Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: DONETA POKRAJINSKA SKUPšTINSKA ODLUKA O IZGLEDU I KORIšćENJU SIMBOLA I TRADICIONALNIH SIMBOLA APV, USVOJEN IZVEšTAJ O IZVRšENJU POKRAJINSKE SKUPšTINSKE ODLUKE O BUDžETU APV U PERIODU JANUAR - JUN 2016. GODINE


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je 15. septembra 2016. godine svoju 5. po redu sednicu u aktuelnom skupštinskom sazivu.

U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, u prvih 60. minuta trajanja sednice, predstavnici Pokrajinske vlade odgovarali su na poslanička pitanja. Nakon prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, pokrajinske poslanice i poslanici razmatrali su i izjašnjavali se o jedanaest tačaka dnevnog reda sednice.

Skupština je usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu u periodu januar - jun 2016. godine.

Dvotrećinskom većinom glasova, Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola Autonomne pokrajine Vojvodine. U ime predlagača, uvodno obrazloženje je na sednici podneo prof. dr Slobodan Orlović, član Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine.

"Odlukom se uređuju korišćenje i izgled simbola. U pitanju je Odluka koja sprovodi Statut i koja je od najvišeg legitimiteta u ovom skupštinskom domu, odmah iza Odluke o donošenju pokrajinskog Statuta", rekao je prof. dr Slobodan Orlović u svom obraćanju pokrajinskim poslanicama i poslanicima.

Prema Statutu AP Vojvodine, simboli Autonomne pokrajine Vojvodine jesu: zastava, tradicionalna zastava, grb i tradicionalni grb, koji je grb Vojvodine iz 1848. godine. Na vrhu tog grba nalazi se kugla sa krstom, biserima i vojvodskom krunom, zatim, plašt od hermelina, dok se u sredini nalazi štit sa ocilima i krstom. Sa desne strane je venac maslinovog lista sa plodom, a sa leve strane venac hrastovog lista sa plodom. Prisutni simboli na grbu su i zlatni presek, elipsa (vaseljensko jaje) i kvadrat. Boje su: crvena, zelena, plava, zlatna i srebrna. Tradicionalna zastava je trobojka crveno-plavo-bele boje.

Doneta je i Pokrajinska skupštinska odluka o žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravni osnov za donošenje te Pokrajinske skupštinske odluke je u članu 31. al. 2. Statuta AP Vojvodine, gde je propisano da Skupština donosi pokrajinske skupštinske odluke, rezolucije, deklaracije, preporuke, zaključke i druge akte. Takođe, i u članovima 172. st. 2 i 192. tačka 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016) kojima je propisano da se osnivanje, organizacija i način rada žalbene komisije u autonomnoj pokrajini uređuje pokrajinskim propisima i da Autonomna pokrajina Vojvodina putem svojih organa, službi i organizacija, bliže uređuje osnivanje, organizaciju i način rada žalbene komisije. Na taj način, zaštita prava službenika ostvaruje se u dvostepenom postupku. Kao drugostepeni organ za odlučivanje o žalbama službenika na rešenja kojima se u upravnom postupku odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa, obrazuje se žalbena komisija.

Dalje, Skupština je utvrdila Predlog kandidata za člana i zamenika člana delegacije Republike Srbije za Veće regiona u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Iz reda pokrajinskih poslanika, za člana je predložen Milenko Jovanov, a za zamenika člana Maja Sedlarević. Predlog će biti upućen Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na dalju proceduru.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 15.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija