Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA MERU JAČANJA REGIONALNE KONKURENTNOSTI ZA PODRŠKU ARRA ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA U PROJEKTIMA OD ZNAČAJA ZA REGIONALNI I LOKALNI RAZVOJ: PRIJAVE SE MOGU PODNOSITI DO 1. OKTOBRA 2016. GODINE


U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini ("Sl. glasnik RS", br. 60/2016) Ministarstvo privrede raspisuje javni pozivza dodelu bespovratnih sredstava za Meru jačanja regionalne konkurentnosti za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj.

Mera jačanja regionalne konkurentnosti za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj za koju se raspisuje ovaj javni poziv, predviđena je Programom podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini koji sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS).

 I Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju akreditovane regionalne razvojne agencije (ARRA), osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 30/2010 i 89/2015 - dr. zakon) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata ("Sl. glasnik RS", br. 74/2010 i 4/2012).

 II Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

 • razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijsko-tehnološki parkovi, poslovne zone, poslovni inkubatori i klasteri);
 • projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih pravnih subjekata, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;
 • uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;
 • projekti javno-privatnog partnerstva;
 • urbano-ruralni projekti;
 • poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

 III  Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Uslovi pod kojima se ARRA dodeljuju bespovratna sredstva su:

 • da su obezbedile sredstva za sufinansiranje projekta;
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;
 • da su potpisale ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

  IV Neophodna dokumentacija za prijavljivanje

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

 • pravilno popunjen Obrazac 2 – Prijava za Program podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini – 3.3. Mera jačanja regionalne konkurentnosti;
 • osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);
 • izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;
 • overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;
 • potvrdu Ministarstva finansija – nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
 • rešenje o akreditaciji;
 • skeniran original ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije 1. januara 2015. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2015. godine, a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD;
 • biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala.

 V  Finansijski okvir

Za realizaciju Mere jačanja regionalne konkurentnosti za podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj predviđena su sredstva u visini od 30.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA, i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću.

 VI  Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

 VII  Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti ARRA prema sledećoj dinamici:

 • 50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Razvojne agencije i korisnika sredstava, i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;
 • 50% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom.

 VIII  Kriterijumi i postupak odabira projekata i zaključivanje ugovora

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i odabir projekata, koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Postupak ocenjivanja i odabir projekata sprovodi po sledećim kriterijumima: finansijski i operativni kapacitet, usklađenost sa strateškim dokumentima i održivost.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su blagovremeno podnete i kompletne.

Komisija sačinjava predlog liste prihvaćenih prijava i istu dostavlja ministru nadležnom za poslove regionalnog razvoja.

Nakon donošenja odluka o dodeli bespovratnih sredstava od strane ministra nadležnog za poslove regionalnog razvoja, Ministarstvo će odluke dostaviti Razvojnoj agenciji koja će pismeno, u roku od osam dana od dana prijema odluka, preporučenom poštom, obavestiti sve učesnike o rezultatima javnog poziva i izabrane podnosioce prijava pozove da pristupe potpisivanju ugovora sa Razvojnom agencijom o korišćenju bespovratnih sredstava koji pored ostalih odredbi, mora da sadrži i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, ta sredstva mora da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2017. godine.

 IX Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podnositi do 1. oktobra 2016. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Ministarstva i Razvojne agencije.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu:

Ministarstvo privrede, Sektor za investicije u infrastrukturne objekte, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd

 Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava za Javni poziv – Mera jačanja regionalne konkurentnosti", sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona Ministarstva privrede: 011/333-4189, 011/333-4174 i 011/333-4165.

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 18.07.2016.