Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POJEDNOSTAVLJENOM RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA: Predviđeno je usmeno ugovaranje posla između sezonskih radnika i poslodavaca


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima koji sadrži odredbu da će sezonski radnici imati usmeni ugovor sa poslodavcem.

Ministarstvo za rad, koje je predlagač ovog zakona, usvojilo je dva prigovora koja je uložio portal Radnik.rs i u tekst predloga zakona uključilo članove da će radno vreme sezonskih radnika biti ograničeno na 12 sati dnevno i da će radnici koji rade 8 sati ili duže imati obaveznu pauzu od pola sata.

Spomenuti Predlog zakona usvojen je od strane Vlade Republike Srbije nakon održane javne rasprave i uskoro će o njemu glasati poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ukoliko poslanici usvoje ovaj predlog, ovaj tekst zakona je konačan.

Predlog zakona se odnosi na sezonske radnike u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu u Srbiji.

Predlog sadrži odredbu kojom je definisano da je sezonski radnik "stupanjem na rad" prihvatio uslove rada i da je time "zaključen usmeni ugovor o obavljanju sezonskih poslova".

Radnik.rs ukazao je na moguću štetnost ovakve odredbe budući da radnik nema pisani dokaz o ugovorenim uslovima rada, već se uslovi ugovaraju usmeno.

Osim toga, Predlog zakona predviđa da poslodavac mora da izda radniku pisanu potvrdu o uslovima rada ukoliko to radnik zahteva, ali u roku od dva meseca, što može biti prekasno naročito ako se sezonski radnik angažovan na period kraći od dva meseca. Takođe, problem predstavlja jer poslodavac izdaje potvrdu koja nije saglasnost volja dve strane kao ugovor već dokument koji poslodavac sam izdaje.

Redakcija Radnik.rs podnela je tokom javne rasprave predlog za izmene ovih odredbi zakona tako da se poslodavac obaveže da sezonskom radniku izda potvrdu o uslovima rada (radnom vremenu, zaradi, trajanju odmora itd.) najkasnije pet dana od početka rada, odnosno od promena uslova rada.

Ministarstvo za rad koje je predlagač zakona ovaj predlog nije usvojilo.

Prema obrazloženju ovog Predloga zakona, zakon se donosi sa ciljem pojednostavljivanja procedure prijave sezonskog radnika kako bi se smanjio broj radnika "na crno". Predviđena je i niža stopa poreza za poslodavce koji angažuju sezonske radnike.

"Biće uveden fleksibilan način angažovanja radnika, primenom elektronske platforme i bez odlaska na šalter", piše u obrazloženju. Novac za elektronsku platformu za prijavu sezonskih radnika i obuku inspektora rada za primenu zakona su zajedno donirali NALED i GIZ.

U Predlogu zakona je navedeno i da se na pitanja radnog angažovanja na sezonskim poslovima koja nisu posebno uređena ovim zakonom primenjuju odredbe Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) koje se tiču privremenih i povremenih poslova.

Redakcija Radnik.rs tokom javne rasprave je podnela prigovore Ministarstvu za rad na ovaj zakon i zato što u nacrtu zakona nisu postojale odredbe koje bi definisale maksimalnu dužinu radnog vremena i odmora za sezonske radnike.

Predlog Radnik.rs bio je da se zakonom definiše pauza od najmanje pola sata za sezonske radnike koji rade 8h dnevno ili duže, kao i da radno vreme sezonskog radnika ne sme da bude duže od 12h dnevno. Takođe, predloženo je da se predvidi kazna za poslodavce koji odrede radno vreme radniku duže od 12h dnevno i ne predvide pauzu tokom rada.

Ministarstvo za rad je prihvatilo ove predloge i od reči do reči ih uključilo u Predlog zakona. Predviđena kazna za poslodavce koji ne poštuju spomenuto ograničenje radnog vremena i pauzu je od 100.000 do milion dinara.

Izvor: Vebsajt Radnik, 18.06.2018.
Naslov: Reakcija