Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: PACIJENTI KOJI DUżE OD MESEC čEKAJU NA SPECIJALISTIčKE PREGLEDE, ZA KOJI NIJE PROPISANO UTVRđIVANJE LISTA čEKANJA, IMAJU PRAVO NA PREGLED KOD PRIVATNIKA I REFUNDACIJU OD RFZO. ZDRAVSTVENE USTANOVE IZBEGAVAJU DA DAJU POTVRDU DA PREGLED NIJE MOGUćE OBAVITI U ROKU, JER SE NOVAC, KOJI SE VRAćA PACIJENTU, SKIDA SA RAčUNA USTANOVE. NEPOSTUPANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA SAGLASNO ZAKONSKOJ OBAVEZI, ONEMOGUćAVA OSIGURANIM LICIMA DA OSTVARE PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAšTITU, šTO PREDSTAVLJA KRšENJE USTAVOM ZAJEMčENOG LJUDSKOG PRAVA NA ZAšTITU SVOG FIZIčKOG I PSIHIčKOG ZDRAVLJA


Na ultrazvučna ili rendgenska snimanja pacijenti nekada čekaju i po pola godine, a pritužbe na takav tretman gotovo svakodnevno stižu i do Pokrajinskog ombudsmana.

Ustanove građanima ne daju potvrde da ne mogu da im zakažu snimanje u roku od 30 dana, tako da pacijenti ne mogu ni da refundiraju novac od Fonda za zdravstveno osiguranje. Jedni plate snimanje kod privatnika, a drugi čekaju i nadaju se da im se stanje neće pogoršati. Ombudsman kaže da ustanove na ovaj način kršeUstavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zagarantovano pravo građana na zaštitu zdravlja.

Novosađanka I.M. je u septembru 2015. godine dobila uput za ultrazvučni pregled dojki. Zbog promena koje ima, ona jednom godišnje mora da uradi ovaj pregled, ali joj je u kol-centru Doma zdravlja "Novi Sad" rečeno da nije onkološki pacijent i da će je zvati, najverovatnije do aprila.

- Sada je polovina maja, a mene još niko nije zvao. Pošto od doktorke nisam dobila uput na papiru, nego se on šalje elektronski, ne mogu ni da znam da li ga je ona uopšte napisala. Međutim, već je odavno prošao rok u kojem je trebalo da uradim snimanje – ispričala je ova žena.

Direktor Doma zdravlja "Novi Sad" dr Veselin Bojat je još jesenas rekao da postoji velika lista čekanja na sva radiološka snimanja i da je na njih tada čekalo oko 10.000 pacijenata.

- Liste čekanja bi bile manje kada bi Novi Sad imao gradsku bolnicu – rekao je tada direktor Doma zdravlja "Novi Sad".

Kako je rečeno u kancelariji Pokrajinskog zaštitnika građana, ombudsmana, zdravstvena ustanova je dužna da zakaže specijalističko-konsultativni i dijagnostički pregled za koji nije propisano utvrđivanje lista čekanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana javljanja pacijenta u zdravstvenu ustanovu sa odgovarajućim lekarskim uputom.

- Osiguranom licu koje ne može da bude primljeno na zakazani pregled u tom roku zdravstvena ustanova je dužna da na lekarskom uputu upiše i pečatom overi datum zakazanog pregleda ili da mu izda pisanu potvrdu sa informacijom zbog čega nije primljen na pregled. Nakon toga može da obavi pregled ili medicinsku rehabilitaciju u privatnoj praksi ili u dopunskom radu u zdravstvenoj ustanovi sa kojom je zaključen ugovor, čije troškove snosi iz sopstvenih sredstava. Posle pregleda ima pravo da podnese matičnoj filijali zahtev za refundaciju troškova za pružene zdravstvene usluge u privatnoj praksi – kažu u kancelariji Pokrajinskog ombudsmana.

Pokrajinskom ombudsmanu građani se skoro svakodnevno obraćaju pritužbama zbog povrede prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja.

- Veoma često se dešava da građanima, nakon što su im od strane Ombudsmana saopštena njihova prava i način njihovog ostvarivanja, zdravstvena ustanova, po njihovom ponovnom javljanju, zakaže neophodnu zdravstvenu uslugu u znatno kraćem roku nego što im je prvobitno saopšteno da će čekati. Ovo definitivno otklanja povredu prava u konkretnom slučaju, ali i onemogućava postojanje realne evidencije o broju ovakvih povreda prava – objašnjava Pokrajinski zaštitnik građana.

Obudsman se po pritužbi građana obratio Domu zdravlja "Novi Sad" i utvrdio postojanje povrede ljudskog prava i nepravilnost u radu, jer osigurano lice nije primljeno na pregled u zakonskom roku od 30 dana, niti je o istom izdata potvrda.

- Ova zdravstvena ustanova se izjasnila Pokrajinskom ombudsmanu da "nije u mogućnosti da izdaje potvrde na osnovu kojih bi pacijenti vršili preglede u privatnoj praksi, s pravom refundacije od matične filijale koja bi nam zatim, po računu sa znatno višom tarifom privatnika o plaćenom pregledu, umanjivala ugovorenu naknadu - navodi Ombudsman.

- Zdravstvene ustanove po svaku cenu nastoje da izbegnu obavezu izdavanja potvrde, kako ne bi ostali bez potrebnih sredstava. Nepostupanje zdravstvenih ustanova saglasno zakonskoj obavezi, onemogućava osiguranim licima da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, što predstavlja kršenje Ustavom zajemčenog ljudskog prava na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja – zaključuje Ombudsman.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Petrović, 17.05.2016.
Naslov: Redakcija