Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: UTVRđENA NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST PRAVILNIKA O NAčINU VOđENJA EVIDENCIJE O IZREčENIM VASPITNIM MERAMA I KAZNI MALOLETNIčKOG ZATVORA, ODBAčENA INICIJATIVA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU USTAVNOSTI POJEDINIH ODREDABA ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA, POKRENUT POSTUPAK ZA UTVRđIVANJE NEUSTAVNOSTI I NEZAKONITOSTI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIšTIMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA


Ustavni sud je, na 15. sednici, održanoj 15. septembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, u predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata:

- utvrdio da Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora ("Sl. glasnik RS", br. 63/2006), nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i zakonom.

Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon), odložio objavljivanje ove Odluke u "Sl. glasniku RS" za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUo-194/2013)

- utvrdio da odredba člana 17. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2013 i 26/2014), nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. (predmet IUo-11/2015)

- utvrdio da odredba člana 35. Statuta Inicijative mladih za ljudska prava iz Beograda, od 2. septembra 2014. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 12. stav 3. Statuta Inicijative mladih za ljudska prava iz Beograda, od 2. septembra 2014. godine, u delu koji glasi: "Član/ica inicijative postaje se na obrazložen predlog bar jednog člana/ice Upravnog odbora". (predmet IUo-98/2015).

Ustavni sud je, na 20. sednici II Velikog veća, održanoj 15. septembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća, u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 16, člana 32. stav 4, člana 142. st. 7. i 8. i člana 145. tačka 3) Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba člana 82. stav 1. i stav 2. tačka 3), čl. 112, 113. i 114. navedenog Zakona. Sud je odbacio zahteve za ocenu ustavnosti postupka donošenja navedenog Zakona i ocenu saglasnosti odredaba člana 82. stav 1. i stav 2. tačka 3), čl. 112, 113. i 114. navedenog Zakona sa odredbama člana 16, člana 154. stav 1, čl. 185, 190, 198. i 200. Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu osporenih odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-490/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 18g Odluke o javnim parkiralištima ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014 i 89/2014). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti čl. 18g i 23. Odluke o javnim parkiralištima ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014). Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 11b stav 3, člana 16. stav 3, člana 18a st. 2. i 3, čl. 18v i 21a navedene Odluke. (predmet IUo-286/2014)

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 15.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija