Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIčNOG ZAKONIKA: UVODE SE POJEDINA KRIVIčNA DELA ZNAčAJNA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, ALI SE NE PREDVIđA UVOđENJE KRIVIčNOG DELA NEZAKONITO BOGAćENJE


Ministarstvo pravde pripremilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, povodom kojeg je održana javna rasprava. Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama ovog nacrta Agencija za borbu protiv korupcije je uputila Ministarstvu 10. juna.

Nacrtom zakona uvode se pojedina krivična dela značajna za borbu protiv korupcije, s tim što je kod pojedinih potrebno precizirati radnje izvršenja.

S druge strane, Nacrtom zakona nisu predviđene sve potrebne izmene predviđene strateškim okvirom za borbu protiv korupcije, odnosno nije izvršeno potrebno dodatno usaglašavanje sa međunarodnim standardima koji proizlaze iz potvrđenih međunarodnih ugovora.

Konkretno, Nacrt zakona ne predviđa uvođenje krivičnog dela nezakonito bogaćenje, niti obuhvata izmene i dopune koje proizlaze iz preporuka i sugestija datih u Izveštaju o praćenju sprovođenja Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u prvom ciklusu, odnosno u Izveštaju o ispunjenosti preporuka ekspertskog tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije - Grupe država protiv korupcije (GREKO).

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje uočenih nedostataka doprinelo ostvarivanju proklamovanog cilja iz strateških dokumenata za borbu protiv korupcije - unapređenju materijalnog krivičnog zakonodavstva i dodatnom usklađivanju sa međunarodnim standardima.

Mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika možete videti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 18.06.2015.