Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA: Verifikuju se prava deteta i mehanizam, pre svega, za promociju i unapređenje poštovanja prava deteta


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nastavlja rad na donošenju Zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. Ova aktivnost nema za cilj samo ispunjavanje preporuka međunarodnih tela, Komiteta za prava deteta UN ili preporuka koje su dale zemlje članice UN na poslednjem periodičnom pregledu o stanju ljudskih prava u Republici Srbije, održanom u Ženevi u januaru 2018. godine, nego pre svega, stvaranje osnove za dalje unapređenje promociju i poštovanje prava deteta u našoj zemlji, bez obzira što smo u ovoj oblasti postigli priznate i značajne rezultate.

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 2. i 16. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava građana, kao i da uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

Prava deteta i njihovo poštovanje kao bitna karakteristika svake demokratske države, jasno su izražena i u članu 66. Ustava Republike Srbije, u kojem je istaknuto da majka i dete imaju posebnu zaštitu te da posebnu zaštitu imaju deca o kojoj se roditelji ne staraju i deca koja su ometena u psihičkom ili fizičkom razvoju.

Konvencija o pravima deteta usvojena je u Ujedinjenim Nacijama 20. novembra 1989. godine (Rezolucija br. A744/736) i stupila je na snagu 1990. godine, a ratifikovale su je skoro sve članice Ujedinjenih Nacija. Ovu Konvenciju Jugoslavija je ratifikovala 1990. godine.

Članom 4. Konvencije o pravima deteta propisano je da će strane ugovornice preduzeti sve potrebne zakonodavne, administrativne i ostale mere za ostvarivanje dečijih prava priznatih u Konvenciji, a Preporukom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1460 (2000) traži se osnivanje posebnog tela za zaštitu i promociju dečijih prava.

Iako je prvi dečiji ombudsman osnovan u Norveškoj zakonom broj 5 iz 1981. godine, upravo je izglasavanje Konvencije o pravima deteta ohrabrilo mnoge države da osnuju instituciju dečijeg ombudsmana. Kancelarije dečijih ombudsmana širom sveta postale su deo širokog pokreta za priznavanje dečijih prava i bolju primenu međunarodnih konvencija o tom pitanju.

Prednacrt zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta koji se nalazi pred vama sačinila je radna grupa koju je obrazovao ministar Zoran Đorđević u avgustu 2017. godine, po sadržaju je jedinstven u evropskoj zakonodavnoj praksi, s obzirom da se u jednom zakonu formalno pravno verifikuju prava deteta i mehanizam, pre svega, za promociju i unapređenje poštovanja prava deteta.

Ministarstvo poziva sve zainteresovane građane, aktiviste civilnog društva, profesionalce, institucije, organe i organizacije da svojim komentarima, predlozima, primedbama i sugestijama doprinesu unapređenju sadržaja teksta Prednacrta zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, a time i unapređenju prava i položaja dece u našoj zemlji.

Vaše komentare, predloge, primedbe i sugestije možete dostaviti Ministarstvu elektronskim putem na mail socijalna.zastita@minrzs.gov.rs ili poštom u pisanoj formi na adresu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja- Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, 11 000 Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada, 17.07.2018.
Naslov: Redakcija