Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRELIMINARNA LISTA PRIORITETNIH STRUKTURNIH REFORMI ZA PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI (ERP) 2017-2019. GODINE: Komentari i sugestije mogu se poslati do 1. novembra 2016. godine


U okviru procesa ekonomskog i fiskalnog nadzora države članice EU izrađuju dokumente kojima se obezbeđuje multilateralni nadzor i koordinacija ekonomskih politika Evropske Unije (EU). U cilju pripreme za pomenuti proces, Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u pretpristupnom periodu izrađuje dokument pod nazivom Program ekonomskih reformi ("Economic Reform Programme" - ERP). Republika Srbija već poseduje iskustvo u izradi ovog strateškog dokumenta, a u toku je treći ciklus izrade ERP –a za period 2017 – 2019.

U širem kontekstu, ekonomsko upravljanje ("economic governance") podrazumeva definisanje i prioritizaciju strukturnih reformi, u cilju otklanjanja prepreka privrednom rastu i razvoju, kao i povećanju konkurentnosti nacionalne ekonomije. Strukturne reforme, u okviru Poglavlja 4. ERP 2017 - 2019, u skladu sa smernicama Evropske komisije (EK), organizovane su u devet ključnih oblasti:

  1. upravljanje javnim finansijama;
  2. tržište energije, transporta i telekomunikacija;
  3.  sektorski razvoj;
  4. poslovni ambijent i smanjenje sive ekonomije;
  5.  istraživanje i inovacije;
  6. podsticanje spoljne trgovine i investicije;
  7. obrazovanje i veštine;
  8. zaposlenost i tržište rada; socijalno uključivanje,
  9. smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

ERP je prenosni ("rolling") program tako da svaki novi ciklus njegove izrade treba da, u izvesnoj meri predstavlja kontinuitet u oblasti prioriteta. Odabrane prioritetne strukturne reforme su u skladu sa prioritetima definisanim u nacionalnim dokumentima, nacionalnim i regionalnim strategijama, ključnim dokumentima u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i preporukama Saveta za ekonomska i finansijska pitanja EU.

U cilju obezbeđivanja što šireg konsensusa prilikom izbora prioritetnih reformskih mera, obavljene su intenzivne interesorne konsultacije preko ERP koordinatora u resornim ministarstvima, kao i konsultacije sa Evropskom komisijom i OECD za pripremu Preliminarne liste prioritetnih strukturnih reformi za ERP 2017-2019.

Preliminarna lista prioritetnih strukturnih reformi koja obuhvata 15 strukturnih reformi, kao predmet ove javne rasprave, stavljena je na uvid javnosti do 1. novembra 2016. godine. Dokument ERP 2017-2019 biće stavljen na uvid javnosti pre zvaničnog usvajanja na Vladi Republike Srbije, nakon čega će biti dostavljen Evropskoj komisiji krajem januara 2017. godine.

ERP će biti razmotren sa EU, tačnije sa ministrima finansija i privrede, predstavnicima centralnih banaka država članica EU i nadležnim evropskim institucijama, sredinom maja 2017. godine u okviru ekonomskog dijaloga, na sastanku Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja (ECOFIN Council) na kome će biti usvojene i nove preporuke Saveta EU učesnicima u procesu (Zapadni Balkan i Turska).

Ministarstvo finansija poziva zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Preliminarnu listu prioritetnih strukturnih reformi, dostave na sledeću elektronsku adresu: sanja.mesanovic@mfin.gov.rs do 1. novembra 2016. godine.

ERP 2016-2018 kao i prateći dokumenti, mogu se naći na sledećim internet stranicama:

ERP 2016 - 2018

Izveštaj o napretku Republike Srbije - 2015

Preporuke Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja

Predlog prioritetnih strukturnih reformi (PSR) 2017-2019, sa prikazom preporuka Saveta EU za ekonomska i finansijska pitanja, Izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2015. godinu i preporuka MMF-a za Republiku Srbiju, u okviru svake PSR

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 18.10.2016.
Naslov: Redakcija