Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTROŠAČIMA USKLAĐEN SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE


Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović izjavio je da su u novi zakon o zaštiti potrošača ugrađene sve direktive koje u toj oblasti propisuje Evropska Unija, odnosno integrisano je 15-ak direktiva EU

  • On je naveo da se te direktive odnose na trgovinu, nepoštenu trgovinsku praksu, ugovorne obaveze pri kupovini robe, turistička putovanja, usluge od opšteg ekonomskog interesa, odnosno vodu, struju, gas...

"Mnogi trgovci ovo neće pozdraviti, jer je ovo po prvi put prilika da se sa srpskog tržišta najuri škart roba i nebezbedna roba", istakao je Papović.

Govoreći o slučajevima kada kupac želi da se žali na robu koju je kupio kod trgovca, Papović je najavio da će kupac moći da bira da li želi povraćaj novca, popravku ili zamenu.

Ukoliko to trgovac ne učini, imaće pravo da interveniše tržišna inspekcija, najavio je predsednik Nacionalne organizacije potrošača.

Prema njegovim rečima, skraćuje se rok u kojem trgovac mora u takvim slučajevima da odgovori kupcu, a predviđene su i kazne za nesavesne trgovce.

Papović je najavio da će javno preduzeće imati obavezu da formira grupu za reklamaciju u kojoj će biti jedan predstavnik iz organizacije potrošača.

Novim zakonom o zaštiti potrošača predviđeno je da rok za odgovor trgovca potrošaču, na izjavljenu reklamaciju bude osam dana, a rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, računajući od datuma podnošenja reklamacije.

Ukoliko se nesaobraznost robe ili usluge javi u prvih šest meseci, potrošač ima pravo da zahteva da se ona otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili izjavom da raskida ugovor.

Popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača, a nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe prodavcu, neće moći da bude uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

  • Predložene su posebne kaznene odredbe za trgovca koji reklamaciju ne reši u roku i na način sa kojima se potrošač saglasio.

Trgovci će biti u obavezi da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama, a koja će sadržati sve neophodne elemente iz kojih ce se videti čitav tok dešavanja, navodi se u saopštenju APOS-a.

Oblast usluga od opšteg ekonomskog interesa će biti jasna i precizno definisana u pojmovnom smislu (elektronske komunikacije, snabdevanje električnom energijom, toplotnom energijom, vodom za piće, prevoz putnika u javnom prevozu, odlaganje otpada...)

Odluke koje donose trgovci kao davaoci usluga, odnosno javna i javno-komunalna preduzeća donosiće se nakon mišljenja savetodavnog tela uz saglasnost predstavnika evidentiranih udruženja i saveza udruženja potrošača.

Davaoci usluga od opšteg ekonomskog interesa biće u obavezi da formiraju posebne komisije za rešavanje reklamacija, a u kojima će svoje mesto imati predstavnici potrošačkih organizacija koje se nalaze na evidenciji ministarstva.

Pružaoci ovih usluga ce moći da obustave pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa ako potrošač ne izmiri potraživanja u roku od dva meseca od dana dospelosti obaveze.

Ali, ako potrošač ospori postojanje ili visinu obaveze i nastavi da uplaćuje račune za tekuće obaveze, neće moći da bude isključen sa mreže do okončanja sudskog postupka koji je pokrenuo trgovac i koji za predmet ima obavezu koju je potrošač osporio po osnovu ili visini.

Novim zakonom definisaće se pojam "kolektivni interes potrošača", a kolektivna zaštita potrošača će se odnositi na sprečavanje nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih odredbi.

Ukinuće se sudske takse za potrošačke sporove do vrednosti od 500. 000 dinara.

Izvor: Tanjug