Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE I DOPUNE ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA: CILJ IZMENA JE DA SE REPUBLIčKA AGENCIJA ZA MIRNO REšAVANJE RADNIH SPOROVA UčINI VIDLJIVIJOM NEGO šTO JE SADA, JER BI POVEćENJE BROJA RADNIH SPOROVA KOJI SE REšAVAJU PRED AGENCIJOM DOPRINELO SMANJENJU BROJA SUDSKIH SPOROVA, ALI I VEćOJ SIGURNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA


Više od 40.000 radnih sporova trenutno se vodi pred srpskim sudovima, dok je za 10 godina rada Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, učešće miritelja i arbitara bilo zatraženo u svega 13.500 slučajeva. Za razliku od sudskog postupka koji se pokreće tužbom uz plaćanje takse, postupak pred Agencijom je potpuno besplatan i ne zahteva angažovanje advokata.

U cilju da što veći broj poslodavaca i zaposlenih svoje probleme rešava dijalogom, umesto tužbama pred sudom, radi se na izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009 - dalje: Zakon).

Pomenuti Zakon je stupio na snagu 30. novembra 2004. godine, izmenjen i dopunjen je 2009. godine, a kako naglašava Mile Radivojević, direktor Agencije došlo se do zaključka da neka rešenja nisu dobra.

- Cilj nam je da proširimo nadležnosti Agencije na sve radne sporove i da utvrdimo bolji model rešavanja individualnog radnog spora - kaže Radivojević. - Do sada je arbitar razmatrao argumente obe strane i rešenjem se potvrđivao ili odbijao zahtev. Predstojećim izmenama želimo da stvorimo mogućnosti postizanja obostrano prihvatljivog sporazuma, tzv. Win-win rešenja radnog spora. Dešavalo se da strane u sporu hoće da se sporazumeju, ali da Zakon to nije dozvoljavao.

Radivojević naglašava da će Radna grupa izaći sa predlogom, ali da će im biti potrebna saglasnost sindikata i poslodavaca. Izmene Zakona su planirane do kraja 2016. godine.

Kako naglašavaju u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Radna grupa će definisati i precizirati odredbe propisa u pravcu stvaranja efikasnijeg sistema rešavanja radnih sporova.

- Cilj izmena je da se Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova učini vidljivijom nego što je sada, jer bi povećenje broja radnih sporova koji se rešavaju pred Agencijom doprinelo smanjenju broja sudskih sporova, ali i većoj sigurnosti u oblasti radnih odnosa - kažu u Ministarstvu.

Najbitnija odlika postupka za mirno rešenje radnog spora je da je arbitražno rešenje pravosnažno i izvršno i potpuno iste pravne snage kao pravosnažna sudska presuda u radnom sporu. Prednosti mirnog rešavanja radnog spora su načela dobrovoljnosti i efikasnosti, a vreme trajanja postupka oročeno je na 30 dana.

Svi radni sporovi koji se tiču otkaza ugovora o radu, ugovaranja i isplate minimalne zarade, diskriminacije i zlostavljanja na radu, naknade troškova koji se odnose na ishranu u toku rada, dolazak i odlazak sa rada, isplatu jubilarne nagrade i isplatu regresa za korišćenje godišnjeg odmora, mogu da se rešavaju uz pomoć arbitra sa liste Agencije, koga strane u sporu mogu zajednički izabrati.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 17.05.2016.
Naslov: Redakcija