Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ODGOVORI MINISTARSTVA GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Vlasnik sam stana od 62 m2, koji je adaptiran od dela zajedničkog tavanskog prostora u stambenoj zgradi. Po tadašnjim propisima izdata mi je privremena građevinska dozvola 1998. godine, uz napomenu da je rešenje privremeno do realizacije DUP-a i privremena upotrebna dozvola 1999. Tadašnji zakon nije podrazumevao plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta ako se vrši adaptacija zajedničkih prostorija u postojećim gabaritima. Pošto se moj stan uklapao u DUP, 2009. godine mi je u Opštini Stari grad sugerisano da podnesem zahtev za legalizaciju, što sam i učinio. Po tom zahtevu nikada nije stigao nikakav odgovor, ali sam upisao pravo svojine 2014. godine (pravosnažno) po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014) i time praktično ubačen u isti koš sa svima koji su izgradili objekte bez ikakvih saglasnosti i dozvola.

Da li mogu da po ovom Zakonu podnesem zahtev za ozakonjenje i tako najbrže i najjeftinije završim ovu višedecenijsku agoniju ili ću morati da u redovnom postupku tražim trajnu građevinsku i upotrebnu dozvolu?

Rok za podnošenje zahteva za ozakonjenje za objekte upisane u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole je istekao 27. maja 2016. godine. Međutim, vi imate dve mogućnosti: prema odredbi člana 4, stava 2 Zakona o ozakonjenju objekata, možete tražiti izdavanje upotrebne dozvole u redovnom postupku ili nastaviti postupak ozakonjenja (s obzirom na to da postupak legalizacije nije okončan) i u tom postupku platiti taksu za ozakonjenje, čija visina zavisi od površine stana.

* Prema "Veljinom zakonu" sam 2014. godine uradio upis prava svojine i dobio rešenje o tome. Platio sam taksu. Šta sada treba po ovom najnovijem zakonu o legalizaciji da uradim i šta od dokumenata još treba da pribavim kako bih konačno legalizovao kuću? Napominjem da sam prvi zahtev predao još, čini mi se, 2009, pa sam rešavao neka druga sporna pitanja i kao što sam već rekao, konačno sam 2014. pribavio svu dokumentaciju. Da li mi koji smo sve na vreme podnosili i platili taksu za upis prava svojine sada opet treba da plaćamo takse?

U navedenoj situaciji potrebno je, a to je jedini slučaj predviđen Zakonom, podneti zahtev za ozakonjenje. Ovaj postupak se pokreće po vašem zahtevu (u svim ostalim slučajevima postupak se pokreće po službenoj dužnosti), u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona (član 46, stav 7 Zakona). Svi dokazi koji su dostavljeni u postupku legalizacije mogu se koristiti i u postupku ozakonjenja objekata, te ih u tom smislu ne morate ponovo dostavljati. Navedeni rok je zakonski i prekluzivan i istekao je 27. maja 2016. godine.

* Podneo sam zahtev za legalizaciju objekta na vreme za prijavljivanje. Objekat koji sam prijavio ima dozvolu za gradnju sa svim papirima, jedino nije urađeno ucrtavanje u katastru. Uradio sam geodetsko snimanje objekata 2010. godine, geodeti su imali na uvid dozvolu za gradnju, a zbog loše finansijske situacije nisam bio u mogućnosti da platim i 11.000 dinara za katastar za ucrtavanje. Od geodeta nisam dobio nikakav papir sa geodetskog snimanja i rekli su mi da će, kad uplatim u katastru za ucrtavanje, oni poslati njima dokumentaciju sa merama snimanja za ucrtavanje. Koji je postupak sada, i koliko moram da platim da bih legalizovao kuću - ucrtao u katastar?

Zakon se ne primenjuje na objekte za koje je izdata građevinska dozvola, a koji se koristi bez izdatog rešenja o upotrebnoj dozvoli, već se upotrebna dozvola izdaje u redovnom postupku u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). Dakle, na vaš objekat se ne primenjuje Zakon o ozakonjenju objekata.

* Posedujem plac koji se vodi na moju pokojnu majku. Na tom placu je 1982. godine započeta gradnja porodičnog objekta, za koji smo svojevremeno dobili dozvolu za gradnju. Objekat je 1986. izgrađen u "sivoj fazi", nije do kraja završen, već su se koristile samo dve prostorije i kao takav je prijavljen u opštini i plaćan je porez na imovinu građana svih ovih godina. U međuvremenu, 2014. godine, objekat je završen i izvršene su određene izmene (dograđena je otvorena terasa) u odnosu na osnovni projekat. Kakav je postupak za legalizaciju navedenog objekta s obzirom na to da je svojevremeno dobijena dozvola za izgradnju i da se plac još uvek vodi na moju pokojnu majku. Da li je moguće podneti zahtev za legalizaciju pre ostavinske rasprave?

Zahtev za ozakonjenje mogu podneti samo lica koja su upisala pravo svojine na objektu po Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. U svim ostalim situacijama, postupci se pokreću i vode po službenoj dužnosti, dakle, u svim ostalim situacijama nije predviđeno podnošenje zahteva od strane vlasnika nezakonito izgrađenog objekta. Postupak se vodi po službenoj dužnosti, te do dobijanja obaveštenja od strane nadležnog organa ne morate preduzimati nikakve radnje. U konkretnom slučaju, biće potrebno utvrditi i odgovarajuće pravo na zemljištu, a kada rešite to prethodno pitanje, tada će vam organ naložiti izradu izveštaja o zatečenom stanju objekta, čiji sastavni seo je elaborat geodetskih radova. Za vaš objekat, predmet ozakonjenja biće samo deo koji odstupa od građevinske dozvole (terasa).

* U postupku ozakonjenja, da li je obavezni deo dokumentacije naknada o promeni namene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko i ako je obavezno, da li se obavlja promena cele parcele ili deo pod objektom i oko objekta?

Namena zemljišta se utvrđuje na osnovu važećeg planskog dokumenta. Ako je planskim dokumentom po nameni zemljište poljoprivredno, tada se na tom zemljištu mogu ozakoniti isključivo objekti predviđeni Zakonom o ozakonjenju objekata i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009 i 112/2015).

Izvor: Vebsajt Novosti, 16.09.2016.
Naslov: Redakcija