Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA: Pored organa vlasti na svim nivoima, službena upotreba jezika i pisma odnosi i na obrazovne ustanove, medije, privredna preduzeća i javne ustanove svih vrsta. Podrazumeva se i upotreba službenog jezika i pisma u pravnom prometu između pravnih subjekata odnosno kada je bar jedna strana domaći pravni subjekat. Odredba se posebno odnosi na obeležja preduzeća i sličnih subjekata (naziv firme, sedište, delatnost), zatim nazive robe i usluga, uputstva za upotrebu, informacija o svojstvima robe i usluga, garancijske uslove, ponude, fakture, račune i potvrde


Radna grupa Ministarstva kulture i informisanja, u koju su uključeni predstavnici Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pripremila je predloge za izmenu i dopunu Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 30/2010 - dalje: Zakon), koje za prvenstveni cilj imaju da bolje regulišu status ćirilice u javnom saobraćaju, s obzirom da su jezik i pismo deo kulturne baštine i pitanje identiteta svakog naroda i njegove kulture.

Predlog izmena i dopuna predviđa da se prvi član postojećeg Zakona uskladi sa članom 10. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) koji u službenoj upotrebi ne razdvaja srpski jezik od ćiriličnog pisma. Ćirilica se označava kao matično pismo, a latinica kao pomoćno pismo.

Predloženim dopunama precizno se označava pojam službene upotrebe jezika i pisma, što dosad nije bio slučaj, tako da je, da bi se izbegla različita tumačenja, bilo potrebno navesti da se, pored organa vlasti na svim nivoima, službena upotreba jezika i pisma odnosi i na obrazovne ustanove, mediji, privredna preduzeća i javne ustanove svih vrsta. Podrazumeva se i upotreba službenog jezika i pisma u pravnom prometu između pravnih subjekata odnosno kada je bar jedna strana domaći pravni subjekat. Odredba se posebno odnosi na obeležja preduzeća i sličnih subjekata (naziv firme, sedište, delatnost), zatim nazive robe i usluga, uputstva za upotrebu, informacija o svojstvima robe i usluga, garancijske uslove, ponude, fakture, račune i potvrde.

Izmenama se predviđa i osnivanje Saveta za srpski jezik i definiše društvena briga o službenom jeziku i matičnom pismu. Utvrđen je temeljni sadržaj jezičke politike i identifikovane su institucije pozvane da u saradnji s državnim organima vode i sprovode jezičku politiku, koja ima i stručno-naučne i pravno-političke i pragmatičke aspekte.

U skladu sa "Evropskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima" definisani su manjinski jezici. Ta povelja kao manjinske jezike prepoznaje one jezike koji su "različiti od zvaničnog jezika te države", čime se ne ulazi u pravo nazivanja jezika prema imenu naroda koji se njime služi (tzv. simbolička funkcija jezika).

Dodaje se nadležnost inspekcijske službe ministarstva zaduženog za trgovinu za sprovođenje ovog zakona u delu koji se odnosi na ispisivanje naziva roba i usluga, uputstva za upotrebu, informacije o svojstvima robe i usluga, garancijske uslove, ponude, fakture, račune i potvrde.

U važećem tekstu Zakona nisu predviđene kaznene odredbe za nepostupanje u skladu sa članovima koji regulišu upotrebu službenog jezika i matičnog pisma, a jesu kada je reč o članovima koji se bave službenom upotrebom jezika i pisama nacionalnih manjina. Predloženim rešenjem disciplinskim i kaznenim odredbama prethodi upravni nadzor nadležnih ministarstava, kojim se utvrđuju povrede odredaba ovog zakona, na koje mogu upozoriti i građani i stručno-naučne institucije.

Na predloženom dokumentu radila je radna grupa u sastavu:

  • dr Veljko Brborić, šef katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • dr Miloš Kovačević, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • dr Aleksandar Milanović, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • dr Sreto Tanasić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu,
  • dr Dragan Hamović, posebni savetnik ministra kulture i informisanja,
  • Olivera Ignjatović, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja i
  • Marko Despotović, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja.
Izvor: Vebsajt Ministarstvo kulture i informisanja, 15.06.2017.
Naslov: Redakcija