Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: NEDAVNO USVOJENE IZMENE ZAKONA DONOSE VEćU TRANSPARENTNOST I EFIKASNOST


U cilju povećanja transparentnosti i efikasnosti postupka javnih nabavki, Narodna skupština je 31. jula usvojila izmene Zakona o javnim nabavkama (ZJN), koje su stupile na snagu 12. avgusta.

Izmene su planirane Strategijom razvoja javnih nabavki koju je Vlada Srbije usvojila za period 2014-2018. godine, a ujedno izmene predstavljaju prvu fazu daljeg usklađivanja sa novim direktivama EU, istakao je u razgovoru za "eKapiju" Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke (UJN).

- Usvojenim izmenana očekuje se povećanje efikasnosti i transparentnosti postupka javne nabavke, povećanje konkurencije, smanjenje troškova, poboljšanje kvaliteta ponuda, kao i promovisanje kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, jer često najeftinije i nije najpovoljnije – ističe Jovanović.

Logična očekivanja nakon usvajanja izmena Zakona o javnim nabavkama bi bila efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki, ekonomičnija upotreba javnih sredstava, kao i povećanje konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Međutim, Dragan Dobrašinović, predsednik Upravnog odbora Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava je skeptičan i smatra da do toga neće doći s obzirom da je veliki broj usvojenih izmena sporan i kao takav predstavljaće ozbiljan izvor zloupotreba u narednom periodu.

- Kao prvo, izostala je javna rasprava, iako je po Zakonu o državnoj upravi i Poslovniku Vlade njeno organizovanje bilo obavezno. Ovakav pristup, naravno, nije mogao doprineti kvalitetu usvojenih izmena Zakona, već će biti izvor njegovih slabosti.

Usvajanje izmena Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku predlagač, odnosno Vlada Srbije, pravdala je usklađivanjem postojećeg zakonskog teksta sa direktivama EU kojima se uređuje oblast javnih nabavki. U obrazloženju predloženih izmena izostalo je jedino objašnjenje u skladu sa kojom direktivom se krše sopstveni zakoni.

Efikasnost postupka

U cilju povećanja efikasnosti izmene će učiniti da postupci javnih nabavki kraće traju, uključujuci i trajanje postupka zaštite prava. Sada su pojedini rokovi za podnošenje ponuda kraći u zavisnosti od vrste postupka i procenjene vrednosti javne nabavke.

  • Postupak javne nabavke male vrednosti, koji je u potpunosti transparentan, i u kojem je kraći rok za podnošenje ponuda će se u određenoj meri više primenjivati, jer je povećan limit za ove nabavke sa 3.000.000 na 5.000.000 dinara.
  • Takođe, rokovi za zaštitu prava će se računati od dana objavljivanja odluka na Portalu javnih nabavki, čime postupanje naručioca postaje transparentnije. Svi će moći da vide ko je sve učestvovao u konkretnom postupku, sa kakvim cenama, ko je dobio i pod kakvim uslovima, a čije su ponude odbijene i iz kojih razloga. Do sada su uvid u date podatke imali samo ponuđaci koji su učestvovali u konkretnom postupku i
  • Time će se postići da se neće prolongirati vreme trajanja postupka usled odbijanja ponuđača da prime odluku – objašanjava Jovanović.

Mnogi postupci javnih nabavki su trajali predugo zbog podnošenja velikog broja zahteva za zaštitu prava, posebno u fazi pre donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude. Uloženim zahtevima se najčešće osporavala konkursna dokumentacija, a naručilac je bio u obavezi da zastane sa daljim aktivnostima do donošenja odluke o podnetom zahtevu, što je i doprinosilo dugom trajanju postupaka javnih nabavki, smatra Dragan Dobrašinović. On dodaje da usvojenim izmenama Zakona o javnim nabavkama promenjeno niz odredbi koje se tiču podnošenja zahteva za zaštitu prava, što će prema rečima predlagača, doprineti efikasnosti postupaka javnih nabavki.

- Uvedeno je pravilo da se zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, može podneti ukoliko je podnosilac zahteva prethodno ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio, što je prema mom mišljenju dobro rešenje. Dobro rešenje predstavlja i izmena koja se odnosi na računanje rokova za podnošenje zahteva za zaštitu prava nakon donošenja odluke o dodeli ugovora, odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o priznavanju kvalifikacije i odluke o obustavi postupka. U ovom slučaju rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava računa se od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki, a ne od dana prijema odluke, što će svakako ubrzati postupke javnih nabavki.

- Međutim, ostale izmene vezane za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje se tiču aktivne legitimacije za podnošenje zahteva, povećanja taksi i davanja mogućnosti odgovornom licu naručioca da u određenim slučajevima, koji će svakako biti široko tumačeni, nastavi sa postupkom i pored podnetog zahteva, će sa jedne strane ubrzati same postupke javnih nabavki, dok će sa druge strane ugroziti postupak zaštite prava, što će imati nesagledive posledice po celokupan sistem javnih nabavki – smatra Dobrašinović.

Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Proširenje kruga nabavki na koje se zakon ne primenjuje (kao što su nabavka kredita, nabavke advokatskih i pravnih usluga) naišlo je na negodovanje u javnosti. Međutim, Predrag Jovanović navodi da kod svih nabavki na koje se ZJN ne primenjuje naručilac ima obavezu primene načela javnih nabavki.

- Dakle, iako ne sprovodi postupak javne nabavke mora da vodi računa za koju cenu kupuje, odnosno koliko plaća, da je reč o tržišnim uslovima. Na primer, usluga kredita, naručilac ce kod više banaka proveriti uslove, kao kada i privatno lice uzima kredit. U pogledu pravnih usluga, odnosno usluga advokata, nisu izuzete sve, već prevashodno one koje su u vezi zastupanja od strane advokata u postupcima pred sudovima. Tako je i po Direktivama. Na primer ako naručilac treba da angažuje advokata u nekom sporu logično je da je bitno kakav je advokat, s obzirom da neuspešan spor, jeste po pravilu dodatni trošak za državu, tako da izbor advokata u tom slučaju primenom kriterijuma najniža ponuđena cena ne mora da donese rezultate, naprotiv. I privatno lice kad angažuje advokata gleda da izabere advokata koji ce uspešno moći da ga zastupa pred sudom, odnosno neće uzeti najpovoljnijeg po cenu da izgubi spor – objašnjava Jovanović.

Dobrašinović smara da proširenje kruga sutiacija na koje se zakon ne primenjuje otvora veliki prostor za zloupotrebe i korupciju u javnim nabavkama.

- Dok za pojedine pravne usluge donekle i ima smisla da budu izuzete od sprovođenja postupaka javnih nabavki, za pojedine, kao što su pravne usluge vezane za vršenje službenih ovlašćenja, se ne zna ni šta predstavljaju ni na šta se odnose. Za nabavku kredita ne postoji nijedno logično objašnjenje za izuzetak od primene Zakona. Zašto se kredit ne bi uzimao od one banke koja ponudi najpovoljnije uslove (niža kamata, duži rok otplate), nego od one koju izabere naručilac? Odgovor je jednostavan – za izbor nepovoljnijih uslova uslediće "nagrada" pojedincu koji je banku izabrao ili partiji kojoj pripada. Obrazloženje predlagača da je navedeni izuzetak uveden radi usklađivanja sa Direktivom 2014/24/EU u najmanju ruku nije tačno, s obzirom da ni članice EU nisu u obavezi da uvedu sve potencijalne izuzetke iz Direktive – izričit je Dobrašinović.

Obavezni planovi javnih nabavki

Usvojenim izmenama Zakona o javnim nabavkama uvedena je obaveza naručilaca da planove javnih nabavki, kao i izmene i dopune planova objavljuju na Portalu javnih nabavki u roku od 10 dana od dana donošenja. To objavljivanje planova javnih nabavki predviđeno je od 1. januara 2016. godine, kada će naručioci praktično i donositi nove godišnje planove.

- Samo objavljivanje planova javnih nabavki, tj. činjenje dostupnim informacijama šta će sve naručilac kupovati znači dodatan oprez da ne kupujete i ne plaćate nešto sto nije svrsishodno, sto vam neće biti potrebno za obavljanje delatnosti. Pri tome dati podaci biće dostupni svim zainteresovanim stranama. Generalno, kompletna javnost u Srbiji imaće vise informacija šta to sve naručioci u Srbiji planiraju da kupuju kroz postupke javnih nabavki – ističe Jovanović.

Usvojeno rešenje će svakako doprineti povećanju transparentnosti postupaka javnih nabavki i biće dvostruko korisno, saglasan i Dobrašinović.

- Sa jedne strane, potencijalnim ponuđačima će biti dostupne informacije o predmetu javne nabavke, okvirnom vremenu pokretanja postupaka javnih nabavki, vrsti postupka, procenjenoj vrednosti, tako da će imati više vremena da blagovremeno i kvalitetnije pripreme svoje ponude. Sa druge strane, organizacije građanskog društva i pojedinci koji se bave nadzorom nad sprovođenjem postupaka javnih nabavki će zahvalujući tim informacijama biti u prilici da blagovremeno ukažu na neke nepravilnosti ukoliko one budu utvrđene. Podsećanja radi, Koalicija za nadzor javnih finansija, čiji je Toplički centar za demokratiju i ljudska prava član, je 2011. godine, zahvaljujući informacijama iz plana javnih nabavki Ministarstva životne sredine, na čijem je čelu tada bio Oliver Dulić, sprečila odlivanje preko 200.000 EUR za besmisleno reklamiranje Ministarstva na teniskom turniru "Serbia Open" – kaže Dobrašinović.

Sve odluke na Portalu javnih nabavki

Usvojenim izmenama je predviđeno obavezno objavljivanje odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka na Portalu javnih nabavki.

- Time se ubrzava postupak, jer se od njihovog objavljivanja računaju rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava. Ponuđaci praktično treba da prati informacije koje se u vezi sa konkretnom javnom nabavkom objavljuju na Portalu i onog dana kada naručilac objavi odluku na Portalu ista postaje dostupna ponuđačima koji su učestvovali u tom postupku, ali i kompletnoj javnosti – ističe Jovanović.

- To će što će svakako doprineti povećanju transparentnosti postupaka javnih nabavki. Potenciljalni ponuđači će zahvaljujući usvojenom rešenju imati korist naročito u pogledu zaštite prava, a navedena izmena će se pozitivno odraziti na celokupan sistem javnih nabavki – smatra i Dobrašinović.

Bolja konkurencija

Predrag Jovanović navodi da je i jedan od ciljeva povećanje konkurencije i najavljuje mere koje će UJN preduzeti kako bi se ponuđači više uključili postupke javnih nabavki. Planirane su obuke za ponuđače, trenutno se priprema uputstvo za ponuđače kako bi im se ukazalo na ključne razlike u ovim izmenama i dopunama, kao i dalje unapređenje Portala javnih nabavki kako bi se unapredila pretraga podataka.

- Generalno, treba više raditi sa ponuđačima kako bi im se u dovoljnoj meri približio nacin učešća u postupcima javnih nabavki, posebno što su sve informacije ponuđačima dostupne i besplatne (objavljuje se poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija na Portalu UJN i internet stranici naručioca u svim postupcima javnih nabavki, nema plaćanja nikakve naknade za dato preuzimanje), a sa druge strane treba raditi sa naručiocima kako bi uslove i zahteve, kriterijume za dodelu ugovora u konkursnoj dokumentaciji postavljali tako da odgovaraju stanju na tržištu, da se kroz nabavku zaista zadovolji potreba naručioca, odnosno svrha predmeta nabavke. Na primer, ako kupujete konac za operaciju, onda taj konac ne može da puca pri operaciji, jer onda nije ostvarena niti svrha kupovine, niti postupka nabavke, niti trošenja javnih sredstava jer ćete i taj konac koji je praktično bio neupotrebljiv, nekome rizikovao život, morati da platite – zaključuje sagovornik "eKapije" i dodaje da je druga faza usklađivanja zakona iz obalstijavnih nabavki sa direktivama EU predviđena za 2017. godinu.

Izvor: eKapija, 18.08.2015.