Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA ZAKONITOSTI PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA NA KOME SE PROVERAVA STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA KOJI SE PRVI PUT BIRA NA FUNKCIJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA: Ključni nedostaci Pravilnika nisu izmenjeni zbog čega će Alumni klub Pravosudne akademije tražiti ocenu njegove zakonitosti


Državno veće tužilaca (DVT) donelo je novi Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017) dok je prethodni Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016) u proceduri utvrđivanja nezakonitosti pred Ustavnim sudom, dok je na snazi privremena mera od 19. jula kojom su onemogućeni dalji konkursi u tužilačkoj organizaciji i dok je izbor 17 kandidata blokiran u parlamentu.

- DVT je Pravilnik doneo bez ikakve javne rasprave i najave, ne čekajući odluku suda o prethodnom Pravilniku i na taj način pokušava da zaobiđe donetu privremenu meru i da odmah nastavi sa sprovođenjem novih konkursa. Ovo je faktičko priznanje donosioca da prethodni Pravilnik nije zakonit i priznanje da su prethodni izbori za zamenike tužioca pravno manjkavi - precizira se u saopštenju Alumni kluba Pravosudne akademije.

U ovakvoj situaciji se u demokratskom društvu vrše konsultacije sa relevantnim strukovnim organizacijama, i u dijalogu traže optimalna rešenja, međutim, taj proces je izostao i donet je novi Pravilnik, koji je unekoliko jasniji od prethodnog, ali čija je zakonitost i dalje sporna, zbog čega će se ponovo pred Ustavnim sudom naći inicijativa za ocenu i njegove zakonitosti.

Udruženje tužilaca Srbije (UTS) moglo je da se konsultuje sa drugim strukovnim organizacijama, ali to nije učinilo. Propuštena je prilika da se na konstruktivan način izbegne pravna nesigurnost, koja nije dobra i zato apelujemo na Ministarstvo pravde i zakonodavca da pristupe izmeni Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017) i Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US) u skladu sa Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013), kako bi se način izbora pravosudnih funkcionera rešio na način koji obezbeđuje nezavisnost sudija i tužilaca.

Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA) aktivno doprinosi rešavanju ovog društvenog problema i to tako što je sa udruženjima sudijskih i tužilačkih saradnika stupio u dijalog koji ima za cilj prevazilaženje međusobnih razlika na principima kompromisa u interesu vladavine prava i pravne sigurnosti, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Alumni kluba Pravosudne akademije, 13.09.2017.
Naslov: Redakcija