Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOšKIM ISTRAżIVANJIMA: PRECIZNO SE DEFINIšU VRSTE MINERALNIH RESURSA KOJI SU OD STRATEšKOG ZNAčAJA I BLIżE SE REGULIšU PITANJA PRENOSA ODOBRENJA ZA VRšENJE GEOLOšKIH ISTRAżIVANJA I ODOBRENJA ZA EKSPLOATACIJU, KAO I NAKNADA šTETE VLASNIKU ZEMLJIšTA, REPUBLICI SRBIJI ILI AUTONOMNOJ POKRAJINI U SLUčAJU VRšENJA NEDOZVOLJENIH ISTRAżIVANJA I EKSPLOATACIJA


Ministarstvo rudarstva i energetike, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja nadležnih državnih organa.

Predlagač zakona je Nacrtom zakona u osnovnim odredbama preciznije definisao predmet zakona i osnovne pojmove kao što su mineralni resursi, geotermalni resursi, rezerve mineralnih sirovina i njihova klasifikacija, nemetalične mineralne sirovine za dobijanje građevinskih materijala, prirodni građevinski materijal, geološki istražni radovi, primenjena geološka istraživanja, geološki hazard, geološki rizik, geodiverzitet i geonasleđe, jalovina, završni izveštaj o rezultatima geoloških istraživanja, elaborat o inženjersko-geološkim-geotehničkim uslovima izgradnje objekta, izveštaj o istraženim petrogeotermalnim resursima, izveštaj o procenjenim resursima podzemnih voda, izveštaj o mineralnim resursima za dobijanje prirodnih građevinskih materijala, nosilac eksploatacije, korišćenje podzemnih voda, površinska eksploatacija, rudarski radovi, rudno zemljište, kompetentno lice geološke struke, glavni i odgovorni projektant iz oblasti geologije, odgovorni rukovodilac geoloških istraživanja, kompetentno lice u oblasti rudarske struke, glavni i odgovorni projektant u oblasti rudarstva i položena menica.

Prema odredbama Nacrta zakona, mineralni resursi, resursi podzemnih voda, geotermalni resursi i drugi geološki resursi predstavljaju prirodno dobro u svojini Republike Srbije. Takođe, precizno se definišu vrste mineralnih resursa koji su od strateškog značaja i bliže se regulišu pitanja prenosa odobrenja za vršenje geoloških istraživanja i odobrenja za eksploataciju, kao i naknada štete vlasniku zemljišta, Republici Srbiji ili autonomnoj pokrajini u slučaju vršenja nedozvoljenih istraživanja i eksploatacija.

Nacrtom zakona predviđene su i izmene odredaba koje se odnose na mineralnu politiku i plan razvoja geoloških istraživanja i rudarske industrije Srbije, odnosno preciznije se definišu mineralna politika i plan razvoja geoloških istraživanja i određuje se da se sprovode realizacijom strategije upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije.

Odredbama Nacrta zakona izvršena je dopuna delatnosti Geološkog zavoda Srbije (u daljem tekstu: Zavod) i definisano je da se sredstva za rad Zavoda obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije i iz drugih izvora u skladu sa Nacrtom zakona, kao i obaveza Zavoda u vezi podnošenja izveštaja o istraživanjima i realizaciji geoloških projekata.

Kada su u pitanju geološka istraživanja, odredbama Nacrta zakona preciznije se definišu:

1) vrste geoloških istraživanja, odnosno osnovna i primenjena geološka istraživanja;

2) uslovi i način izvođenja geoloških istraživanja;

3) organ nadležan za izdavanje odobrenja iz oblasti geoloških istraživanja;

4) uslovi za izdavanje odobrenja za primenjena geološka istraživanja, odobrenja za produženje istražnog prava i zadržavanje prava na istražni prostor;

5) sadržina odobrenja, uslovi za ukidanje i prestanak važnosti odobrenja;

6) ovlašćenje za obavljanje poslova iz oblasti geoloških istraživanja;

7) vrste geoloških projekata;

8) obaveze nosioca istraživanja;

9) klasifikacija i bilans mineralnih resursa i rezervi.

Takođe preciznije se definišu i odredbe koje uređuju postupak izdavanja odobrenja za istraživanje ugljovodonika u tečnom i gasovitom stanju i preciznije se uređuju uslovi i način korišćenja resursa i rezervi podzemnih voda i geotermalnih resursa niske entalpije, korišćenje resursa podzemnih voda i petrogeotermalnih resursa za potrebe vodosnabdevanja ili snabdevanja toplotnom energijom porodičnog domaćinstva i izdavanje saglasnosti na vršenje eksploatacije šljunka i peska iz aluvijalnih nanosa savremenih rečnih tokova i priobalnog zemljišta koja se vrši radi uredjenja vodotoka i regulisanja vodnog režima.

Kada je u pitanju eksploatacija rezervi mineralnih sirovina odredbama Nacrta zakona preciznije se uređuju:

1) uslovi i način izvodjenja eksploatacije mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa;

2) vrste odobrenja za vršenje eksploatacije mineralnih sirovina;

3) organ nadležan za izdavanje odobrenja iz oblasti rudarstva;

4) uslovi za izdavanje odobrenja iz oblasti rudarstva;

5) sadržina, način ukidanja i prestanak važenja odobrenja na osnovu kojih se vrši eksploatacija i

6) izdavanje odobrenja za ručno ispiranje plemenitih metala i sakupljanje drugih minerala.

Takođe, odredbama Nacrta zakona posebno se definišu uslovi i način vršenja eksploatacije nemetaličnih mineralnih sirovina za dobijanje građevinskih materijala i mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala i precizira se da nemetalične mineralne sirovine i mineralni resursi mogu biti uključeni u tržišni promet samo ako su iskopani na eksploatacionom polju uz pribavljanje odgovorajaće potvrde o poreklu.

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na investiciono-tehničku dokumentaciju za izvođenje rudarskih radova preciznije se definišu i uređuju:

1) vrste investicione i tehničke dokumentacije na osnovu koje se vrši izgradnja rudarskih objekata i izvode rudarski radovi;

2) glavni, dopunski i tehnički rudarski projekat, rudarski projekat na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina i uprošćeni rudarski projekat i

3) vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i rudarskih projekata urađenih u inostranstvu.

Nacrtom zakona značajne izmene i dopune predviđene su u odredbama kojima se uređuju odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata, kao i rudarska merenja i rudarski planovi, rudarska merenja pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji i pri eksploataciji tečnih i gasovitih mineralnih sirovina. Takođe, Nacrtom zakona preciziraju se i uslovi po pitanju stručne spreme za obavljanje određenih poslova pri eksploataciji.

Kada su u pitanju licence za obavljanje određenih poslova pri geološkim istraživanjima i eksploataciji, odredbama Nacrta zakona preciznije su definisani uslovi za sticanje ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti rudarstva, određene su vrste licenci za fizička lica za obavljanje određenih poslova pri geološkim istraživanjima i eksploataciji i uvedene su licence za pravna lica iz oblasti geoloških istraživanja i rudarstva. Nacrtom zakona izvršena je i dopuna zaštitnih mera u oblasti vršenja eksploatacije u podzemnim rudnicima.

Nacrtom zakona predviđene su značajne izmene i dopune odredaba koje se odnose na:

1) upravljanje rudarskim otpadom;

2) napuštene rudnike;

3) privremenu obustavu rudarskih radova;

4) trajnu obustavu radova;

5) planiranu trajnu obustavu radova i

6) sanaciju i rekultivaciju zemljišta.

Takođe, Nacrtom zakona predviđa se dopuna uslova vezanih za plaćanje naknade za korišćenje podataka od geoloških istraživanja, uvođenje naknade za zadržavanje istražnog prostora i brisanje obaveze plaćanja naknade za korišćenje geotermalne energije.

Nacrtom zakona predviđene su izmene i dopune odredaba kojima se uređuju: katastar i informacioni sistem u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva, u smislu dopune vrsta i uslova vodjenja i sadržaja katastra, knjige isprava i informacionog sistema, inspekcijski nadzor, u smislu ukidanja ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave u vezi vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina i kaznene odredbe.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama predviđeno je da odredbe Nacrta zakona stupe na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom Glasniku RS" i preciziraju se podzakonski akti koji će se primenjivati do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz odredaba Nacrta zakona i zakoni čije važenje prestaje danom stupanja na snagu odredaba Nacrta zakona. 

Izvor: Redakcija, 18.06.2015.