Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU: POčELA SA RADOM "SOS MOBING" USLUGA ZA żRTVE ZLOSTAVLJANJA NA RADU. SVI KOJI SMATRAJU DA SU żRTVE ZLOSTAVLJANJA NA RADU ćE BESPLATNIM POZIVOM BROJA 0800-300-601 DOBITI NEOPHODNE INFORMACIJE I ODGOVORE NA PITANJA šTA JE MOBING, KOJE RADNJE PODRAZUMEVA I KOJI SU MODELI ZAšTITE OD ZLOSTAVLJANJA


"SOS mobing" telefonska usluga, putem koje svi građani mogu da se informišu o svojim pravima i načinima zaštite od zlostavljanja na radu profunkcionisala je 18. aprila 2016. godine, izjavio je direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mile Radivojević.

Radivojević je naveo da je ta usluga informatinog karaktera, a funkcioniše tako što građani sa fiksnog telefona pozivaju besplatan broj 0800-300-601 i biranjem opcija od 1 do 5 dobijaju bliže informacije o tome šta je mobing, koje radnje podrazumeva i koji modeli zaštite postoje u pravnom sistemu Republike Srbije.

"Cilj ove usluge je da se građani i poslodavci informišu o svojim pravima i da svoje međuljudske odnose u firmi usklade sa Pravilnikom o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2010) i Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010) koji su na snazi skoro šest godina", napomenuo je Radivojević.

SOS mobing je od 18. aprila 2016. godine građanima dostupan 24 sata, dok je razgovor sa pravnom službom Agencije, moguć od 7 i 30 do 15 i 30, pozivom pomenutog broja uz biranje tastera 0.

 Ova usluga je inače zajednički projekat Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, koji se sprovodi u cilju podizanja svesti o zabranjenosti zlostavljanja na radu i kod poslodavaca i kod zaposlenih.

Usluga je nastala kao posledica analize koja je pokazala da građani nisu u dovoljnoj meri informisani o samoj pojavi mobinga, kao ni o radnjama koje podrazumevaju mobing.

Inače, pravni sistem Srbije poznaje tri načina zaštite od zlostavljanja na radu.

Jedan od njih je u postupku pred Agencijom na koji se primenjuje Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009).

Za pokretanje tog postupka pred Agencijom, odnosno nezavisnim arbitrom sa liste Agencije, o čemu se mogu dobiti detaljne informacije preko usluge SOS mobing, potrebna je saglasnost poslodavca za rešavanje spora.

Prosečno, poslodavci daju saglasnost za svega 20 odsto predloga u vezi mobinga, što je, kako navode u Agenciji, srazmerno dobijanju saglasnosti i u drugim radnim sporovima.

Od ukupnog broja pokrenutih slučajeva za mobing nezavisni arbitri sa liste Agencije su utvrdili mobing u 30 odsto slučajeva i poslodavcima dali preporuku za otklanjanje sporne situacije. U 50 odsto slučajeva se radilo o povredi drugih radnih prava, a u 20 odsto postoji sumnja da je u pitanju zloupotreba prava na zaštitu.

Zaštita od mobinga se, osim u postupku pred Agencijom, koji je regulisan Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, može zatražiti po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji reguliše zaštitu u dva nivoa.

Prvi nivo se odnosi na interni postupak obaveznog posredovanja kod poslodavca, a drugi nivo je sudska zaštita.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.04.2016.
Naslov: Redakcija