PRIPREMA PLANA RECIKLIRANJA BRODA PROPISUJE SE TEHNIČKIM PRAVILIMA.

ČLAN 163Z

MINISTARSTVO DOSTAVLJA NA SVAKE TRI GODINE ELEKTRONSKIM PUTEM, A NAJKASNIJE DEVET MESECI NAKON ISTEKA TROGODIŠNJEG PERIODA IZVEŠTAVANJA, EVROPSKOJ KOMISIJI IZVEŠTAJ KOJI SADRŽI:

1) SPISAK BRODOVA KOJI VIJU ZASTAVU REPUBLIKE SRBIJE ZA KOJE JE IZDATO SVEDOČANSTVO O SPREMNOSTI BRODA ZA RECIKLIRANJE, KAO I IME KOMPANIJE ZA RECIKLIRANJE BRODA I LOKACIJA POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODA KAKO JE NAVEDENO U SVEDOČANSTVU O SPREMNOSTI BRODA ZA RECIKLIRANJE;

2) SPISAK BRODOVA KOJI VIJU ZASTAVU REPUBLIKE SRBIJE ZA KOJE JE PRIMLJEN IZVEŠTAJ O ZAVRŠETKU RECIKLIRANJA;

3) INFORMACIJE U VEZI SA NEZAKONITOM RECIKLIRANJU BRODOVA, KAZNAMA I PRATEĆIM AKTIVNOSTIMA KOJE SU PREDUZELI NADLEŽNI ORGANI REPUBLIKE SRBIJE.

PRVI ELEKTRONSKI IZVEŠTAJ OBUHVATA PERIOD OD DANA PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI DO KRAJA PRVOG REDOVNOG TROGODIŠNJEG IZVEŠTAJNOG PERIODA.

MINISTARSTVO ĆE SARAĐIVATI SA NADLEŽNIM ORGANIMA DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE, KAO I NADLEŽNIM ORGANIMA TREĆIH ZEMALJA KOJI SU ODGOVORNI ZA POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODOVA, KAKO BI SE SPREČILO KRŠENJE ODREDABA O RECIKLIRANJU BRODA.

MINISTARSTVO ODREĐUJE LICA ODGOVORNA ZA SARADNJU IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

MINISTARSTVO ĆE ODREDITI JEDNO ILI VIŠE LICA ZA KONTAKT ODGOVORNIH ZA INFORMISANJE ILI SAVETOVANJE FIZIČKIH ILI PRAVNIH LICA KOJA SE BAVE PITANJIMA RECIKLIRANJA BRODOVA.

ODREDBE ČL. 163A-163Ž OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE I NA RECIKLIRANJE BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE.

ČLAN 178A

INSPEKTOR PRIZNATE ORGANIZACIJE IZ ČLANA 178. STAV 3. OVOG ZAKONA U VRŠENJU NADZORA NAD RADNIM I ŽIVOTNIM USLOVIMA POMORACA NA POMORSKOM BRODU IMA PRAVO DA ZADRŽI POMORSKI BROD RADI OTKLANJANJA NEDOSTATAKA KOJE UTVRDI, A KOJI SE ODNOSE NA USLOVE ŽIVOTA I RADA POMORACA, KAO I DA VRŠI NADZOR NA ZAHTEV DRŽAVE LUKE.

MINISTARSTVO USPOSTAVLJA SISTEM KOJIM SE OBEZBEĐUJE EFIKASNO VRŠENJE POSLOVA INSPEKTORA PRIZNATE ORGANIZACIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ŠTO OBUHVATA I PRUŽANJE INFORMACIJA O SVIM DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM PROPISIMA KOJI SE PRIMENJUJU.

MINISTAR PROPISUJE CILJEVE I SMERNICE ZA RAD INSPEKTORA PRIZNATIH ORGANIZACIJA, KOJI VRŠE NADZOR NAD RADNIM I ŽIVOTNIM USLOVIMA POMORACA NA POMORSKOM BRODU, KAO I POSTUPKE KOJIM SE TI CILJEVI I STANDARDI POSTIŽU.

NA PITANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA KOJE VRŠI INSPEKTOR PRIZNATE ORGANIZACIJE SA KOJOM JE MINISTARSTVO ZAKLJUČILO UGOVOR U SKLADU SA ODREDBAMA MLC KONVENCIJE KOJA NISU UREĐENA OVIM ZAKONOM, SHODNO SE PRIMENJUJE ZAKON KOJIM SE UREĐUJE INSPEKCIJSKI NADZOR.

Član 195.

Novčanom kaznom od 150.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za privredni prestup kompanija ili drugo pravno lice:

1) ako ne primenjuju i održavaju Sistem upravljanja bezbednošću (član 11. stav 1);

2) ako ne podnese na odobrenje tehničku dokumentaciju na osnovu koje se brod gradi ili prepravlja (član 19. tačka 1);

3) ako bez prethodne saglasnosti priznate organizacije obavlja bilo kakve promene, odnosno popravke konstrukcije broda, mašinskog uređaja, opreme i drugih delova nakon završetka nadzora nad gradnjom ili prepravkom ili bilo kojeg pregleda broda (član 26);

4) AKO RECIKLIRA BROD U POSTROJENJU ZA RECIKLIRANJE BRODOVA KOJE NIJE OVLAŠĆENO, NE ISPUNJAVA PROPISANE ZAHTEVE I KOJE NIJE UKLJUČENO U EVROPSKU LISTU POSTROJENJA ZA RECIKLIRANJE BRODA I KOJE NEMA SVEDOČANSTVO O SPREMNOSTI BRODA ZA RECIKLIRANJE (ČLAN 163V STAV 1).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup I odgovorno lice u pravnom licu ili drugo pravno lice novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara.

Član 196.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj, privredno društvo ili drugo pravno lice:

1) ako ne odredi lice ili lica na obali zadužena za kontrolu svih aspekata bezbedne plovidbe (član 11. stav 2);

2) ako na putnički brod ukrca veći broj putnika od određenog broja (član 28. stav 1);

3) ako ukrca i rasporedi teret na brodu protivno odredbi člana 29. ovog zakona;

4) ako ne podnese zahtev za baždarenje domaćeg broda koji se gradi u domaćem ili stranom brodogradilištu čim na brodu budu ugrađeni oplata, palube i pregrade (član 32. stav 2);

5) ako ne podnese zahtev za ponovno baždarenje domaćeg broda ako su posle baždarenja broda nastale promene zbog kojih se brodu menja njegova tonaža (član 33. tačka 1);

6) ako stavi u plovidbu ili drži u plovidbi brod, odnosno drugo plovilo bez bilo koje od propisanih brodskih isprava i knjiga ili se brodske isprave ili knjige vode protivno odredbama ovog zakona (član 34);

7) ako započne gradnju čamca i jahte bez prijave gradnje, odnosno odobrenja (član 43. stav 1. i stav 3. tačka 1);

8) ako na brodu, odnosno drugom plovilu nema ukrcan propisani najmanji broj članova posade sa propisanim zvanjima i ovlašćenjima o osposobljenosti (član 72. stav 1);

9) ako od člana posade broda u obliku avansa na početku zaposlenja ili iz zarade koju je dužan isplatiti naplati troškove povratnog putovanja (član 89. stav 3);

10) ako ne obezbedi svim članovima posade dostupnost odgovarajućih odredaba važećih propisa vezano za povratno putovanje (član 90. stav 4);

11) ne obavesti priznatu organizaciju radi pokretanja postupka utvrđivanja potrebe vršenja odgovarajućeg pregleda, ako je na brodu otkriven nedostatak ili se dogodi nesreća (član 101);

12) ako ne utvrdi sigurnosni sistem i ne obezbedi lice i sredstva potrebna za njegovu efikasnu primenu (član 166. tačka 1);

13) ne imenuje lice odgovorno za sigurnost u kompaniji i odgovornog oficira za sigurnost na brodu (član 166. tačka 2);

14) ne obezbedi obuku i uvežbavanje članova posade i lica odgovornih za sigurnost (član 166. tačka 3);

15) AKO BROD NEMA SVEDOČANSTVO O POPISU OPASNIH MATERIJALA (ČLAN 163D);

16) AKO BROD KOJI SE RECIKLIRA NEMA SVEDOČANSTVO O SPREMNOSTI ZA RECIKLIRANJE (ČLAN 163Đ STAV 1).

Za prekršaj iz stava 1. tač. 2), 3), 6) i 8) ovog člana kazniće se i odgovorno lice zapovednik broda ili lice koje ga zamenjuje, novčanom kaznom od 30.000,00 do 150.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 7) ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 dinara.

Član 206.

Ministarstvo nadležno za poslove koji se odnose na tehničke propise, na predlog ministarstva vrši prijavljivanje Evropskoj komisiji imenovanih tela, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obaveštavanje o tehničkim propisima i postupcima ocenjivanja usaglašenosti.

Ministarstvo će obavestiti Evropsku komisiju o ugovorima koji su zaključeni sa priznatim organizacijama u skladu sa članom 19. stav 4. ovog zakona.

MINISTARSTVO ĆE OBAVESTITI EVROPSKU KOMISIJU O ODREĐENIM LICIMA ZA KONTAKT KOJA SU ODGOVORNA ZA INFORMISANJE ILI SAVETOVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA KOJA SE ODNOSE NA RECIKLIRANJE BRODOVA, KAO I O SVIM PROMENAMA TIH PODATAKA.

Član 210.

Odredba člana 74. sta v 5. STAV 4. ovog zakona primenjivaće se od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo Evropske unije a do tada će se priznavanje ovlašćenja o osposobljenosti, odnosno posebnoj osposobljenosti članova posade brodova izdatih od strane države koja nije članica Evropske unije vršiti na osnovu bilateralne obaveze koja se zaključuje sa tom državom.

Odredba člana 134, člana 170. st. 3. i 4. i člana 171. stav 2. ovog zakona primenjivaće se od dana prijema Republike Srbije u punopravno članstvo Evropske unije.

ČLAN 22.

PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA SU DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA STEKLA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA, DUŽNA SU DA U ROKU OD 60 DANA OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA PRIBAVE NOVA ODOBRENJA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

ČLAN 23.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE", OSIM ODREDBE ČLANA 19A OVOG ZAKONA KOJA ĆE SE PRIMENJIVATI OD DANA PRIJEMA REPUBLIKE SRBIJE U PUNOPRAVNO ČLANSTVO EVROPSKE UNIJE.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Rešenja u Predlogu zakonu o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi (u daljem tekstu: Predlog zakona) imaće uticaj na buduće vlasnike pomorskih brodova čiji je vek trajanja istekao. Uvođenje ove obaveze vlasnicima pomorskih brodova čiji je vek trajanja istekao omogućiće se veća bezbednost i zaštita zdravlja ljudi i sprečavanje zagađenja morske sredine. Trenutno u upisnicima pomorskih brodova Republike Srbije nema upisan ni jedan pomorski brod.

Predlog zakona će uticati i na privredna društva, odnosno druga pravna lica kojima je izdato odobrenje za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca po važećem Zakonu o pomorskoj plovidbi, za čije izdavanje nije bio propisan rok. Propisivanjem roka od 5 godina na koji će se izdavati odobrenja omogućiće se veća kontrola ispunjenosti propisanih uslova za njegovo izdavanje.

Predlog zakona će uticati i na brodare odnosno poslodavce pomoraca, koji će biti u obavezi da obezbede polisu osiguranja, odnosno drugo finansijsko jemstvo iz koje će pomorci koji rade na pomorskim brodovima moći naplatiti troškove u slučaju napuštanja pomoraca, repatrijacije pomoraca, kao i u slučaju potraživanja pomorca za slučaj smrti i povreda na radu.

Predlog zakona će uticati i na pomorce koji rade na pomorskim brodovima koji će moći da iz polise osiguranja ili drugog finansijskog jemstva, naplate troškove u slučaju napuštanja pomoraca, repatrijacije pomoraca, kao i u slučaju potraživanja pomorca za slučaj smrti i povreda na radu, tako što će povećati nivo zaštite prava pomoraca i povećati imovinski sigurnost pomoraca i njihovih porodica.

Predlogom zakona nastavlja se proces usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije koji se odnosi na obavezu ministarstva da prijavi organe i organizacije za IMO plan kontrole država članica (IMO Audit Scheme), da dostavi Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije podatke o brodu, kao i obavezu dostavljanja Evropskoj komisiji izveštaja o vršenju svojih dužnosti u slučaju da se pomorski brodovi koji viju zastavu Republike Srbije nađu na crnoj ili sivoj listi objavljenoj u najnovijem izveštaju Pariskog memoranduma o razumevanju o kontroli države luke, vršenje nadzora inspektora priznate organizacije na pomorskim brodovima u vezi sa uslovima života i rada pomoraca, kao i mere koje može da preduzme radi otklanjanja utvrđenih nedostataka, finansijsku odgovornost priznate organizacije u slučaju da je pravosnažnom sudskom odlukom ili arbitražnom odlukom utvrđena odgovornost ministarstva za materijalne štete, povrede na radu ili u slučaju smrti usled pomorske nesreće, a koje su prouzrokovane radom priznate organizacije, kao i sadržina ugovora koji se zaključuje između ministarstva i priznate organizacije kojim se uređuju pitanja obavljanja tehničkog nadzora na pomorskim brodovima i izdavanju brodskih isprava i knjiga, obaveze poslodavca da obezbedi polisu osiguranja ili drugo finansijsko jemstvo za pokriće troškova neisplaćene zarade i drugih preuzetih obaveza ugovorom o radu pomoraca, troškova repatrijacije, kao i troškova u slučaju napuštanja pomorca, podnošenje zahteva od strane ministarstva Evropskoj komisiji za oduzimanje priznanja priznatoj organizaciji, reciklažu pomorskog broda koja se vrši radi sprečavanja negativnih uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, bezbedno i ekološki prihvatljivo rukovanje opasnim materijalima, opasni materijali, pripremu za recikliranje brodova, preglede brodova i izdavanje potrebnih svedočanstava za reciklažu broda, postrojenje za recikliranje brodova, plan za recikliranje broda, kao i izveštavanje Evropske komisije.

Donošenjem ovog zakona postići će se veća usklađenost domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije, kao i sprovođenje međunarodnih konvencija u oblasti pomorske plovidbe.

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena zakonska rešenja je moguće menjati i dopunjavati zakonom, tj. izmenama i dopunama postojećeg Zakona o pomorskoj plovidbi koji uređuje ovu oblast.

Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Primena ovog zakona neće stvoriti troškove građanima, a privredi će stvoriti neznatne troškove.

U Republici Srbiji u upisnik pomorskih brodova nije upisan ni jedan pomorski brod. Ako vlasnik pomorskog broda želi da upiše brod u domaći upisnik treba da prilikom upisa ispuni više zahteva. Jedan od propisanih zahteva je da se u Nacionalni upisnik pomorskih brodova, kao i Međunarodni upisnik pomorskih brodova može upisati pomorski brod čija starost, u vreme podnošenja pismene prijave za prvi upis u upisnik, ne prelazi za putničke brodove 10 godina, za teretne brodove 15 godina, a za ribarske brodove ne prelazi 10 godina koji se računa od momenta polaganja kobilice prilikom gradnje broda. Vek trajanja pomorskih brodova je oko 60 godina i pod pretpostavkom da se u domaći upisnik brodova upiše pomorski brod, on se neće povlačiti iz plovidbe za najmanje narednih 40 - 50 godina.

Imajući navedeno u vidu, kao i da je reciklaža brodova uvedena Hongkonškom međunarodnom konvencijom o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova, 2009, te da ni države koje su ratifikovale navedenu konvenciju čija pomorska flota čini veliki udeo u ukupnoj svetskoj pomorskoj floti nisu započele sa reciklažom pomorskih brodova nije moguće analizirati troškove reciklaže brodova bez konkretnog slučaja u praksi i prakse drugih država koje imaju pomorsku flotu.

Za dobijanja odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca privredna društva za period od pet godina plaćaju administrativnu taksu za izdavanje odobrenja koja iznosi 2020,00 dinara. Privredna društva koja obavljaju poslove posredovanja pri zapošljavanju pomoraca imaju obavezu da poseduju polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za novčane gubitke koje pretrpi pomorac kao posledicu propusta u radu posrednika koja se izdaje na godinu dana, pa nemaju dodatne troškove u vezi sa obezbeđivanjem te polise osiguranja. Polisa osiguranja se pribavlja svake godine bez obzira da li se odobrenje izdaje trajno ili na pet godina. Za pribavljanje dokaza da privredno društvo koje se bavi poslovima posredovanja ima zaposleno najmanje jedno lice koje ima dve godine radnog iskustva u oblasti pomorstva, od čega najmanje 12 meseci plovidbenog staža ne stvara troškove podnosiocu zahteva, budući da prilaže kopiju radne knjižice i kopiju pomorske knjižice ili potvrdu pomorske kompanije kod koje su ostvarili radni, odnosno pomorski staž. Za izdavanje uverenja da to zaposleno lice nije pravosnažno osuđeno za krivična dela ili protiv ko ga se ne vodi krivični postupak takse iznose 190,00 dinara. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao nadležni organ za izdavanje predmetnog odobrenja nema dodatne troškove imajući u vidu da su ti troškovi već uračunati u troškovima zarade službenih lica. Popis tehničke opreme sastavlja samo privredno društvo te nema nikakvih troškova. Ukupni troškovi pribavljanja potrebnih dokumenata su 821 dinara (čekanje 0,5 sata po 441 dinara/satu i 620 dinara takse za izdavanje uverenja o urednom izmirivanju poreza i doprinosa).

Polisa osiguranja, odnosno drugo finansijsko jemstvo iz koje će pomorci koji rade na pomorskim brodovima moći da naplate troškove u slučaju napuštanja pomoraca, repatrijacije pomoraca, kao i u slučaju potraživanja pomoraca za slučaj smrti i povrede na radu se prvi put uvode na nivou međunarodne zajednice, a time i u Republici Srbiji pa nije moguće prikazati očekivane troškove, obzirom da osiguravajuća društva još nisu izdavali ovakve polise osiguranja. Iz navedenih razloga nije moguće predvideti dodatne troškove za poslodavce za premije osiguranja.

Troškovi sprovođenja novih obaveza državnih organa i organizacija u vezi sa redovnom kontrolom rada priznate organizacije čine troškovi službenog putovanja i smeštaja službenih lica zavisno od države u kojoj se nalazi priznata organizacija.

Za izveštavanje Evropske komisije o propustima u radu nema nikakvih troškova.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Predloženi zakon neće stvarati dodatne troškove.

Predlogom zakona propisana je obaveza vlasnika pomorskih brodova da se brodovi čiji je vek trajanja istekao, recikliraju u određenim mestima tj. ovlašćenim postrojenjima za recikliranje brodova koji moraju da ispunjavaju propisane zahteve i koji su uvršteni u Evropski popis postrojenja za reciklažu brodova, čime će se bezbednije i ekološki prihvatljivije rukovati opasnim materijalima, obzirom da su se brodovi ranije gradili između ostalih i od materijala koji mogu biti opasni i čija je upotreba zabranjena ili ograničena što će doprineti sprečavanju negativnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Donošenjem Predloga zakona postići će se veći nivo zaštite pomoraca, zbog uvođenja polise osiguranja ili drugog finansijskog jemstva iz koje će pomorci moći da naplate troškove u slučaju napuštanja pomorca, repatrijacije pomorca, kao i u slučaju potraživanja pomoraca za slučaj smrti i povrede na radu, onemogući će se da poslodavci ispunjavaju obaveze propisane Međunarodnom konvencijom o radu pomoraca 2006, koju je ratifikovala Republika Srbija i propisa Evropske unije sa kojima se Predlogom zakona vrši usaglašavanje.

Pored toga će se izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca na period od pet godina omogućiti veća kontrola ispunjenosti propisanih uslova koji su neophodni za vršenje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, čime će se poboljšati položaj pomoraca koji se ukrcavaju na pomorske brodove posredstvom privrednih društava koja ispunjavaju uslove za obavljanje te delatnosti.

Izdavanje navedenog odobrenja na određeno vreme je i međunarodna obaveza Republike Srbije koja proizilazi iz Konvencije o radu pomoraca, 2006 kojom je propisano da su nadležni organi države članice dužne da obezbede sprovođenje Konvencije i da se izdavanje odobrenja za obavljanje poslova pri zapošljavanju pomoraca moraju izdavati ili obnavljati samo nakon provere ispunjenosti uslova propisanih tom konvencijom i domaćim propisima.

U Republici Srbiji ima ukupno 5 izdatih odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca privrednim društvima.

Navedeno odobrenje se prema važećem Zakonu o pomorskoj plovidbi izdavalo na neodređeno vreme, pa se u praksi dešavalo da lica koja moraju da ispunjavaju uslove stručnog iskustva u oblasti pomorstva nakon izdavanja odobrenja prestanu da rade kod privrednih društava koji se bave poslovima posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, i na taj način uskrate pomorcima ostvarivanje njihovih prava (upućuju pomorce na pomorske brodove bez potpisanog ugovora o radu, ne vrše provere da li pomorac ispunjava uslove za ukrcavanje na određeni brod, ne omoguće pomorcima da provere uslove zapošljavanja, ne obaveste pomorce o njegovim pravima i obavezama, izvrše naplatu troškova za usluge posredovanja pri zapošljavanju pomoraca od samog pomorca) jer nemaju stručna lica u oblasti pomorstva koja imaju stručna znanja u oblasti pomorstva da postupaju po standardima iz Međunarodne konvencije o radu pomoraca, 2006, ne produže polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti i pismeno ne obaveste ministarstvo o promenama u pogledu ispunjenosti uslova za izdavanje odobrenja u propisanim rokovima i sl. Na ovaj način će se uz pojačan rad inspekcije popraviti postojeće stanje.

Da li zakon podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju

Ovim zakonom se ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu niti tržišna konkurencija.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu

Zainteresovane strane se nisu izjašnjavale na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi imajući u vidu da se ovim Predlogom zakona ne menjaju bitna rešenja iz postojećeg Zakona o pomorskoj plovidbi, već se samo pojašnjavaju, odnosno preciziraju postojeće odredbe tog Zakona i vrši usklađivanje sa propisima Evropske unije.

Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava

Nakon stupanja na snagu ovog zakona potrebno je usvojiti Pravilnik o tehničkim zahtevima za statutarnu sertifikaciju pomorskih brodova u kom će se transponovati odredbe Uredbe EU broj 1257/2013 koje se odnose na tehničke zahteve za reciklažu pomorskih brodova.

Pojačaće se nadzor inspektora priznate organizacije posebno u delu koji se odnosi na uslove života i rada pomoraca propisane Zakonom o pomorskoj plovidbi i Konvencijom o radu pomoraca 2006, koju je Republika Srbija ratifikovala, a poboljšaće se i materijalni položaj pomoraca, budući da je Zakonom predviđeno da poslodavci obezbede polisu osiguranja ili drugo finansijsko jemstvo koja će pokrivati pomorcima troškove neisplaćenih zarada i drugih preuzetih obaveza ugovorom o radu pomoraca, troškove repatrijacije, kao i troškove u slučaju napuštanja pomorca.

Nakon stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture će obavestiti Republički sekretarijat za javne politike da će uneti potrebne izmene u administrativni postupak koji se odnosi na postupak izdavanja odobrenja za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i dostaviti podatke o licima koja će biti zadužena za ažuriranje navedenog postupka.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa - Vlada

Obrađivač: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi

Draft Law on amendments on the Law on maritime navigation

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane ("Službeni glasnik RS", broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa,

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tač. 2. i 6.

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

čl. 72, u vezi sa čl.8 Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tač. 2. - ispunjava u potpunosti

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tačka 6. - delimično ispunjava

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108. - delimično ispunjava

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

Potpuna usklađenost sa članom 61. stav 1. tačka 6. i članom 108. Sporazuma ostvariće se nakon donošenja planiranog seta zakona iz oblasti plovidbenog prava i podzakonskih akata.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

3.14.2. mesto u strukturi NPAA, šifra propisa 2017-630.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Glava VI, Saobraćaj, član 100. stav 2.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

- Uredba Komisije za sprovođenje (EU) br. 1355/2014 od 17. decembra 2014. izmene Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na određene kodekse i povezane izmene određenih konvencija i protokola koje je donela Međunarodna pomorska organizacija (IMO)

Commission implementing regulation (EU) No 1355/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 391/2009 with regard to the adoption by the International Maritime Organization (IMO) of certain Codes and related amendments to certain conventions and protocols 32014R1355 Potpuno usklađeno

- Direktiva 2009/15/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava

Directive 2009/15/EC of the European parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for the relevant activities of maritime administrations 32009L0015 sa izmenama 32014L0111 Potpuno usklađeno

- Direktiva 2013/54/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 20. novembra 2013. o nekim nadležnostima države zastave za usklađivanje s Konvencijom o radu pomoraca i njezino sprovođenje, 2006.

Directive 2013/54/EU of the European parliament and of the Council of 20 November 2013 concerning certain flag State responsibilities for compliance with and enforcement of the Maritime Labour Convention, 2006

32013L0054 Potpuno usklađeno

- Direktiva 2009/21/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. o ispunjavanju zahteva države zastave

Directive 2009/21/EC of the european parliament and of the Council of 23 April 2009 on compliance with flag State requirements

32009L0021 Potpuno usklađeno

- Direktiva Saveta 2009/13/EZ od 16. februara 2009. o sprovođenju Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Evropske zajednice (ECSA) i Evropski savez transportnih radnika (ETF) o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006., i izmeni Direktive 1999/63/EZ

Council Directive 2009/13/EC of 16 February 2009 implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on the Maritime Labour Convention, 2006, and amending Directive 1999/63/EC

32009L0013 sa izmenama 32018L0131 Potpuno usklađeno

- Uredba Komisije (EU) br. 788/2014 od 18. jula 2014. o utvrđivanju detaljnih pravila o uvođenju kazni i novčanih kazni te oduzimanju priznanja organizacijama koje obavljaju pregled i nadzor brodova u skladu s članovima 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 391/2009 Evropskog parlamenta i Saveta

Commission Regulation (EU) No 788/2014 of 18 July 2014 laying down detailed rules for the imposition of fines and periodic penalty payments and the withdrawal of recognition of ship inspection and survey organisations pursuant to Articles 6 and 7 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council

32014R0788 Potpuno usklađeno

- Uredba (EU) br. 1257/2013 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. novembra 2013. o recikliranju brodova i o izmeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ

Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC

32013R1257 sa izmenama 32018D0853 Potpuno usklađeno

- Direktiva saveta (EU) 2018/131 od 23. januara 2018. o sprovođenju Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Evropske zajednice (ECSA) i Evropski savez transportnih radnika (ETF) o izmeni Direktive 2009/13/EZ u skladu s izmenama iz 2014. Konvencije o radu pomoraca iz 2006. koje je Međunarodna konferencija rada odobrila 11. juna 2014.

Council Directive (EU) 2018/131 of 23 January 2018 implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners' Associations (ECSA) and the European Transport Workers' Federation (ETF) to amend Directive 2009/13/EC in accordance with the amendments of 2014 to the Maritime Labour Convention, 2006, as pproved by the International Labour Conference on 11 June 2014

32018L0131 Potpuno usklađeno

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

U skladu sa NPAA, rok je 3. kvartal 2018. godine. Prema sadašnjem stanju, usklađivanje će biti sprovedeno u naznačenom roku.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

ne

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

ne

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 18.10.2018.