Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE: OBJAVLJENO NOVO IZDANJE "PRIRUčNIKA ZA PREVOđENJE PRAVNIH AKATA EVROPSKE UNIJE"


Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, koja koordinira i pripremu pravnih tekovina Evropske unije na srpskom jeziku, objavila je novo, peto izmenjeno i dopunjeno izdanje Priručnika za prevođenje pravnih akata Evropske unije.

Priručnik se sastoji iz tri dela. U prvom delu objašnjene su vrste i osnovne karakteristike pravnih akata EU. Drugi deo Priručnika odnosi se na samo prevođenje i u njemu se nalaze opšta i posebna uputstva za prevođenje pravnih akata EU, dok se u trećem delu navode opšti pojmovi u vezi sa EU – spisak najvažnijih ugovora, nazivi država članica, nazivi zvaničnih jezika i valuta koje se koriste u EU.

Pravne tekovine EU predstavljaju korpus od 120.000 stranica pravnih akata EU, objavljenih u Službenom listu Evropske unije, a ta cifra pokazuje zašto se priprema pravnih tekovina EU na službenom jeziku države koja želi da pristupi EU pokazala kao najveći prevodilački poduhvat u većini država koje su bile u tom procesu.

Priprema pravnih tekovina Evropske unije na službenom jeziku države kandidata neophodan je uslov za članstvo i veliki izazov, pred kojim se nalaze sve države koje se pripremaju za punopravno članstvo u EU. Prvipriručnik za prevođenje pravni akata priredila je Kancelarija Srbije i Crne Gore za pridruživanje EU 2004. godine. Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje tog Priručnika, koje su pripremili Kancelarija za evropske integracije i Republički sekretarijat za zakonodavstvo, objavljeno je 2009. godine, a dodatne izmene usledile su 2012. odnosno 2015. godine.

Kao i ranije, i najnovija verzija Priručnika oslanja se na prethodna izdanja, a uzima u obzir i dosadašnje iskustvo u prevođenju, koje nikako nije malo, i sve nove ideje, kao i probleme, koji su se javljali tokom tog procesa. Takav Priručnik, zajedno sa terminološkim bazama i prevodilačkim memorijama, koje se svakodnevno uvećavaju, trebalo bi u priličnoj meri da olakša i ubrza budući proces prevođenja.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za evropske integracije, 17.05.2016.